1 Cronici

Capitolul 24

[ AUDIO ]

1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
2. Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
3. David a împărţit pe fiii lui Aaron, rînduindu-i după slujba pe care o aveau s’o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui Itamar.
4. Printre fiii lui Eleazar s’au găsit mai multe căpetenii decît printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şasesprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar opt căpetenii de case părinteşti.
5. I-au împărţit prin sorţ, între unii şi alţii, căci căpeteniile sfîntului locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
6. Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor.Au tras la sorţi cîte o casă părintească pentru Eleazar, şi au tras şi cîte una pentru Itamar.
7. Cel dintîi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;
8. al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9. al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
10. al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia;
11. al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania:
12. al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13. al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Ieşebeab;
14. al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şasesprezecelea, pentru Imer;
15. al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiţeţ;
16. al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17. al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
18. al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
19. Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rînduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe cari i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.
20. Iată căpeteniile celorlalţi Leviţi. – Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia;
21. din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
22. Din Iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat.
23. Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.
24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
25. fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. –
26. Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
27. Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
28. Din Mahli: Eleazar, care n’a avut fii;
29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30. Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.Aceştia sînt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
31. Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţ înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi Leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.