På fast grunn 2

Kapittel 5

Mirakler er ikke bevis på Guds gunst

[ AUDIO ]

Søk ikke mirakel-demonstrasjoner

Ingen bør nære den tanke at spesielt forsyn eller mirakelvirksomhet er bevis på ektheten av deres arbeid eller de ideer de forfekter. Hvis vi fremholder disse ting, vil de skape en ond ettervirkning, en usunn sinnsbevegelse. Det er gitt løfte om ekte påvirkning på hjertene ved Den Hellige Ånd, og den vil bli virkeliggjort gjennom Ordet. Kristus har sagt at Guds ord er ånd og liv. "For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen" (Hab 2,14).

Satan vil virke på den mest underfundige måte for å føre inn menneskelige ideer, kledt i englers drakt. Men lyset fra Guds ord skinner midt i det moralske mørke. Bibelen kan aldri erstattes av mirakel-demonstrasjoner. Vi må studere sannheten, og søke etter den som etter skjulte skatter. Underfull opplysning vil ikke bli gitt ved siden av Guds ord, eller ta dets plass. Hold fast på Ordet. Ta imot det ord som vil gjøre menneskene vise til frelse. Dette et meningen med Kristi ord om å ete hans kjød og drikke hans blod. Han sier: "Og dette er det evige livat de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus" (Joh 17,3).

Vi vil komme til å møte falske påstander, og falske profeter vil oppstå. Det vil bli falske drømmer og falske syner, men forkynn Ordet. Bli ikke dratt bort fra Guds røst i hans ord. Ikke la noe bortlede sinnet. Merkverdige ting vil bli fremstilt og fremholdt. Gjennom sataniske villfarelser og underfulle mirakler vil menneskers krav bli sterkt fremholdt. Vær på vakt overfor alt dette.

Kristus har advart slik at ingen behøver å godta falskhet for sannhet. Den eneste kanal som Ånden arbeider gjennom, er sannhetens kanal. ... Vår tro og vårt håp er grunnlagt, ikke på følelser, men på Gud. -- Brev 12, 1894.

Mirakler -- og ringeakt for Guds lov

Vi kan ikke ha tillit til det som mennesker påberoper seg. De kan, som Kristus fremstiller det, foregi å utføre mirakler ved å helbrede syke. Er dette så merkelig når den store bedrager står like bak dem -- mirakelmannen som også skal kunne få ild ned fra himmelen for menneskenes øyne?

Vi kan heller ikke stole på inntrykk vi får. Den stemme eller ånd som sier: Du behøver ikke være lydig mot Guds lov, for du .er hellig og syndfri, er ikke Jesu stemme. For han sier: "deg har holdt min Fars bud" (Joh 15,10). Og Johannes vitner: "Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder 'hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham" (1 Joh 2,4).

Hvordan kan en da gjøre rede for disse kraftfulle manifestasjoner og disse underfulle påvirkninger, hvis det ikke var for at de er kommet frem under innflytelse av den mirakel virkende ånd som er gått ut for å forføre hele verden? De er forblindet av hans villfarelse så de tror løgnen. Han synes om at folk gjør krav på å eie stor åndelig kraft og likevel ringeakter Guds lov, for ved sin ulydighet vil de forføre andre, og han kan bruke dem som effektive redskaper i sitt verk. -- "The Signs of the Times", 21. juli 1887.

Ingen behøver å bli bedratt

Hver enkelt av oss vil bli hardt fristet. Vår tro vil bli prøvd til det ytterste. Vi må ha en levende forbindelse med Gud. Vi må få del i guddommelig natur, så skal vi ikke bli ført vill av fiendens påfunn og skal unnfly den fordervelse som er i verden på grunn av lysten.

