Psalmen

Hoofdstuk 80

[ AUDIO ]

1. Voor den opperzangmeester, op Schoschannim; een getuigenis, een psalm van Asaf.
2. O Herder Israels! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.
3. Wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraim, en Benjamin, en Manasse, en kom tot onze verlossing.
4. O God! breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
5. O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?
6. Gij spijst hen met tranenbrood, en drenkt hen met tranen uit een drieling.
7. Gij hebt ons onzen naburen tot een twist gesteld, en onze vijanden spotten onder zich.
8. O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost worden.
9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt denzelven geplant;
10. Gij hebt [de] [plaats] voor hem bereid, en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft.
11. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, en zijn ranken waren [als] cederbomen Gods.
12. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee, en zijn scheuten tot aan de rivier.
13. Waarom hebt Gij zijn muren doorgebroken, zodat allen, die den weg voorbijgaan, hem plukken?
14. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.
15. O God der heirscharen! keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok,
16. En den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, [dien] Gij U gesterkt hebt!
17. Hij is met vuur verbrand; hij is afgehouwen; zij komen om van het schelden Uws aangezichts.
18. Uw hand zij over den man Uwer rechterhand, over des mensen zoon, [dien] Gij U gesterkt hebt.
19. Zo zullen wij van U niet terugkeren; behoud ons in het leven, zo zullen wij Uw Naam aanroepen.
20. O HEERE, God der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.