Iov

Capitolul 34

[ AUDIO ]

1. Elihu a luat din nou cuvîntul, şi a zis:
2. «Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele!Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
3. Căci urechea deosebeşte cuvintele,cum gustă cerul gurii bucatele.»
4. Să alegem ce este drept,să vedem între noi ce este bun.
5. Iov a zis: «Sînt nevinovatŞi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;
6. am dreptate şi trec drept mincinos;rana mea este jalnică, şi sînt fără păcat.»
7. Este vreun om ca Iov,care să bea batjocura ca apa,
8. care să umble în tovărăşia celor ce fac rău,care să meargă mînă în mînă cu cei nelegiuiţi?
9. Căci el a zis: «Nu-i foloseşte nimic omuluisă-şi pună plăcerea în Dumnezeu.»
10. Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi!Departe de Dumnezeu nedreptatea,departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11. El dă omului după faptele lui,răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
12. Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvîrşeşte fărădelegea;Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.
13. Cine L-a însărcinat să cîrmuiască pămîntul?Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14. Dacă nu s’ar gîndi decît la El,dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
15. tot ce este carne ar pieri deodată,şi omul s’ar întoarce în ţărînă.
16. Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta,ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17. Oare ar putea să domnească un vrăjmaş al dreptăţii?Şi vei osîndi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18. care strigă către împăraţi: «Netrebnicilor!»Şi către domnitori: «Nelegiuiţilor!»
19. Care nu caută la faţa celor mari,şi nu face deosebire între bogat şi sărac,pentrucă toţi sînt lucrarea mînilor Lui?
20. Într’o clipă, ei îşi pierd viaţa.La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere,fără amestecul mînii vreunui om.
21. Căci Dumnezeu vede purtatea tuturor,priveşte paşii fiecăruia.
22. Nu este nici întunerec, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23. Dumnezeu n’are nevoie să privească multă vreme,ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24. El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare,şi pune pe alţii în locul lor.
25. Căci El cunoaşte faptele lor:noaptea îi răstoarnă, sînt zdrobiţi.
26. Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi,în faţa tuturor.
27. Abătîndu-se dela El,şi părăsind toate căile Lui,
28. ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului.I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
29. Dacă dă El pace, cine poate s’o turbure?Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă?La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30. pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpîneascăşi să nu mai fie o cursă pentru popor.
31. Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu:«Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
32. arată-mi ce nu văd;dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face?»
33. Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate?Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu;Spune dar ce ştii!
34. Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea,înţeleptul care m’ascultă va gîndi ca mine:
35. «Iov vorbeşte fără pricepere,şi cuvîntările lui sînt lipsite de judecată.
36. Să fie încercat dar mai departe,fiindcă răspunde ca cei răi!
37. Căci adaugă la greşelile lui păcate noi;bate din palme în mijlocul nostru,îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.“