Hooglied

Hoofdstuk 1

[ AUDIO ]

1. Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
2. Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
3. Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.
4. Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.
5. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.
6. Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.
7. Zeg mij aan, [Gij], Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij [de] [kudde] legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?
8. Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.
9. Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.
10. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.
11. Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.
12. Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.
13. Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, [dat] tussen mijn borsten vernacht.
14. Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.
15. Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven [ogen].
16. Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.
17. De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.