Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 94

Guds befalinger er hellige

[ AUDIO ]

Høyt aktede bror K

I januar 1875 ble det vist meg at det er hindringer i veien for åndelig fremgang i menigheten. Guds Ånd blir bedrøvet fordi det er urett i manges hjerter og liv. Den troen de bekjenner seg til, stemmer ikke med deres gjerninger. Jehovas hellige hviledag blir ikke holdt slik den bør holdes. Hver uke blir Gud ranet ved et eller annet inngrep på yttergrensene av hans hellige tid, og de timene som skulle ha vært viet til bønn og betraktning, blir brukt til verdslige gjøremål.

Gud har gitt oss sine bud, ikke bare for at vi skal tro på dem, men for at vi skal lyde dem. Da den store Jehova hadde lagt grunnvollen til jorden og hadde kledd hele verden med skjønnhet og fylt den med det som var nyttig for menneskene -- da han hadde skapt alle under på land og i hav -- innstiftet han sabbatsdagen og gjorde den hellig. Gud velsignet og helliget den syvende dag fordi han på den hvilte fra hele sin underfulle skapergjerning. Sabbaten ble til for menneskene, og han vil at de skal avstå fra sitt arbeid på den dag, slik som han selv hvilte etter sitt arbeid i de seks skapelsesdagene.

Når de som respekterer Jehovas bud, har fått lys angående det fjerde bud i dekalogen, vil de lyde det uten å spørre om det er praktisk mulig eller behagelig å vise en slik lydighet. Gud skapte mennesket i sitt bilde og ga det et eksempel på hvordan det skulle holde den syvende dagen hellig, den dagen han helliget og gjorde hellig. Hans hensikt var at menneskene på den dagen skulle tilbe ham og ikke være opptatt med noen verdslige sysler. Ingen som unnlater å ta hensyn til det fjerde bud etter at de er blitt opplyst angående sabbatens krav, kan bli betraktet som «skyldige i Guds øyne.

Bror K, du erkjenner Guds krav om hvordan sabbaten skal holdes hellig, men dine handlinger svarer ikke til den troen du bekjenner. Du stiller din innflytelse på de vantros side, for så vidt som du overtrer Guds lov. Når dine timelige forhold synes å kreve oppmerksomhet, overtrer du det fjerde bud uten samvittighetsnag. Det å holde Guds lov gjør du avhengig av hva som er beleilig for deg. Du viser lydighet eller ulydighet etter som din forretning krever, eller etter som det passer din tilbøyelighet. Det er ikke å ære sabbaten som en hellig innstiftelse. Du bedrøver Guds Ånd og vanærer din Gjenløser når du går frem på en slik uforsvarlig måte.

En delvis lydighet ikke nok

Det at du delvis holder sabbatsloven, blir ikke godkjent av Herren. Det har en dårligere virkning på synderes sinn enn om du ikke bekjente deg til å holde sabbaten. De innser at ditt liv motsier din tro, og de mister tilliten til kristendommen. Herren mener det han sier, og menneskene kan ikke ustraffet sette hans påbud til side. Eksempelet fra Adam og Eva i Edens hage bør være en tilstrekkelig advarsel til oss mot enhver ulydighet mot den guddommelige lov. Den synden våre første foreldre begikk da de hørte på fiendens lokkende fristelse, brakte skyld og sorg over verden og førte til at Guds Sønn forlot de kongelige boliger i himmelen og inntok en ydmyk plass på jorden. Han ble utsatt for hån, han ble forkastet og korsfestet nettopp av dem han kom for å velsigne. Hvor uhyre meget den kostet, denne ulydigheten i Edens hage! Himmelens Majestet ble ofret for å frelse menneskene fra straffen for deres forbrytelse.

Gud vil ikke gå lettere over noen overtredelse av hans lov nå enn han gjorde den gangen han uttalte dommen over Adam. Verdens Frelser hever sin røst til protest mot dem som betrakter de guddommelige bud likegyldig og overflatisk. Han sa: «Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.» Matt. 5, 19. Vårt liv er en lærdom som enten går helt inn for sannheten eller går helt imot den. Dersom dine gjerninger synes å forsvare overtrederen i hans synd, og dersom din innflytelse støtter overtredelsen av Guds bud, er du ikke bare selv skyldig, men til en viss grad er du ansvarlig for de følgende villfarelser hos andre.

