Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 41

Sann kjærlighet

[ AUDIO ]

Sann kjærlighet er ikke en sterk, brennende, voldsom lidenskap. Den er tvert imot rolig og dyp i sin art. Den ser lenger enn bare til det rent ytre og blir bare tiltrukket av egenskap og karakter. Den er klok og skjønnsom, og i hengivenhet er den virkelig og varig. Gud prøver og forsøker oss ved de alminnelige hendelser i livet. Det er de små tingene som åpenbarer hva som bor i hjertet. Det er de smil oppmerksomheter, de tallrike små hendelser og den likefremme, enkle høflighet som utgjør summen av livets lykke. Og det er forsømmelsen av vennlige, oppmuntrende, kjærlige ord og av de små høfligheter i livet som bidrar til å danne summen av livets elendighet. Det vil til sist vise seg at fornektelsen av selvet av hensyn til våre omgivelsers ve og vel utgjør en stor del av livsregnskapet i himmelen. Og det faktum vil også bli åpenbart at omsorgen for selvet uten hensyn til andres ve og vel ikke er for ubetydelig til at vår himmelske Far legger merke til det.

Bror B, Herren arbeider for deg og vil velsigne og styrke deg på den rette vei. Du forstår sannhetens teori og bør samle all den kunnskap du kan om Guds vilje og hans verk, for at du må kunne bli beredt til å fylle en mer ansvarsfull stilling i tilfelle han skulle kreve det av deg når han ser at du best kan herliggjøre hans navn på den måten. Men du har enda en erfaring å oppnå. Du er for impulsiv og blir for lett påvirket av omstendigheter. Gud er villig til å styrke, grunnfeste og stadfeste deg dersom du alvorlig og ydmykt søker visdom hos ham som ikke tar feil, og som har lovt at du ikke skal søke forgjeves.

Når du forkynner sannheten for andre, står du i fare for å uttale deg for skarpt og på en måte som ikke står i forhold til din korte erfaring. Du oppfatter ting ved et øyekast og kan lett se sammenhengen i et emne. Ikke alle er innstilt på samme måte som du er, og de klarer det ikke. Du er ikke beredt til å vente tålmodig og rolig til de som ikke kan se det så fort, har overveid bevisene. Du kommer til å bli utsatt for å tilskynde andre for sterkt til med en gang å se slik som du ser, og til å føle den nidkjærheten og nødvendigheten av å handle, slik som du føler. Hvis dine forventninger ikke blir oppfylt, vil det være fare for at du blir mismodig og rastløs og ønsker forandring.

Du må motarbeide tilbøyeligheten til å kritisere og bebreide. Hold deg borte fra alt som smaker av tilbøyelighet til å fordømme. Gud har ikke behag i at en slik ånd skal finnes hos noen av hans tjenere som har lang erfaring. Det kan være passende for de unge å vise iver og nidkjærhet hvis de bare eier ydmykhet og den innvortes prydelse. Men dersom en som er ung, åpenbarer en uhemmet nidkjærhet og en hang til å fordømme når han bare har noen få års erfaring, er det i høyeste grad upassende og avgjort frastøtende. Ikke noe annet kan så fort ødelegge hans innflytelse. Vennlighet, mildhet, overbærenhet, langmodighet, det at en ikke så lett blir forbitret, men tåler alt, håper alt og utholder alt -- disse er de frukter som vokser på kjærlighetens dyrebare tre, som er en himmelsk vekst. Når dette treet blir omhyggelig stelt med, vil det vise seg å være et eviggrønt tre. Dets grener vil ikke dø ut, bladene på det vil ikke visne. Det er udødelig, evig, fordi det stadig blir vannet av dugg fra himmelen.

