Deuteronomul

Capitolul 33

[ AUDIO ]

1. Iată binecuvîntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvîntat pe copiii lui Israel, înainte de moartea lui.
2. El a zis: «Domnul a venit din Sinai,Şi a răsărit peste ei din Seir,A strălucit din muntele Paran,Şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de sfinţi,Avînd în dreapta Lui focul legii.
3. Da, El iubeşte popoarele;Toţi sfinţii sînt în mîna Ta.Ei au stătut la picioarele Tale,Au primit cuvintele Tale.
4. Moise ne-a dat legea,Moştenirea adunării lui Iacov.
5. El era împărat în Israel,Cînd se adunau căpeteniile poporuluiŞi seminţiile lui Israel.
6. Trăiască Ruben şi să nu moară,Şi bărbaţii lui să fie mulţi la număr!»
7. Iată ce a zis despre Iuda:«Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda,Şi adu-l la poporul lui.Puternice să-i fie mînile,Şi să-i fii în ajutor împotriva vrăjmaşilor lui!»
8. Despre Levi a zis:«Tumim şi urim au fost încredinţaţi bărbatului sfînt,Pe care l-ai ispitit la Masa,Şi cu care Te-ai certat la apele Meriba.»
9. Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: «Nu i-am văzut!»Şi despre fraţii lui: «Nu vă cunosc!»Iar de copii n’a vrut să mai ştie.“Căci ei păzesc Cuvîntul Tău,Şi ţin legămîntul Tău;
10. Ei învaţă pe Iacov poruncile Tale,Şi pe Israel legea Ta;Ei pun tămîie subt nările Tale,Şi ardere de tot pe altarul Tău.
11. Binecuvintează tăria lui, Doamne!Primeşte lucrarea mînilor lui!Frînge şalele protivnicilor lui,Şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale!“
12. Despre Beniamin a zis:„El este prea iubitul Domnului,El va locui la adăpost lîngă Dînsul.Domnul îl va ocroti totdeauna,Şi se va odihni între umerii Lui.“
13. Despre Iosif a zis:„Ţara lui va primi dela Domnul, ca semn de binecuvîntare,Cel mai bun dar al cerului, roua,Cele mai bune ape cari sînt jos,
14. Cele mai bune roade ale soarelui,Cele mai bune roade ale fiecărei luni,
15. Cele mai bune roduri din munţii cei vechi,Cele mai bune roade de pe dealurile cele vecinice,
16. Cele mai bune roade ale pămîntului şi din tot ce cuprinde el.Bunăvoinţa Celui ce S’a arătat în rugSă vină peste capul lui Iosif,Pe creştetul capului domnului fraţilor lui!
17. El are frumuseţa întîiului născut al taurului;Coarnele lui sînt cum sînt coarnele bivolului;Cu ele va împunge pe toate popoarele,Pînă la marginile pămîntului:Ele sînt zecile de mii ale lui Efraim,Ele sînt miile lui Manase.“
18. Despre Zabulon a zis:„Bucură-te, Zabuloane, de alergările tale,Şi tu, Isahar, de corturile tale!
19. Ei vor chema popoarele pe munte;Acolo, vor aduce jertfe de dreptate,Căci vor suge bogăţia mării,Şi comorile ascunse în nisip.“
20. Despre Gad a zis:„Binecuvîntat să fie cine lărgeşte pe Gad:Gad se odihneşte ca un leu, şi sfîşie la braţe şi capete.
21. El a ales cea dintîi parte a ţării,Căci acolo stă ascunsă moştenirea legiuitorului;El a mers cu fruntaşii poporului,A adus la îndeplinire dreptatea Domnului,Şi poruncile Lui faţă de Israel.“
22. Despre Dan a zis:„Dan este un pui de leu,Care s’aruncă din Basan.“
23. Despre Neftali a zis:„Neftali, sătul de bunăvoinţă,Şi copleşit cu binecuvîntări dela Domnul,Ia în stăpînire partea de apus şi miazăzi!“
24. Despre Aşer a zis: „Binecuvîntat să fie Aşer între copiii lui Israel!Plăcut să fie fraţilor lui,Şi să-şi moaie piciorul în untdelemn!
25. Zăvoarele tale să fie de fer şi de aramă,Şi puterea ta să ţină cît zilele tale!“
26. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor,Trece cu măreţie pe nori.
27. Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost,Şi subt braţele Lui cele vecinice este un loc de scăpare.El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta,Şi a zis: „Nimiceşte-l.“
28. Israel este fără frică în locuinţa lui,Isvorul lui Iacov este deoparteÎntr’o ţară plină de grîu şi de must,Şi cerul lui picură roua.
29. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine,Un popor mîntuit de Domnul,Scutul care îţi dă ajutor,Şi sabia care te face slăvit?Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii înaintea ta,Şi tu vei călca peste înălţimile lor.“