2 Împăraţi

Capitolul 9

[ AUDIO ]

1. Proorocul Elisei a chemat pe unul din fiii proorocilor, şi i-a zis: „Încinge-ţi mijlocul, ia cu tine sticluţa aceasta cu untdelemn, şi du-te la Ramot în Galaad.
2. Cînd vei ajunge acolo, să cauţi să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraţilor săi, şi să-l aduci într’o odaie deoparte.
3. Să iei sticluţa cu untdelemn, să-l torni pe capul lui, şi să zici: „Aşa zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel!» Apoi să deschizi uşa, şi să fugi fără să te opreşti.“
4. Tînărul, slujitorul proorocului, a plecat în Ramot din Galaad.
5. Cînd a ajuns, căpeteniile oştirii şedeau jos. El a zis: „Căpetenie, am să-ţi spun o vorbă.“ Şi Iehu a zis: „Căruia dintre noi toţi?“ El a răspuns: „Ţie, căpetenie.“
6. Iehu s’a sculat şi a intrat în casă, şi tînărul i-a turnat untdelemnul pe cap, zicîndu-i: „Aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului.
7. Să nimiceşti casa stăpînului tău Ahab, şi voi răzbuna asupra Izabelei sîngele robilor Mei, proorocii, şi sîngele tuturor slujitorilor Domnului.
8. Toată casa lui Ahab va peri; voi nimici pe oricine ţine de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
9. şi voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa, fiul lui Ahia.
10. Cînii vor mînca pe Izabela în ogorul din Izreel, şi nu va fi cine s’o îngroape.“ Apoi tînărul a deschis uşa, şi a fugit.
11. Cînd a ieşit Iehu la slujitorii stăpînului său, ei i-au zis: „Toate bune? Pentruce a venit nebunul acesta la tine?“ Iehu le-a răspuns: „Voi cunoaşteţi bine pe omul acesta şi ce poate spune.“
12. Dar ei au zis: „Minciună! Spune-ne dar!“ Şi el a zis: „Mi-a vorbit aşa şi aşa, zicînd: «Aşa zice Domnul: «Te ung împărat al lui Israel.»
13. Îndată şi-au luat fiecare hainele şi le-au pus subt Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trîmbiţă, şi au zis: „Iehu este împărat!“
14. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimşi, împotriva lui Ioram. – Şi Ioram şi tot Israelul apărau Ramotul din Galaad împotriva lui Hazael, împăratul Siriei.
15. Dar împăratul Ioram se întorsese să se vindece la Izreel de rănile pe cari i le făcuseră Sirienii, cînd se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. – Iehu a zis: „Dacă voiţi, să nu lăsaţi pe nimeni să scape din cetate, ca să se ducă să dea de veste la Izreel.“
16. Şi Iehu s’a suit în carul lui şi a plecat la Izreel; căci Ioram era bolnav în pat acolo, şi Ahazia, împăratul lui Iuda, se pogorîse să-l vadă.
17. Caraula pusă pe turnul lui Izreel a văzut ceata lui Iehu venind, şi a zis: „Văd o ceată de oameni.“ Ioram a zis: „Ia un călăreţ, şi trimete-l înaintea lor să întrebe dacă este pace.“
18. Călăreţul s’a dus înaintea lui Iehu, şi a zis: „Aşa zice împăratul: „Veniţi cu pace?“ Şi Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.“ Caraula a dat de ştire, şi a zis: „Solul s’a dus pînă la ei, şi nu se mai întoarce.“
19. Ioram a trimes un al doilea călăreţ, care a ajuns la ei, şi a zis: „Aşa zice împăratul: „Veniţi cu pace?“ Şi Iehu a răspuns: „Ce-ţi pasă de pace? Treci înapoia mea.“
20. Caraula a dat de ştire, şi a zis: „S’a dus pînă la ei, şi nu se întoarce. Şi alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimşi, căci mînă ca un nebun.“
21. Atunci Ioram a zis: „Înhamă!“ Şi au pus caii la car. Ioram, împăratul lui Israel, şi Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieşit fiecare, în carul lui, înaintea lui Iehu; şi l-au întîlnit în ogorul lui Nabot din Izreel.
22. Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: „Pace, Iehu?“ Iehu a răspuns: „Ce, pace! Cîtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela, şi mulţimea vrăjitoriilor ei!“
23. Ioram a sucit frînele şi a fugit, zicînd lui Ahazia: „Vînzare, Ahazia!“
24. Dar Iehu a pus mîna pe arc, şi a lovit pe Ioram între umeri. Săgeta a ieşit prin inimă, şi Ioram a căzut în car.
25. Iehu a zis căpeteniei sale Bidcar: „Ia-l şi aruncă-l în ogorul lui Nabot din Izreel; căci adu-ţi aminte că atunci cînd stăteam împreună, eu şi tu, călări pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărîrea aceasta:
26. „Am văzut ieri sîngele lui Nabot şi sîngele fiilor lui.“ zice Domnul, „şi-ţi voi face la fel chiar în ogorul acesta“, zice Domnul!“ Ia-l dar, şi aruncă-l în ogor, după cuvîntul Domnului.“
27. Ahazia, împăratul lui Iuda, cînd a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit, şi a zis: „Loveşte-l şi pe el în car!“ Şi l-au lovit la suişul Gur, lîngă Ibleam. El a fugit la Meghido, şi a murit acolo.
28. Slujitorii lui l-au dus într’un car la Ierusalim, şi l-au îngropat în mormîntul lui, cu părinţii lui, în cetatea lui David.
29. Ahazia se făcuse împărat al lui Iuda în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.
30. Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, şi-a uns sprîncenele, şi-a împodobit capul, şi se uita pe fereastră.
31. Pe cînd intra Iehu pe poartă, ea a zis: ‘Pace, noule Zimri, ucigaşul stăpînului său?“
32. El a ridicat faţa spre fereastră, şi a zis: „Cine este pentru mine? Cine?“ Şi doi sau trei dregători s’au uitat la el, apropiindu-se de fereastră.
33. El a zis: „Aruncaţi-o jos!“ Ei au aruncat-o jos, şi i-a ţîşnit sîngele pe zid şi pe cai. Iehu a călcat-o în picioare.
34. Apoi a intrat, a mîncat şi a băut, şi a zis: „Duceţi-vă de vedeţi pe blestemata aceea, şi îngropaţi-o, căci este fată de împărat.“
35. S’au dus s’o îngroape; dar n’au găsit din ea decît ţeasta capului, picioarele şi palmele mînilor.“
36. S’au întors şi au spus lui Iehu, care a zis: „Aşa spusese Domnul prin robul său Ilie, Tişbitul: „Cînii vor mînca în ogorul din Izreel carnea Izabelei;
37. şi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe faţa ogoarelor, în ogorul din Izreel, aşa încît nu se va mai putea zice: „Aceasta este Izabela!“