Iov

Capitolul 4

[ AUDIO ]

1. Elifaz din Teman a luat cuvîntul şi a zis:
2. „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra?Dar cine ar putea să tacă?
3. De multeori tu ai învăţat pe alţii,şi ai întărit mînile slăbite.
4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau,şi ai întărit genunchii cari se îndoiau.
5. Şi acum, cînd este vorba de tine, eşti slab!Acum, cînd eşti atins tu, te turburi!Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău?
6. Nădejdea ta, nu-i neprihănirea ta?
7. Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a perit?Cari oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?
8. După cîte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi samănă nelegiuirea îi seceră roadele!
9. Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu,nimiciţi de vîntul mîniei Lui.
10. Mugetul leilor încetează,dinţii puilor de lei sînt zdrobiţi!
11. Leul bătrîn piere din lipsă de pradă,şi puii leoaicei se risipesc.
12. Un cuvînt s’a furişat pînă la mine,şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.
13. În clipa cînd vedeniile de noapte frămîntă gîndul,cînd oamenii sînt cufundaţi într’un somn adînc,
14. m’a apucat groaza şi spaima,şi toate oasele mi-au tremut.
15. Un duh a trecut pe lîngă mine …Tot părul mi s’a sbîrlit ca ariciul …
16. Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei.Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:
17. „Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu?Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?
18. Dacă n’are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi,dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,
19. cu cît mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, cari îşi trag obîrşia din ţărînă,şi pot fi zdrobiţi ca un vierme!
20. De dimineaţă pînă seara sînt zdrobiţi,pier pentru totdeauna, şi nimeni nu ţine seama de ei.
21. Li se taie firul vieţii:mor, şi tot n’au căpătat înţelepciunea!