Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 25

Ingen helliggjørelse for de ulydige

[ AUDIO ]

Det er ingen bibelsk helliggjørelse for dem som kaster en del av sannheten bak sin rygg. Det er lys nok i Guds Ord slik at ingen trenger til å fare vill. Sannheten er så opphøyet at den vil kunne beundres av de største ånder, og likevel så enkel at det minste, svakeste Guds barn kan forstå den og bli undervist av den. De som ikke ser den skjønnhet som finnes i sannheten, og som ikke anser den tredje engels budskap som noe av betydning, vil stå der uten unnskyldning, for sannheten er klar.

«Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blant dem som går fortapt, i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem.» 2 Kor. 4, 3. 4.

«Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.» «Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Joh. 17, 17.19.

«Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet.» 1 Pet. 1,22.

«Etter som vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!» 2 Kor. 7, 1.

«Derfor, mine elskede, liksom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven; for Gud er den som virker i eder både å ville og virke til hans velbehag. Gjør alt uten knurr og tvil, for at I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblant en vanartet og vrang slekt, blant hvilken I viser eder som lys I verden.» Fil. 2,12-15.

«I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder.»Joh. 15,3.

«I menn! elsk eders hustruer, liksom Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe, sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Ef. 5, 25-27.

Dette er bibelsk helliggjørelse. Den er ikke bare et skinn eller et utvortes verk. Det er en helliggjørelse som vi mottar gjennom sannheten. Den er sannheten mottatt i hjertet og etterlevd i det praktiske liv.

Som menneske betraktet var Jesus fullkommen. Likevel vokste han i nåde. «Og Jesus gikk frem i visdom og alder og yndest hos Gud og mennesker.» Luk. 2, 52. Selv den mest fullkomne kristne kan stadig vokse i Guds kunnskap og kjærlighet.

«Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.» «Men voks i nåde og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nå og til evigtid!» 2Pet.3,14.18.

En stadig vekst

HelIiggjørelse er ikke et verk som skjer i et øyeblikk, en time eller en dag. Det er en stadig vekst i nåden. Vi vet ikke den ene dagen hvor hard kampen vil bli den neste dag. Satan lever og er virksom, og hver dag trenger vi til å rope alvorlig til Gud om hjelp og styrke til å stå ham imot. Så lenge Satan hersker, har vi selvet å underkue og skjødesynder å overvinne. Det er ikke noe hvilested, ikke noe punkt vi kan nå frem til der vi kan si at vi har oppnådd alt.

«Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager etter det, om jeg og kan gripe det, etter som jeg og er grepet av Kristus Jesus.» Fil. 3,12.

Kristenlivet er en stadig marsj fremad. Jesus sitter og lutrer og renser sitt folk. Og når hans bilde fullstendig er gjenspeilt i dem, er de fullkomne og hellige og beredt til forvandling. Det kreves et stort arbeid av en kristen. Vi får formaningen om å rense oss fra all kjødets og åndens besmittelse og å gjennomføre hellighet i gudsfrykt. Her ser vi hvem det store arbeidet hviler på. Det er et stadig arbeid for en kristen. Hver gren på vintreets stamme må få liv og styrke fra dette vintreet for å kunne bære frukt.

Det vil koste oss en anstrengelse å oppnå evig liv. Det er bare ved langvarig og vedholdende anstrengelse, hard disiplin og alvorlig kamp vi vil kunne seire. Men hvis vi i den guddommelige seiervinners navn tålmodig og besluttsomt seirer, slik som han seiret for oss i fristelsens ørken, skal vi få den evige lønn. Våre anstrengelser, vår selvfornektelse og vår utholdenhet må stå i forhold til den umåtelige verdi av det målet vi søker å nå.