Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 26

Satans makt

[ AUDIO ]

Det falne menneske er Satans rettslige fange. Kristi oppgave var å frelse det fra den store motstanders makt. Mennesket har en naturlig tilbøyelighet til å følge Satans forslag og kan ikke med hell motstå en slik fryktelig fiende uten at Kristus, den mektige seiervinneren, bor i ham, leder hans ønsker og gir ham styrke. Gud alene kan begrense Satans makt. Han [Satan] streifer omkring på jorden, frem og tilbake på den. Han forlater ikke sin post et eneste øyeblikk, for han er redd for å gå glipp av anledningen til å ødelegge sjeler. Det er viktig at Guds folk skjønner dette, slik at de må kunne unnfly hans snarer.

Satan forbereder sine bedrag for at Guds folk i hans siste felttog mot dem ikke skal skjønne det er ham. «Og det er intet under; for Satan selv skaper seg om til en lysets engel» 2 Kor. 11, 14. Mens noen bedratte sjeler påstår at han ikke eksisterer, tar han dem til fange og arbeider i stor utstrekning gjennom dem. Han vet bedre enn Guds folk hvilken makt de kan ha over ham når deres styrke er i Kristus. Når de ydmykt roper til den mektige guddommelige seierherre om hjelp, kan den svakeste som tror på sannheten og stoler fullt og fast på Kristus, med virkning tilbakevise Satan og hele hans hær. Han er altfor listig til å komme åpenlyst og frekt med sine fristelser, for i så tilfelle ville en kristens sløve krefter våkne, og han ville sette sin lit til den mektige befrier. Men han [Satan] kommer ubemerket og arbeider under dekket gjennom ulydighetens barn som bekjenner seg til å frykte Gud.

Satan vil bruke sin makt til det ytterste for å forurolige, friste og villede Guds folk. Han som våget å stå frem for, friste og håne vår Herre, og som hadde makt til å ta ham i sine armer og bære ham opp på en av tempelets tinder og opp på et høyt fjell, vil øve sin makt på forunderlig måte overfor den nåværende slekt, som er sin Herre langt underlegen i visdom, og som er nesten helt uvitende om Satans list og styrke. På en forbausende måte vil han påvirke deres legemer som av naturen er tilbøyelige til å gjøre det han byr dem. Satan gleder seg over at folk betrakter ham som oppspinn. Når han ikke blir regnet for noe eller blir fremstilt ved et eller annet barnaktig bilde eller som et dyr, er han vel fornøyd. En forestiller seg ham som så underlegen at menneskesinnet er ganske uforberedt på hans klokt anlagte planer, og han har nesten alltid godt hell med seg. Dersom man forsto hans makt og list, ville mange være forberedt til virkningsfullt å stå ham imot.

Alle burde innse at Satan en gang var en opphøyet engel. Hans opprør lukket ham ute fra himmelen, men tilintetgjorde ikke hans makt og gjorde ham ikke til et dyr. Etter sitt fall har han rettet sin mektige styrke mot himmelens regjering. Han er blitt enda listigere og har lært hvordan han på den mest virkningsfulle måte kan komme med sine fristelser til menneskenes barn.

Satans forførelser

Satan har oppfunnet fabler som han kan forføre med. Han begynte i himmelen å føre krig mot grunnvollen for Guds herredømme. Og etter fallet har han fortsatt sitt opprør mot Guds lov og har fått størstedelen av dem som bekjenner seg til å være kristne, til å overtre det fjerde bud, som stiller den levende Gud frem. Han har brutt ned tibudslovens opprinnelige sabbat og i dens sted satt inn en av arbeidsdagene i uken.

Den første store løgnen som han uttalte til Eva i Eden: «l skal visselig ikke dø!» (1 Mos. 3,4), var den første preken som noen gang er holdt angående sjelens udødelighet. Denne prekenen ble kront med hell, og den førte med seg fryktelige følger. Han fikk mennesker til å godta denne prekenen som sannhet, og predikanter forkynner den i tale, i sang og i bønn.

At det ikke er noen personlig djevel, og at det blir en prøvetid etter Kristi komme, holder fort på å bli populære fabler. Skriften lærer tydelig at hvert menneskes skjebne for evig er avgjort når Herren kommer. «La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» Ap. 22, 11. 12.