Kjærlighetens makt

Kjærlighet er makt. Intellektuell og moralsk styrke er innbefattet i dette prinsipp og kan ikke skilles fra det. Rikdommens makt har en tendens til å forderve og ødelegge. Ytre makt er tilbøyelig til å gjøre skade, men den rene kjærlighets fortrinn og verdi ligger i dens evne til å gjøre godt, og ikke noe annet enn godt. Alt det som blir gjort av ren kjærlighet, selv om det er aldri så smått og ringeaktet i menneskers øyne, er helt igjennom fruktbringende. For Gud legger mer akt på hvor megen kjærlighet en arbeider med, enn på hvor mye en utretter. Kjærlighet er av Gud. Det uomvendte hjertet kan ikke unnfange eller frembringe denne planten fra himmelen. Den lever og trives bare der Kristus hersker.

Kjærligheten kan ikke leve uten handling, og hver handling forøker, styrker og utvider den. Kjærligheten vil oppnå seier hvor argumenter og autoritet er maktesløse. Kjærligheten arbeider ikke for å oppnå fordel eller lønn. Likevel har Gud ordnet det slik at stor vinning vil bli den sikre følgen av enhver kjærlighetshandling. Den er oppofrende i sitt vesen og stille i sin virkning, men sterk og mektig i sitt forsett om å overvinne store onder. Den er smeltende og forvandlende i sin innflytelse og vil gripe syndere og påvirke deres hjerter når ethvert annet middel har vist seg å være unyttig. Overalt hvor bare forstand, myndighet eller tvang blir brukt, og kjærligheten ikke åpenbart er til stede, vil følelsene og viljen hos den vi søker å påvirke, innta en forsvarsstilling og sette seg til motverge, og deres motstandsevne blir økt. Jesus var Fredsfyrsten. Han kom til verden for å underlegge seg makt og myndighet. Han rådet over .visdom og styrke, men det middel han gjorde bruk av for å overvinne det onde, var kjærlighetens visdom og styrke. La ikke noe få lov å lede din interesse vekk fra ditt nåværende arbeid før det behager Gud å gi deg en annen oppgave på det samme virkefelt. Søk ikke etter lykken, for den finnes aldri ved at en søker etter den. Gjør din plikt. La trofasthet kjennetegne alle dine handlinger, og vær ikledd ydmykhet.

«Alt det I vil at menneskene skal gjøre mot eder, det skal også I gjøre mot dem.» Matt. 7,12. Velsignede følger vil vise seg å være frukten av en slik fremgangsmåte. «Og med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.» Matt. 7,2. Her er sterke motiver som skulle drive oss til å elske hverandre inderlig og av et helt hjerte. Kristus er vårt eksempel. Han dro omkring og gjorde vel. Han levde for å velsigne andre. Kjærlighet prydet og foredlet alle hans handlinger. Det blir pålagt oss ikke å gjøre mot oss selv hva vi ønsker at andre skal gjøre mot oss. Men vi skal gjøre mot andre det vi ønsker at de under lignende forhold skulle gjøre mot oss. Med det mål vi måler med, skal vi bli målt igjen. Ren kjærlighet er likefrem i sine virkninger, og den skiller seg ut fra ethvert annet prinsipp for handling. Lyst til innflytelse og ønske om andres aktelse kan frembringe et velordnet liv og ofte en upåklagelig vandel. Selvrespekt kan få oss til å unngå skinnet av ondt. Et egoistisk hjerte kan utføre godgjørende handlinger, anerkjenne den nærværende sannhet og i det utvortes gi uttrykk for ydmykhet og hengivenhet. Men motivene kan være bedragerske og urene. De handlinger som strømmer ut fra et slikt hjerte, kan være blottet for livets duft og for frukten av sann hellighet, fordi de er blottet for den rene kjærlighets prinsipper. Kjærligheten bør næres og dyrkes, for dens innflytelse er guddommelig.

Himmelen skal begynne her på jorden. Når Herrens folk blir fylt med saktmodighet og ømhet, skal de få se at hans banner over dem er kjærlighet, og hans frukt vil smake liflig for dem. De vil skape en himmel her nede, hvor de bereder seg for himmelen hisset. -1902, bind 7, side 131.