I selve begynnelsen av det fjerde bud sa Gud: «Kom i hu», for han visste at menneskene i sine mangfoldige bekymringer og forviklinger ville bli fristet til å unnlate å oppfylle fullt ut lovens krav, eller de ville under trykket av sine timelige gjøremål glemme dens hellige betydning. «l seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning» (2 Mos. 20, 9) -- utføre livets alminnelige sysler til timelig fordel eller glede. Disse ord er ganske tydelige, og ingen kan ta feil.

Bror K, hvordan tør du våge å overtre et så høytidelig og viktig bud? Har Herren gjort et unntak som kan frigjøre deg fra den loven han har gitt hele verden? Blir dine overtredelser utelatt i regnskapsboken? Har han gått med på å unnskylde din ulydighet når folkeslagene skal stå frem for ham til dom? Du må ikke et øyeblikk bedra deg selv med den tanken at din synd ikke vil bringe sin fortjente straff. Dine overtredelser vil bli hjemsøkt med kjeppen fordi du har lyset, men har handlet i åpenbar strid med det. «Den tjener som kjente sin herres vilje og ikke stelte til eller satte i verk det han ville, han skal få mange slag.» Luk. 12,47.

Gud bar gitt menneskene seks dager der de kan gjøre sitt eget arbeid og utføre de alminnelige sysler i livet. Men han gjør krav på en dag som han har satt til side og helliget. Han gir den til menneskene som en dag da de kan hvile fra arbeid og gi seg over til gudsdyrkelse og til å utvikle sitt åndelige liv. Hvilken opprørende voldshandling det er for et menneske å stjele den eneste dagen Jehova har helliget, og bruke den til sine egne egoistiske formål!

For dødelige mennesker er det det groveste vågestykke å driste seg til å gå på akkord med den Allmektige for å kunne beskytte sine egne små, timelige interesser. Det at en ved visse anledninger bruker sabbaten til verdslige gjøremål, er likså hensynsløs overtredelse av loven som helt å forkaste den. Det er å gjøre Herrens bud til en sak som er avhengig av det som passer en. «Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud» lyder det som en torden fra Sinai. 2 Mos. 20, 5. Ingen delvis lydighet, ingen splittet interesse blir godkjent av ham som erklærer at fedrenes misgjerninger vil bli hjemsøkt på barn inntil tredje og fjerde ledd, dem som hater ham, og han vil vise miskunnhet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Det er ingen bagatell å rane fra en nabo, og dypt er det brennemerket som sitter på den som blir funnet skyldig i en slik handling. Likevel kan den som ville ha avsky for å bedra et menneske, uten skamfølelse rane fra sin himmelske far den tiden han har velsignet og satt til side til et særlig formål.

Kjære bror, du arbeider i strid med den troen du bekjenner, og den eneste unnskyldningen du har, er at du ynkelig påberoper deg av hva som er beleilig. Guds tjenere i fortiden ble kalt til å gi sitt liv for å hevde sin tro. Din fremgangsmåte stemmer dårlig overens med de kristne martyrers handlemåte. De led hunger og tørst, pinsler og død heller enn å gi avkall på sin religion eller oppgi sannhetens prinsipper.

Tro og lydighet

Det er skrevet: «Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?» Jak. 2, 14. Hver gang du arbeider med dine hender på sabbaten, fornekter du faktisk din tro. De hellige skrifter lærer oss at tro uten gjerninger er død, og at det vitnesbyrd en avlegger i sitt liv, forteller verden om en er tro eller ikke mot sin bekjennelse. Din fremgangsmåte nedsetter Guds lov i dine verdslige venners aktelse. Den sier til dem: «Du kan lyde budene, eller du kan la det være. Jeg tror at Guds lov på en måte er bindende for menneskene, men når alt kommer til alt, er Herren ikke så nøye når det gjelder strengt å holde dens forskrifter. En leilighetsvis overtredelse blir ikke så strengt hjemsøkt fra hans side.»

