Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Kapittel 105

Dårlig åndelig næring

[ AUDIO ]

Av kjærlighet til din sjel skriver jeg denne gang til deg. Vekten av det ansvar jeg nå tar på meg når jeg skriver dette til deg, trykker meg. Ved din egen fremgangsmåte lukker du himmelens porter for deg selv og dine barn. For hverken du eller de vil noen gang kunne gå inn der med de mangelfulle karaktertrekkene dere nu har. Du min søster, spiller den tapendes part i et trist spill i livet. Hellige engler legger med bedrøvelse merke til deg, og onde engler betrakter deg triumferende når de ser hvor fort du mister de dydene som smykker en kristelig karakter, mens Satan i stedet planter inn sine onde trekk.

Du har ligget under for lesning av romaner og eventyr, slik at du nå lever i en innbilt verden. Slik lesning har en skadelig virkning både på sinn og legeme. Den svekker åndsevnene og legger en fryktelig byrde på de fysiske krefter. Til tider er ditt sinn nesten ikke normalt, fordi fantasien er blitt overspent og sykelig ved at du har lest oppdiktede historier. Sinnet bør komme under en slik disiplin at alle dets evner får en symmetrisk utvikling. Opplæring i en bestemt retning kan styrke spesielle evner og på samme tid la andre evner ligge unyttet, slik at brukbarheten av dem blir forkrøplet. Hukommelsen blir i høy grad skadet når en velger dårlig lesning. Den er tilbøyelig til å bringe de resonnerende evner ut av likevekt og til å skape nervøsitet, hjernetretthet og slapphet i hele organismen. Dersom fantasien stadig blir overernært og opphisset på grunn av oppdiktet lesning, blir den snart en tyrann som hersker over alle de andre åndsevnene og gjør at smaken blir lunefull og tilbøyelighetene fordervet.

Du har fått en dårlig åndelig næring. Ditt sinn er blitt fylt med kunnskaper av alle slag -- politikk, historie, teologi og anekdoter- som den misbrukte hukommelsen bare kan beholde en liten del av. Mye mindre opplysning og et sinn som er vel disiplinert, ville ha langt større verdi. Du har forsømt å øve opp ditt sinn til kraftig virksomhet. Derfor har din vilje og din tilbøyelighet hatt makten over deg og vært dine herrer i stedet for å være dine tjenere. Følgen av det er at du har mistet fysisk og åndelig styrke.

I årevis har ditt sinn lignet en klukkende bekk som er nesten full av sten og ugress, slik at vannet går tapt. Hvis dine evner og krefter var kontrollert av høye hensikter, ville du ikke ha vært så svak som du er nå. Du føler at du må tilfredsstille den sterke trangen til dårlig og overdreven lesning. Jeg så at midnattslampen brant i ditt værelse mens du var fordypet i en eller annen spennende historie som hisset opp din hjerne, som alt i forveien var overanstrengt. Denne fremgangsmåten har svekket ditt tak på livet og avkreftet deg fysisk, åndelig og moralsk. Uregelmessighet har skapt uorden i ditt hus, og hvis den blir fortsatt, vil det føre til at ditt sinn synker ned i åndelig sløvhet. Den prøvedagen Gud har gitt deg, har du misbrukt, og den tiden han har latt deg få, har du kastet bort.

Følgen av upassende lesning

Gud gir oss talenter for at vi skal utvikle dem på forstandig måte og ikke misbruke dem. Utdannelsen er bare en forberedelse av de fysiske, intellektuelle og moralske krefter, slik at vi på beste måte kan utføre alle plikter i livet. Upassende lesning gir en falsk utdannelse. Utholdenheten og aktiviteten og kraften i hjernen kan bli forminsket eller økt, alt etter den måten den blir brukt på. Du har en oppgave foran deg med å legge vekk den verdiløse lesningen. Få den vekk fra ditt hus. La ikke fristelsen til å forvrenge din forstand, til å få nervesystemet ditt ut av likevekt og til å ødelegge barna dine få bli hos deg. Du leser så meget at du blir uskikket til å utføre en hustrus og mors plikter, ja, i virkeligheten blir du udyktig til å utrette noe godt noe sted.

Du gransker ikke Bibelen som du burde. Derfor blir du ikke kjent i Skriften og heller ikke fullkommen dyktiggjort til all god gjerning. Lett lesning inntar sinnet og gjør lesningen av Guds Ord uinteressant. Du prøver å la andre få den forståelse at du kjenner til den Hellige Skrift. Men det kan ikke være tilfelle, for ditt sinn er fylt med skrammel. Bibelen krever tenking, og vi må granske den under bønn. Det er ikke nok at vi skummer overflaten. Noen skriftsteder er riktignok for tydelige til å kunne misforstås, men andre er mer innviklet og krever omhyggelig og tålmodig studium. På samme måte som det kostelige metallet er gjemt i fjellene, må sannhetsperlene i den bli oppsøkt og gjemt i sinnet til bruk i fremtiden. Å, om alle ville anstrenge sinnet like iherdig med å søke etter det himmelske gullet som etter det gullet som forgår!

Når du gransker Skriften med et oppriktig ønske om å lære å kjenne sannheten, vil Gud blåse inn sin Ånd i ditt hjerte og la lyset fra sitt ord gjøre inntrykk på ditt sinn. Bibelen er sin egen tolk. Det ene skriftstedet forklarer det andre. Hvis du sammenligner skriftsteder som behandler de samme emnene, vil du finne en skjønnhet og harmoni du aldri har drømt om. Ingen annen bok har en lesning som slik styrker og utvider, høyner og foredler sinnet som lesningen av denne Bøkenes bok. Granskingen av den gir sinnet ny styrke fordi den setter det i forbindelse med emner som krever alvorlig tenking og sporer det til bønn til Gud om evne til å fatte de sannhetene som blir åpenbart. Dersom sinnet blir overlatt til å arbeide med dagligdagse emner i stedet for med dype og vanskelige problemer, vil det bli innskrenket i overensstemmelse med arten av de emner det dveler ved, og til sist miste evnen til å utfolde seg.

Gud er misfornøyd med dem som er for likegyldige eller for sløve til å bli dyktige og vel opplyste arbeidere. En kristen bør være mer intelligent og ha en skarpere innsikt enn verdslige. Når en studerer Guds Ord, blir sinnet stadig utviklet og forstanden styrket. Ingen ting vil i den grad foredle og høyne karakteren og styrke enhver åndsevne som det at en stadig bruker tankene til å gripe og fatte tungtveiende og betydningsfulle sannheter.

Menneskesinnet blir forkrøplet og svekket når det bare er opptatt med hverdagslige ting og aldri blir løftet opp over tidens jevne plan for å gripe de usynlige hemmeligheter. Forstanden blir gradvis ført inn på det samme trinn som de tingene den til stadighet er fortrolig med. Sinnet blir innsnevret i styrke og mister sin dyktighet hvis det ikke blir brukt slik at det samler økt kunnskap og blir anstrengt til der ytterste for å fatte åpenbaringen av guddommelig kraft i naturen og i den Hellige Skrift. .