Vi trenger å være forankret i Kristus og bli rotfestet og grunnfestet i sannheten. Satan har sine redskaper som han virker igjennom. Han velger ut dem som ikke har drukket av det levende vann, slike som tørster etter det som er nytt og merkelig, og som alltid er beredt til å drikke aven hvilken som helst kilde som de kommer over. Det er fremdeles noen som sier: "Se, her er Kristus," eller "se den". Men vi må ikke tro dem. Vi har umiskjennelige bevis på den sanne hyrdens stemme, og han kaller oss til å følge seg. Han sier: "deg har holdt min Fars bud." Han leder sine sauer på den sti som fører til ydmyk lydighet mot Guds lov. Han vil aldri oppmuntre dem til å overtre denne loven.

"De kjenner ikke stemmen til den fremmede." Det er stemmen til en som hverken respekterer eller er lydig mot Guds hellige, rettferdige og gode lov. Mange foregir å være svært hellige, og skryter av mirakler som de utfører ved å helbrede syke, samtidig som de ikke akter på denne store standard for rettferdighet. Men hvem er det som gir kraft til disse helbredelser? Er begge parters øyne åpnet så de kan se at de overtrer Guds lov? Og er de som ydmyke, lydige barn villige til å etterkomme alle Guds krav? Johannes sier om dem som bekjenner seg til å være Guds barn: "Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham" (1 Joh 2,4).

Ingen behøver å bli bedratt. Guds lover like hellig som hans trone. Hvert menneske som er født inn i verden, skal dømmes etter den. Det er ingen annen norm som karakteren kan prøves ved. "Samtykker de ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag" (Jes 8,20). Skal da Guds ord avgjøre saken, eller skal vi godta menneskers krav? Kristus sier: "På fruktene skal dere kjenne dem." Hvis de som utfører disse helbredelser, på grunn av slike foreteelser er tilbøyelige til å unnskylde sin forsømmelse av Guds lov og fortsetter å være ulydige, selv om de ellers har kraft til hva som helst, så kan en ikke dra den slutning at de har Guds store kraft. Tvert imot er det den store bedragers mirakel virkende kraft. Han overtrer den moralske lov, og han benytter seg av ethvert påfunn som han rår over, for å gjøre menneskene blinde for dens sanne karakter. Vi er advart om at i de siste dager vil han virke "med stor makt og med under og falske tegn". Han vil fortsette med disse under til prøvetiden er slutt, slik at han kan henvise til disse som bevis for at han er en lysets og ikke en mørkets engel.

Brødre, vi må være på vakt mot den foregitte hellighet som tillater overtredelse av Guds lov. De som forakter Guds lov, kanikkeblihelliggjort. De dømmer seg selv etter en standard som er deres eget påfunn. -- "The Review and Herald", 17. nov. 1885.

Drar hele verden med seg

Vi er kommet til den tid da Satan vil virke- med all slags fortryllende innflytelse. De som lar seg påvirke av dette nå, eller som på minste måte viser interesse for det, vil da være klar til å bli dratt helt med i samarbeid med djevelen. Onde engler søker hele tiden å påvirke menneskehjertene. Satan arbeider med enhver som ikke er under Guds Ånds kontroll. Det er djevelens falske undergjerninger som vil ta verden til fange, og han vil få ild til å komme ned fra himmelen for menneskenes øyne. Han vil utføre mirakler, og denne undergjørende, mirakelvirkende kraft vil feie over hele verden. Den er nettopp bare begynt.

Jeg har noe mer å si dere. Guds vredes skåler er alt i ferd med å tømmes over jorden. Hva er i veien med oss siden vi ikke er klar over dette? Det er fordi sannhetens lys ikke har grepet våre hjerter. Guds Ånd blir trukket tilbake fra verden.

