Geneza

Capitolul 10

[ AUDIO ]

1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet.După potop li s’au născut fii.
2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
3. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
4. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim, şi Dodanim.
5. Dela ei se trag popoarele din ţările neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.
6. Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. –
7. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
8. Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pămînt.
9. El a fost un viteaz vînător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vînător înaintea Domnului.“
10. El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12. şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare. –
13. Miţraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,
14. Patrusimi, Casluhimi, (din care au ieşit Filistenii) şi pe Caftorimi.
15. Canaan a născut pe Sidon, întîiul lui născut, şi pe Het;
16. şi pe Iebusiţi, pe Amoriţi, pe Ghirgasiţi,
17. pe Heviţi, pe Archiţi, pe Siniţi,
18. pe Arvadiţi, pe Ţemariţi, pe Hamatiţi. În urmă, familiile Cananiţilor s’au împrăştiat.
19. Hotarele Cananiţilor se întindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pînă la Gaza, şi cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, pînă la Leşa.
20. Aceştia sînt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
21. Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber, şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s’au născut fii.
22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.
23. Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
24. Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber.
25. Lui Eber i s’au născut doi fii: numele unuia era Peleg {Adică: Împărţire}, numit aşa pentru că pe vremea lui s’a împărţit pămîntul; iar numele fratelui său era Ioctan.
26. Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,
27. pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28. pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29. pe Ofir, pe Havila, şi pe Iobab.Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
30. Ei au locuit dela Meşa, cum mergi spre Sefar, pînă la muntele răsăritului.
31. Aceştia sînt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
32. Acestea sînt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei au ieşit neamurile care s’au răspîndit pe pămînt după potop.