Ellen G. White 

. Voorwoord
  1. Inleiding ˗˗ Waarom de Zonde Toegelaten Werd
  2. De Schepping
  3. Verleiding en de Val
  4. Het Plan der Verlossing
  5. Kain en Abel op de Proef Gesteld
  6. Seth en Enoch
  7. De Zondvloed
  8. Na den Zondvloed
  9. De Week
10. De Toren van Babel
11. Abraham Wordt Geroepen
12. Abraham in Kanaan
13. Zijn Geloof Beproefd
14. De Verdelging van Sodom
15. Izašks Huwelijk
16. Jakob en Ezau
17. Jakobs Vlucht en Ballingschap
18. De Nacht van Worsteling
19. De Terugkomst in Kanašn
20. Jozef in Egypte
21. Jozef en Zijne Broeders
22. Mozes
23. De Plagen Over Egypte
24. Het Pascha
25. De Uittocht
26. Van de Roode Zee Naar den Sinal
27. Israel Ontvangt de Wet
28. De Afgoderij aan den SinaÔ
29. Satans Vijandschap Tegen de Wet
30. De Tabernakel en Zijn Dienst
31. De Zonde van Nadab en Abihu
32. De Wet en de Verbonden
33. Van SinaÔ Naar Kades˗Barnea
34. De Twaalf Verspieders
35. Het Oproer van Korach
36. In de Woestijn
37. De Geslagen Rotssteen
38. De Tocht om Edom Heen
39. De Inneming van Basan
40. Bileam
41. Afval aan de Jordaan
42. Herhaling der Wet
43. Mozes' Dood
44. De Tocht Door de Jordaan
45. De Inneming van Jericho
46. De Zegen en de Vloek
47. Het Verbond met de Gibeonieten
48. De Verdeeling van Kanaan
49. Jozua's Afscheidswoorden
50. Tienden en Offeranden
51. Gods Zorg Voor de Armen
52. De Jaarlijksche Feesten
53. De Eerste Richters
54. Simson
55. Het Kind SamuŽl
56. Eli en Zijne Zonen
57. De Ark Door de Filistijnen Genomen
58. De Scholen der Profeten
59. Israels Eerste Koning
60. Sauls Vermetelheid
61. Sauls Verwerping
62. David Gezalfd
63. David en Goliath
64. David een Vluchteling
65. Davids Edelmoedigheid
66. Sauls Dood
67. De Waarzeggerij Eertijds en Nu
68. David te Ziklag
69. David Op den Troon Geplaatst
70. Davids Regeering
71. Davids Zonde en Berouw
72. Absaloms Opstand
73. Davids Laatste Jaren