Ellen G. White 

. Voorwoord
  1. "God met ons"
  2. Het uitverkoren volk
  3. "De volheid des tijds"
  4. "U is de Heiland geboren"
  5. De voorstelling in de tempel
  6. "Wij hebben Zijn ster gezien"
  7. De kinderjaren
  8. Op het Pascha
  9. Dagen van strijd
10. De stem in de woestijn
11. De doop
12. De verzoeking
13. De overwinning
14. "Wij hebben de Messias gevonden"
15. Op het bruiloftsfeest
16. In Zijn tempel
17. Nicodemus
18. "Hij moet wassen"
19. Bij de Jakobsbron
20. "Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet"
21. Bethesda en het Sanhedrin
22. Gevangenneming en dood van Johannes de Doper
23. "Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen"
24. "Is dit niet de zoon van de timmerman?"
25. De roeping bij het meer
26. Te KapernaŁm
27. "Gij kunt mij reinigen"
28. Levi MattheŁs
29. De Sabbat
30. Hij stelde er twaalf aan
31. De bergrede
32. De Hoofdman
33. Wie zijn mijn broeders?
34. De uitnodiging
35. "Zwijg, wees stil"
36. De aanraking van het geloof
37. De eerste evangelisten
38. Komt, rust een weinig
39. "Geeft gij hun te eten"
40. Een nacht op het meer
41. Het keerpunt in Galilea
42. Overlevering
43. Scheidsmuren neergehaald
44. Het ware teken
45. De voorafschaduwing van het kruis
46. Hij werd verheerlijkt
47. Dienstbetoon
48. Wie is de grootste?
49. Op het Loofhuttenfeest
50. Te midden van valstrikken
51. Het licht des levens
52. De Goddelijke Herder
53. De laatste reis vanuit Galilea
54. De barmhartige Samaritaan
55. Niet met uiterlijke vertoning
56. Het zegenen van de kinderen
57. "Eťn ding ontbreekt u"
58. "Lazarus, kom uit!"
59. Samenzwering van de priesters
60. De wet van het nieuwe koninkrijk
61. ZacheŁs
62. Het feest in het huis van Simon
63. "Uw Koning komt"
64. Een ten ondergang gedoemd volk
65. De tempel opnieuw gereinigd
66. Strijd
67. Wee over de FarizeeŽn
68. In de buitenste voorhof
69. Op de Olijfberg
70. "Eťn van deze Mijn minste broeders"
71. Een dienstknecht van dienstknechten
72. "Tot Mijn gedachtenis"
73. Uw hart worde niet ontroerd
74. Gethsemane
75. Voor Annas en het hof van Kajafas
76. Judas
77. In het gerechtsgebouw van Pilatus
78. Golgotha
79. "Het is volbracht!"
80. In het graf van Jozef
81. "De Here is opgestaan!"
82. "Waarom weent gij?"
83. De wandeling naar EmmaŁs
84. "Vrede zij u"
85. Nog eens bij het meer
86. "Gaat heen, onderwijst alle volkeren"
87. "Naar Mijn Vader en uw Vader"