Satan har dratt fordel av disse populære fabler for å skjule seg selv. Han kommer til stakkars, forførte dødelige gjennom nutidens spiritisme, som ikke setter noen grenser for de kjødeligsinnede, og som, hvis den blir fulgt, skiller familier, skaper sjalusi og hat og gir de mest nedverdigende lyster frie tøyler. Ennå kjenner verden altfor lite til den nedbrytende innflytelsen fra spiritismen. Teppet gikk opp, og mye av dens fryktelige verk ble åpenbart for meg. Jeg så noen som har hatt en opplevelse i spiritismen og siden har forkastet den. De skjelver når de tenker på hvor nær de var den fullstendige ødeleggelsen. De hadde mistet herredømmet over seg selv, og Satan fikk dem til å gjøre slikt som de hadde avsky for. Men selv de har bare en svak anelse om spiritismen slik den er. Predikanter som er inspirert av Satan, kan med veltalenhet utsmykke dette uhyggelige monster, tilhylle dets vanskapthet og få det til å se så vakkert ut for mange. Men det kommer så direkte fra hans sataniske majestet at han gjør krav på retten til å herske over alle som gir seg i kast med det, fordi de har våget seg inn på forbuden grunn og gitt avkall på å bli beskyttet av sin skaper.

Noen stakkars sjeler som er blitt grepet av de veltalende ord fra spiritismens lærere, og som har gitt etter for dens påvirkning, oppdager senere dens dødelige karakter og vil forkaste den og flykte fra den. Men de klarer det ikke. Satan holder dem i sin makt og vil ikke la dem slippe fri. Han vet at de ganske sikkert er hans, mens han har dem under sin særlige kontroll. Men hvis de en gang river seg løs fra hans makt, kan han aldri mer få dem til å tro på spiritismen og stille seg direkte under hans kontroll.

Den eneste måte slike stakkars sjeler kan overvinne Satan på, er at de må kunne skjelne mellom fabler og Bibelens rene sannhet. Når de anerkjenner sannhetens krav, stiller de seg der hvor de kan bli hjulpet. De bør vende seg til slike som har hatt en kristelig erfaring, og som har tro på Guds løfter, og oppfordre dem til å be for dem til den mektige Befrier. Det blir nok en hard kamp. Satan vil styrke sine onde engler som har hersket over disse menneskene. Men dersom disse Guds hellige vil faste og be i dyp ydmykhet, vil deres bønner få overhånd. Jesus vil sende hellige engler til å stå Satan imot og drive ham tilbake. Og hans makt over dem som er plaget, vil bli brutt. «Han sa til dem: Dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste.» Mark. 9, 29.

De populære forkynnere kan ikke med hell stå seg mot spiritismen. De har ikke noe de kan bruke til å verne sin hjord mot dens giftige innflytelse. En stor del av skylden for spiritismens sørgelige følger vil komme til å hvile på forkynnerne i denne tid. For de har trådt sannheten under føtter og foretrukket fabler i dens sted. Den prekenen Satan holdt for Eva om sjelens udødelighet: «l skal visselig ikke dø!» har de gjentatt fra prekestolen, og folk tar imot den som ren bibelsk sannhet. Den danner grunnvollen for spiritismen. Ikke noe sted lærer Guds Ord at menneskets sjel er udødelig. Udødelighet er en egenskap hos Gud alene. «Han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.» 1 Tim. 6, 16.

Hvis Guds Ord blir forstått og brukt på riktig måte, er det et vern mot spiritismen. Læren om et evig brennende helvete, slik den lyder fra prekestolen og blir fremholdt for folket, er en urett mot Guds kjærlige karakter. Den fremstiller ham som den største tyrann i universet. Dette vidt utbredte dogme har drevet tusener av mennesker ut i universalisme, fritenkeri og gudsfornektelse. Guds ord er tydelig. Det er en pålitelig kjede av sannhet og vil vise seg å være et anker for dem som er villige til å ta imot det, selv om de skulle bli nødt til å gi avkall på sine yndede fabler. Det vil frelse dem fra. de frykteligste villfarelser i disse farlige tider. Satan har fått predikanter i forskjellige kirkesamfunn til hårdnakket å holde fast ved sine populære villfarelser, på samme måte som han fikk jødene til i blindhet å klynge seg til sine ofringer og korsfeste Kristus. Når menneskene forkaster lys og sannhet, blir de fanger, underkastet Satans bedrag. Jo større lys de forkaster, desto større kraft blir det i det bedrag og mørke som kommer over dem.

Jeg fikk se at Guds sanne folk er jordens salt og verdens lys. Gud krever av dem at de stadig går frem i kunnskap om sannheten og om hellighetens vei. Da vil de forstå hvordan Satan trenger seg inn, og i Jesu kraft vil de stå ham imot. Satan vil kalle sine legioner av engler til hjelp for å motarbeide fremgangen hos endog bare en eneste sjel, og om mulig vriste den ut av Kristi hånd.

