Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 13

Menighetshus

[ AUDIO ]

Jeg så at mange som Gud har betrodd midler, føler seg fri til å gjøre uhemmet bruk av disse til sin egen bekvemmelighet ved å innrette hyggelige hjem her nede. Men når de bygger et hus der de skal tiIbe den store Gud som bor i evigheten, har de ikke råd til å la ham bruke de midler han har lånt dem. Hver enkelt anstrenger seg ikke for å overgå den andre i å vise Gud takknemlighet for sannheten ved å gjøre alt han kan for å få i stand et passende sted til gudstjeneste. Men noen søker å gjøre akkurat så lite som mulig, og de synes at de midlene som blir brukt til å skaffe et sted der den Høyeste kan besøke dem, er så godt som bortkastet. Et slikt offer er mangelfullt, og det er ikke behagelig for Gud. Jeg så at det ville være langt mer behagelig for ham om hans folk viste like stor klokskap i å få i stand et hus for ham, som de gjør i sine egne boliger.

Israels barn fikk pålegg om at deres offer og gaver skulle være uten flekk eller lyte, der beste i buskapen, og det ble forlangt at hver enkelt blant hans folk skulle ta del i dette arbeidet. Guds verk i denne tid kommer til å bli vidtomfattende Dersom dere bygger et hus for Herren, så krenk ham ikke, og begrens ham ikke ved å komme med deres offer som er fulle av lyte. Legg det aller beste offer i et hus som blir bygd for Gud. La det bli det aller beste dere har. Vis interesse for å innrede det praktisk og bekvemt. Noen mener at slikt er uten betydning, fordi tiden er kort. La da det samme hensyn gjøre seg gjeldende i deres boliger og i alle deres timelige gjøremål.

Jeg så at Gud kunne utføre sitt verk uten hjelp fra noe menneske. Men det er ikke hans plan. Meningen er at den nærværende verden skal være en prøvescene for menneskene. De er her for å danne en karakter som skal følge dem inn i den evige verden. Godt og ondt blir forelagt dem, og deres hinsidige tilstand avhenger av det valg de tar. Kristus kom for å gi deres tanker og lengsler en annen retning. Deres hjerter må bli fjernet fra deres jordiske skatt og bli festet ved den himmelske. Ved deres selvfornektelse kan Gud bli herliggjort, Det store offer er blitt brakt for menneskene, og nå vil de bli prøvd og forsøkt for at det kan vise seg om de vil følge Jesu eksempel og bringe et offer for sine medmennesker.

Satan og hans engler står sluttet sammen mot Guds folk. Men Jesus søker å rense dem for seg selv. Han krever at de skal fremme hans verk. Hos sitt folk her i verden har Gud deponert nok til at hans verk kan bli fremmet uten vanskelighet. Det er hans plan at de midler han har betrodd dem, skal bli brukt med forsiktighet. «Selg det I eier, og gi almisse!» (Luk. 12, 33) er en del av Guds hellige ord. Guds tjenere må stå opp, rope høyt og ikke spare: «Forkynn mitt folk dets overtredelse og Jakobs hus dets synder!» Es. 58, 1. Guds verk skal bli mer vidtomfattende, og dersom hans folk følger hans råd, vil det ikke være mange midler i deres eie til å bli fortært i den siste brannen. Alle vil ha samlet sine skatter der møll og rust ikke tærer, og hjertet vil ikke ha noe bånd som binder det til jorden.