Dere hører om ulykker på land og på sjø, og dette tiltar stadig. Hva er grunnen? Guds Ånd blir tatt bort fra dem som har andre menneskers liv i sine hender. Satan er i ferd med å ta kontroll over dem, fordi de gir seg selv over til hans ledelse. De som foregir å være Guds barn, sørger ikke for å være under de himmelske englers ledelse. Fordi Satan er en som ødelegger, virker han gjennom slike mennesker, og de gjør feil. De kommer under innflytelse av alkohol, og fordi de ikke er avholdende, vil de mange ganger føre disse forferdelige ulykker over oss. Se også på stormer og uvær. Satan virker i atmosfæren. Han forgifter den, og her er vi avhengig av Gud når det gjelder vårt liv -- både vårt nåværende og det evige liv. I den stilling vi er i, trenger vi å være årvåkne, helt helliget, helt omvendt og helt overgitt til Gud. Men det synes som om vi skulle være lammet. Gud i himmelen -- vekk oss opp! -- Manuskript I, 1890.

Mirakler er ikke noe bevis

De som i dag er opptatt med arbeid i Guds sak, vil møte akkurat samme slags prøvelser som Paulus måtte holde ut i sin gjerning: Ved den samme skrytende og forførende virksomhet vil Satan søke å få nyomvendte bort fra troen. Det vil bli ført frem teorier som det ikke er klokt av oss å ha noe med å gjøre. Satan virker på en slu måte. Han vil føre inn listige villfareiser for å formørke og forvirre sinnet og rykke opp frelsens læresetninger. De som ikke tar imot Guds ord slik som det står, vil bli fanget i hans snare.

I dag er det nødvendig å fremholde sannheten med hellig frimodighet. Guds folk må høre det vitnesbyrd som ble gitt av Herrens budbærer til menigheten i den første tid: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!" (Gal 1,8.)

Den som gjør mirakler til en prøve på troen, vil finne at Satan, ved hjelp av bedrag, kan utføre undere som vil se ut som ekte mirakler. Det var dette han håpet å gjøre til et avgjørende spørsmål for israelittene ved den tid da de ble fridd ut fra Egypt. -- Manuskript 43, 1907.

Underfulle mirakler som er bedrag

La ikke dagene gå og dyrebare anledninger gå tapt til å søke Herren av hele hjertet, sinnet og sjelen. Hvis vi ikke tar imot sannheten i kjærlighet, kan vi bli blant dem som ser de mirakler som Satan utfører i disse siste dager, og tror dem. Mange merkelige ting som vil vise seg som underfulle mirakler, må betraktes som forføreiser som stammer fra løgnens far. -- Brev 136, 1906.

Hvordan Satan og hans redskaper virker

Det er pålagt meg å si at i fremtiden vil det bli behov for stor årvåkenhet. Blant Guds folk må det ikke være noen åndelig sløvhet. Onde ånder er aktivt opptatt med å søke åkontrollere menneskers sinn. Menneskene blir likesom buntet sammen for å fortæres av de siste dagers ild. De som vraker Kristus og hans rettferdighet, vil godta de forfalskninger som oversvømmer verden. Kristne bør være sindige og årvåkne mens de med fasthet står imot sin motstander djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan sluke. Mennesker som er under innflytelse av onde ånder, vil utføre mirakler. De vil påføre folk sykdom ved å besverge dem. Når de så fjerner besvergelsen, vil de få andre til å si at de som var syke, er blitt helbredet på mirakuløs måte. Dette har Satan gjort igjen og igjen. -- Brev 259,1903.

Vi trenger ikke bli bedratt. Snart vil det finne sted underfulle foreteelser i nøye kontakt med Satan. Guds ord erklærer at Satan vil utføre mirakler. Han vil gjøre folk syke, og vil så plutselig fjerne sin sataniske makt fra dem. De vil så bli betraktet som helbredet. Disse gjerninger med tilsynelatende helbredelse vil bli en prøve for syvendedagsadventistene. Mange som har hatt stort lys, vil la være åvandre i lyset, fordi de ikke er blitt ett med Kristus. -- Brev 57, 1904.

Ellen White utførte ingen mirakler

Noen hevder at de ikke har tro på den gjerningen Herren har gitt meg å gjøre, for "Ellen White utfører ingen miraklen". Men de som ser på mirakler som et tegn på guddommelig ledelse, er i alvorlig fare for å bli bedratt. Guds ord sier at fienden vil virke gjennom sine redskaper som har veket av fra troen. De vil tilsynelatende utføre mirakler så de til og med får ild til å falle ned fra himmelen mens mennesker ser på. Ved hjelp av "under og falske tegn" vil Satan forføre endog de utvalgte, om det var mulig.