Mange som overtrer sabbaten, unnskylder seg med å vise til ditt eksempel. De hevder at hvis en så god mann som tror at den syvende dag er sabbat, kan utføre verdslig arbeid på den dagen, når forholdene synes å kreve det, så kan de i sannhet også uten fordømmelse gjøre det samme. Mange sjeler vil stå frem for deg i dommen og bruke din innflytelse som unnskyldning for sin ulydighet mot Guds lov. Selv om dette ikke vil være noe forsvar for deres synd, vil det være et fryktelig vitnesbyrd imot deg.

Gud har talt, og det er hans mening at menneskene skal lyde. . Han spør ikke om det passer dem å gjøre det. Livets og herlighetens Herre tok ikke hensyn til om det var bekvemt eller behagelig da han forlot sin høye stilling som anfører for å bli en smertens og sorgens mann og påtok seg vanære og død for å utfri menneskene fra følgene av deres ulydighet. Jesus døde, ikke for å frelse menneskene i deres synder, men fra deres synder. Menneskene skal forlate sin villfarende vei for å følge Kristi eksempel, ta sitt kors opp og følge ham, fornekte seg selv og lyde Gud, hva det enn måtte koste.

Jesus sa: Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre; I kan ikke tjene Gud og mammon.» Matt. 6, 24. Dersom vi et Guds tro tjenere, bør det ikke være noe spørsmål i vårt sinn om vi skal lyde hans bud eller rådspørre våre timelige interesser. Hvis de som tror på sannheten, ikke blir holdt oppe av sin tro i disse forholdsvis fredelige tider, hva skal da holde dem oppe når den store prøven kommer og befalingen går ut mot alle dem som ikke vil tilbe dyret og dets bilde og ta dets merke på sin panne eller på sin hånd? Den høytidelige stunden er ikke langt borte. I stedet for å bli svake og ubesluttsomme bør Guds folk nå samle styrke og mot til trengselstiden.

Jesus, vårt store eksempel, lærte oss i sitt liv og i sin død den strengeste lydighet. Han døde, den rettferdige for de urettferdige, den uskyldige for de skyldige, for at Guds lovs ære kunne bli bevart uten at menneskene gikk fullstendig til grunne. Synd er overtredelse av loven. Dersom Adams synd førte til en så usigelig elendighet og krevde oppofrelsen av Guds kjære Sønn, hva skal da straffen bli for dem som ser sannhetens lys og gjør det fjerde budet i Herrens lov til intet?

Omstendigheter ingen unnskyldning

Omstendighetene gir ikke noen rett til å arbeide på sabbaten av hensyn til timelig vinning. Dersom Gud unnskylder en mann, kan han unnskylde alle. Hvorfor kan ikke bror L, som er en fattig mann, arbeide på sabbaten for å tjene til sitt opphold når han slik bedre ville kunne underholde sin familie? Hvorfor kan ikke andre brødre, eller vi alle sammen, holde sabbaten bare når det faller oss passende å gjøre det? Røsten fra Sinai gir svaret: «Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud.» 2 Mos. 20, 9, 10.

Overtredelser begått av slike som tror på sannheten, bringer stor svakhet over menigheten. De er anstøtsstener på synderes vei og hindrer dem i å komme til lyset. Bror, Gud kaller deg til å komme helt over på hans side og la dine gjerninger vise at du gir akt på hans forskrifter og holder sabbaten ukrenket. Han byr deg våkne opp og gjøre din plikt og være tro i de ansvar som hviler på deg. Disse høytidelige ordene blir rettet til deg: «Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke gå dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk -- da skal du glede deg i Herren, og jeg vil la deg fare frem over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.» Es. 58, 13.14.

Som mange av våre brødre holder du på å bli innviklet med overtredere av Guds lov, ser tingene i samme lys som de gjør, og faller i deres villfarelser. Med sine straffedommer vil Gud hjemsøke dem som bekjenner seg til å tjene ham, men som i virkeligheten tjener mammon. De som av hensyn til personlige fordeler setter seg ut over Herrens uttrykkelige påbud, samler ulykke over seg selv i fremtiden. Menigheten i -- bør nøye undersøke om de liksom jødene har gjort Guds tempel til en handelsbod. Kristus sa: «Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus. Men I gjør det til en røverhule.» Matt. 21,13.

