1 Împăraţi

Capitolul 13

[ AUDIO ]

1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimes de cuvîntul Domnului, tocmai pe cînd stătea Ieroboam la altar să ardă tămîie.
2. El a strigat împotriva altarului, după cuvîntul Domnului, şi a zis: „Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va junghia pe tine, pe preoţii înălţimilor, cari ard tămîie pe tine, şi pe tine se vor arde osăminte omeneşti!“
3. Şi în aceeaş zi a dat un semn, zicînd: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica, şi cenuşa de pe el se va vărsa.“
4. Cînd a auzit împăratul cuvîntul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mîna de pe altar, zicînd: „Prindeţi-l!“ Şi mîna, pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui, s’a uscat, şi n’a putut s’o întoarcă înapoi.
5. Altarul s’a despicat, şi cenuşa de pe el s’a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvîntul Domnului.
6. Atunci împăratul a luat cuvîntul, şi a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te Domnului, Dumnezeului tău, şi cere-I să-mi pot trage mîna înapoi.“ Omul lui Dumnezeu s’a rugat Domnului şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mîna, care s’a făcut sănătoasă ca mai înainte.
7. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intră cu mine în casă, să iei ceva de mîncare, şi-ţi voi da un dar.“
8. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai, şi n’aş intra cu tine. Nu voi mînca pîne, şi nu voi bea apă în locul acesta;
9. căci iată ce poruncă mi-a fost dată; prin cuvîntul Domnului: „Să nu mănînci pîne nici să bei apă, şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.“
10. El a plecat pe un alt drum, şi nu s’a întors pe drumul pe care venise la Betel.
11. În Betel locuia un prooroc bătrîn. Fiii săi au venit şi i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum şi cuvintele pe cari le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate,
12. el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?“ Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu, care venise din Iuda.
13. Şi a zis fiilor săi: „Puneţi-mi şaua pe măgar.“ I-au pus şaua pe măgar, şi a încălecat pe el.
14. S’a dus după omul lui Dumnezeu, şi l-a găsit stînd supt un stejar. Şi i-a zis: „Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?“ El a răspuns: „Eu sînt.“
15. Atunci el i-a zis: „Vino cu mine acasă, şi să iei ceva să mănînci.“
16. Dar el a răspuns: „Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mînca pîne şi nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta;
17. căci mi s’a spus, prin cuvîntul Domnului: «Să nu mănînci pîne nici să nu bei apă acolo, şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.“
18. Şi el i-a zis: „Şi eu sînt prooroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului, şi mi-a zis: «Adu-l acasă cu tine ca să mănînce pîne şi să bea apă.“ Îl minţea.
19. Omul lui Dumnezeu s’a întors cu el, şi a mîncat pîne şi a băut apă în casa lui.
20. Pe cînd stăteau ei la masă, cuvîntul Domnului a vorbit proorocului, care-l adusese înapoi.
21. Şi el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pentrucă n’ai ascultat porunca Domnului, şi n’ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău;
22. pentrucă te-ai întors, şi ai mîncat pîne şi ai băut apă, în locul despre care îţi spusese: «Să nu mănînci pîne şi să nu bei apă acolo», – trupul tău mort nu va intra în mormîntul părinţilor tăi.“
23. Şi, dupăce a mîncat pîne şi a băut apă proorocul pe care-l întorsese, i-a pus şaua pe măgar.
24. Omul lui Dumnezeu a plecat; şi a fost întîlnit pe drum de un leu care l-a omorît. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lîngă el, şi leul stătea şi el lîngă trup.
25. Şi nişte oameni cari treceau pe acolo, au văzut trupul întins în drum şi leul stînd lîngă trup; şi au spus lucrul acesta, la venirea lor în cetatea în care locuia proorocul cel bătrîn.
26. Cînd a auzit lucrul acesta proorocul care întorsese depe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis: „Este omul lui Dumnezeu, care n’a ascultat de porunca Domnului, şi Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfîrşiat şi l-a omorît, după cuvîntul pe care i-l spusese Domnul.“
27. Apoi, îndreptîndu-se către fiii săi, a zis: „Puneţi-mi şaua pe măgar.“ Au pus şaua pe măgar,
28. şi el a plecat. A găsit trupul întins în drum, şi măgarul şi leul stînd lîngă trup. Leul nu mîncase trupul şi nu sfîşiase pe măgar.
29. Proorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar, şi l-a dus înapoi; şi bătrînul prooroc s’a întors în cetate să-l jălească şi să-l îngroape.
30. I-a pus trupul în mormînt şi l-au jălit, zicînd: „Vai, frate!“
31. Dupăce l-a îngropat, a zis fiilor săi: „Cînd voi muri, să mă îngropaţi în mormîntul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneţi oasele lîngă oasele lui.
32. Căci se va împlini cuvîntul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva, altarului din Betel, şi împotriva tuturor capiştelor de înălţimi din cetăţile Samariei.“
33. După întîmplarea aceasta, Ieroboam nu s’a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăş preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul: pe oricine dorea, îl sfinţea preot al înălţimilor.
34. Şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam, şi pentru aceasta a fost nimicită ea şi ştearsă de pe faţa pămîntului.