Store skarer av mennesker har hørt meg tale og har lest mine skrifter, men aldri har noen hørt meg påstå at jeg utfører mirakler. Til tider er jeg blitt anmodet om å be for syke, og Guds ord er blitt stadfestet (Jak 5,14.15 sitert). Kristus er den store undergjører. All ære tilkommer ham. -- Brev 410, 1907.

Hvorfor mirakler har mindre betydning i dag

Den måten Kristus virket på, var å forkynne Ordet og avhjelpe lidelse ved å helbrede på mirakuløs måte. Jeg er imidlertid blitt undervist om at vi ikke kan arbeide på denne måten nå, for Satan vil utøve sin makt ved å gjøre undergjerninger. Guds tjenere i dag kan ikke virke ved hjelp av mirakler, fordi det vil bli utført uekte helbredelser som blir påstått å være av guddommelig opprinnelse.

Av den grunn har Herren stukket ut en vei for sitt folk som de kan utføre. fysisk helbredelse på, mens de samtidig underviser fra Guds ord. Helsesentra skal opprettes, og til disse institusjoner skal det knyttes arbeidere som vil utføre et ekte, helsemessig misjonsarbeid. På den måten vil de som kommer til sanatoriene for å få behandling, være omgitt av en vernende innflytelse.

Dette er de forholdsregler Herren har truffet, slik at evangelisk helsemisjonsarbeid kan utføres for mange mennesker. -- Brev 53, 1904.

Mirakler i den avsluttende strid

Det er umulig å gi noen som helst ide om den erfaring Guds folk vil ha som lever på jorden når inntrufne ulykker og himmelsk herlighet blandes sammen med hverandre. De vil vandre i det lyset som stråler frem fra Guds trone. Ved hjelp av englene vil det være stadig forbindelse mellom himmelen og jorden. Satan vil være omgitt av onde engler, og idet han gjør krav på å være Gud, vil han utføre alle slags mirakler for om mulig å villede selv de utvalgte. Guds folk vil ikke kunne være trygge ved å utføre mirakler, for Satan vil forfalske et hvilket som helst mirakel som måtte bli utført. Guds prøvede folk vil finne kraft i det tegn som er omtalt i 2 Mos 31,12-18. De må ta sitt standpunkt på det levende ord -- "det er skrevet". Dette er den eneste grunnvoll som de trygt kan stå på. De som har brutt sin pakt med Gud, vil på den dagen være uten håp og uten Gud i verden.

De som tilber Gud, vil på en spesiell måte kunne kjennes ved sin aktelse for det fjerde bud -- siden det er tegnet på hans skapermakt og vitnesbyrdet om hans krav på menneskets ærbødighet og' hyllest. Et kjennetegn på de ugudelige vil være deres anstrengelser for å rive ned Skaperens minnesmerke og opphøye romerkirkens ordning. Som en følge av denne strid vil hele kristenheten bli delt i to leirer -- de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus, og de som tilber dyret og dets bilde og får dets merke. Selv om kirke og stat vil forene sin makt for å tvinge alle -- "små og store, rike og fattige, frie menn og treller" (Åp 13,16) til å ta imot dyrets merke, vil Guds folk likevel ikke ta imot det. Profeten på Patmos ser "dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene" (ÅP 15,2) og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet.

Fryktelige prøvelser venter Guds folk. Krigens ånd opprører nasjonene overalt på jorden. Men midt i den prøvelsens tid som kommer -- en prøveisens tid som det ikke før har vært så lenge jordens riker har eksistert -- vil Guds folk bli stående urokket. Satan og hans engler kan ikke ødelegge dem, for engler som er uovertrufne i styrke, vil beskytte dem. -- Brev 119, 1904.