Er ikke mange blant vårt folk i ferd med å falle i den synden å ofre sin religion for verdslig vinnings skyld, idet de bevarer gudfryktighetens skinn mens hele deres sinn er opptatt med timelige interesser? Vi må sette Guds lov foran alt annet og lyde den etter ånd og bokstav. Dersom Gud ord, som ble talt med fryktinngytende høytidelighet fra det hellige berg, blir betraktet med likegyldighet, hvordan skal da hans Ånds vitnesbyrd bli mottatt? De som er så formørket i sitt sinn at de ikke kan innse autoriteten i de budene Herren selv har gitt menneskene, kan bare ta imot lite godt fra et svakt redskap som han har utvalgt til å undervise sitt folk.

Alderen ingen unnskyldning

Din alder fritar deg ikke fra å være lydig mot de guddommelige befalinger. Abraham ble hardt prøvd i sin høye alderdom. Herrens ord forekom den hardt hjemsøkte gamle mannen fryktelige og unødvendige, men han tvilte aldri på rettferdigheten av dem eller nølte med å vise lydighet. Han kunne ha påberopt seg at han var gammel og svak, og at han ikke kunne ofre sin sønn som var hans livs glede. Han kunne ha minnet Herren om at hans påbud var i strid med de løfter han hadde fått angående denne sønnen. Men Abrahams lydighet var fri for knurr og bebreidelse. Hans tillit til Gud var absolutt.

Abrahams tro bør være et forbilde for oss. Men hvor få det er som tålmodig vil holde ut den enkle prøven å bli irettesatt for de synder som stiller deres evige velferd i fare! Hvor få der er som tar imot irettesettelse med ydmykhet og høster gagn av det! Guds krav på vår tro, vår tjeneste, vår hengivenhet, bør vi imøtekomme glade og villige. Vi står i en grenseløs gjeld til Herren og bør uten å nøle fylle det minste av hans krav. Det er ikke nødvendig å tre hele den moralske lov under føtter for å bli en lovbryter. Hvis vi overtrer ett bud, blir vi overtredere av hele den hellige lov. Men ønsker vi å holde loven i sannhet, må vi strengt holde hvert bud som Gud har pålagt oss.

Guds stadige omsorg

Gud tillot sin egen Sønn å gå i døden for å lide straffen for overtredelse av loven. Hvordan vil han da gå frem mot dem som tross alt dette våger seg ut på ulydighetens vei etter at de har fått sannhetens lys? Menneskene har ingen rett til å påberope seg sitt behag eller sine ønsker i denne saken. Gud vil sørge for dem. Han som mettet Elias ved bekken ved å gjøre en ravn til sitt sendebud, vil ikke tillate at hans trofaste mangler mat.

Frelseren spurte sine disipler, som var trykket av fattigdom, hvorfor de var engstelige og bekymret for hva de skulle spise, eller hva de skulle kle seg med. Han sa: «Se til himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem likevel. Er ikke I meget mer enn de?» Matt. 6, 26. Han pekte på de vakre blomstene som en guddommelig hånd hadde dannet og farget, og sa: «Hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier eder: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således gresset på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle eder, I lite troende?» Vers 28-30.

Hvor er troen hos Guds folk? Hvorfor er de så vantro og har så liten tillit overfor ham som sørger for deres behov og oppholder dem ved sin kraft? Herren vil prøve troen hos sitt folk. Han vil sende trusler som skal bli etterfulgt av trengsler hvis disse advarslene ikke blir aktet på. Han vil avbryte syndens skjebnesvangre dvale hva det enn skal koste dem som har veket av fra sin troskap mot ham, og vekke dem til å forstå sin plikt.

Min bror, din sjel må bli opplivet og din tro forøkt. Så lenge har du under et eller annet påskudd unnskyldt din ulydighet, slik at samvittigheten din er blitt dysset til ro og ikke lenger minner deg om dine villfarelser. I så lang tid har du fulgt din egen bekvemmelighet når det gjelder å holde sabbaten, at ditt sinn er blitt uimottagelig for inntrykk angående din ulydighet. Likevel har du ikke noe mindre ansvar, for du har selv brakt deg i denne stillingen. Begynn straks å lyde de guddommelige bud og sett din lit til Gud. Vekk ikke hans vrede for at han ikke skal hjemsøke deg med fryktelig straff. Vend tilbake til ham før det er for sent, og få forlatelse for dine overtredelser. Han er rik på miskunnhet. Han vil gi deg sin fred hvis du kommer til ham i ydmyk tro.