Matei

Capitolul 17

[ AUDIO ]

1. După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt.
2. El S’a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s’au făcut albe ca lumina.
3. Şi iată că li s’a arătat Moise şi Ilie, stînd de vorbă cu El.
4. Petru a luat cuvîntul, şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.“
5. Pe cînd vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!“
6. Cînd au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pămînt, şi s’au înspăimîntat foarte tare.
7. Dar Isus S’a apropiat, S’a atins de ei, şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!“
8. Ei au ridicat ochii, şi n’au văzut pe nimeni, decît pe Isus singur.
9. Pe cînd se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimărui de vedenia aceasta, pînă va învia Fiul omului din morţi.“
10. Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întîi trebuie să vină Ilie?“
11. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.
12. Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.“
13. Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.
14. Cînd au ajuns la norod, a venit un om, care a căzut în genunchi înaintea lui Isus, şi I-a zis:
15. „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic, şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc, şi de multe ori cade în apă.
16. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n’au putut să-l vindece.“
17. „O, neam necredincios şi pornit la rău!“ a răspuns Isus. „Pînă cînd voi fi cu voi? Pînă cînd vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.“
18. Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s’a tămăduit chiar în ceasul acela.
19. Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: „Noi de ce n’am putut să-l scoatem?“
20. „Din pricina puţinei voastre credinţe“, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici colo», şi s’ar muta; nimic nu v’ar fi cu neputinţă.
21. Dar acest soi de draci nu iese afară decît cu rugăciune şi cu post.“
22. Pe cînd stăteau în Galilea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat în mînile oamenilor.
23. Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.“ Ucenicii s’au întristat foarte mult.
24. Cînd au ajuns în Capernaum, ceice strîngeau darea pentru Templu {Greceşte: Cele două drahme} au venit la Petru, şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?“
25. „Ba da“, a zis Petru. Şi cînd a intrat în casă, Isus i-a luat înainte, şi i-a zis: „Ce crezi, Simone? Împăraţii pămîntului dela cine iau dări sau biruri? Dela fiii lor sau dela străini?“
26. Petru I-a răspuns: „Dela străini.“ Şi Isus i-a zis: „Aşa dar fiii sînt scutiţi.
27. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa, şi trage afară peştele care va veni întîi; deschide-i gura, şi vei găsi în ea o rublă {Greceşte: Un statir} pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.“