Kampen om sjeler

Jeg så onde engler som kjempet om sjeler, og Guds engler som sto dem imot. Striden var hard. Onde engler fordervet atmosfæren ved sin giftige innflytelse og trengte seg omkring disse sjelene for å svekke deres sanseevner. Hellige engler var ivrig på vakt og ventet på å få drive Satans hærskarer tilbake. Men det er ikke de gode englers oppgave å herske over menneskenes sinn mot deres vilje. Hvis de gir etter for fienden og ikke anstrenger seg for å stå ham imot, kan Guds engler ikke gjøre stort annet enn å holde Satans hærskarer i tømme for at de ikke skal ødelegge før de som er i fare, får mer lys som kan få dem til å våkne opp og søke hjelp fra himmelen. Jesus vil ikke la disse hellige engler få den oppgaven å befri slike som ikke anstrenger seg for å hjelpe seg selv.

Dersom Satan ser at han står i fare for å miste en eneste sjel, vil han anstrenge seg til det ytterste for å beholde denne ene. Og når denne sjel oppdager sin fare og i sin nød ber Jesus inderlig om hjelp, er Satan redd for at han skal miste en fange. Han kaller på forsterkning til sine engler for å omringe den stakkars sjelen og danne en mur av mørke omkring den for å ta fra den himmelens lys. Men hvis den som er i fare, holder ut og i sin hjelpeløshet stoler på for. tjenesten av Kristi blod, hører vår Frelser troens alvorlige bønn og sender en forsterkning av de engler som er veldige i makt, for å befri ham.

Satan kan ikke tåle at det blir gjort henvendelser til hans mektige motpart, for han frykter og skjelver for hans kraft og majestet. Ved lyden av brennende bønn skjelver hele Satans hærskare. Han fortsetter å tilkalle legioner av onde engler for å føre sitt mål igjennom. Og når engler som eier all makt og er ikledd himmelens rustning, kommer den utmattede, forfulgte sjel til hjelp, viker Satan og hans hærskarer tilbake, for de vet så godt at slaget er tapt. Satans villige undersåtter er trofaste, virksomme og står sammen om ett mål. Og enda de hater og kriger mot hverandre, nytter de likevel hver eneste anledning til å fremme sine felles interesser. Men den guddommelige høvding i himmelen og på jorden har satt en grense for Satans makt.

Min erfaring har vært ulik andres, og i årevis har jeg lidd under særskilte prøvelser i mitt sinn. Tilstanden blant Guds folk og min forbindelse med Guds verk har ofte lagt på meg en byrde av bedrøvelse og motløshet som jeg ikke kan beskrive. I årevis har jeg betraktet graven som et velkomment hvilested, I mitt siste syn spurte jeg den engelen som fulgte meg, hvorfor jeg skulle lide slike plager i mitt sinn og så ofte bli ført ut på Satans slagmark. Jeg ba om å få slippe disse store prøvene dersom jeg skulle være så nøye knyttet til sannhetens sak. Det er kraft og styrke hos Guds engler, og jeg ba inderlig om at jeg måtte bli beskyttet.

Da ble vårt tidligere liv fremstilt for meg, og jeg så at Satan på forskjellige måter hadde søkt å ødelegge vår brukbarhet. Flere ganger hadde han lagt planer om å få oss vekk fra Guds verk. Han var kommet på forskjellige måter og hadde arbeidet gjennom forskjellige redskaper for å få sine planer igjennom. Men på grunn av de hellige englers tjeneste hadde han lidd nederlag. Jeg så at han på våre reiser fra sted til sted ofte hadde stilt sine onde engler på vår vei for å la oss bli rammet av et ulykkestilfelle som ville ta våre liv. Men hellige engler ble sendt til stedet for å utfri oss. Ved flere ulykkestilfelle har min mann og jeg svevet i stor fare, og vårt vern har vært vidunderlig. Jeg så at vi har vært et særlig mål for Satans angrep på grunn av vår interesse for Guds verk og vår forbindelse med det. Da jeg så hvor stor omhu Gud har hvert øyeblikk for dem som elsker ham og frykter ham, ble jeg fylt med tillit og tro til Gud, og jeg følte meg irettesatt for min mangel på tro.

Ved å gjøre bruk av overnaturlig kraft og gjøre slangen til sitt redskap fikk Satan Adam og Eva til å falle i Eden. Før tidens slutt vil han gjøre enda større under. Så langt hans makt strekker seg, vil han utføre virkelige mirakler. Skriften sier: «Det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre» (Ap. 13, 14), ikke bare de tegnene som det påstår å gjøre. Noe mer enn bare bedrag blir påpekt i dette skriftstedet. Men det er en grense Satan ikke kan overskride, og her gjør han bruk av forførelse og etterligner det verket som han ikke har makt til å utføre i virkeligheten. I de siste dager vil han vise seg på en slik måte at menneskene skal tro han er Kristus, som er kommet til verden for annen gang. Han vil i sannhet skape seg om til en lysets engel. Men mens han på alle måter ser ut som Kristus, så langt det gjelder bare utseendet, blir han ikke i stand til å bedra noen utenom dem som i likhet med Farao står sannheten imot. -- 1889, bind 5, side 698.