Psalmii

Capitolul 105

[ AUDIO ]

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui!Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
2. Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui!Vorbiţi despre toate minunile Lui!
3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt!Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui,căutaţi necurmat Faţa Lui!
5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le-a făcut,de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6. sămînţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7. Domnul este Dumnezeul nostru:Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.
8. El Îşi aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui,de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9. de legămîntul, pe care l-a încheiat cu Avraam,şi de jurămîntul, pe care l-a făcut lui Issac;
10. El l-a făcut lege pentru Iacov,legămînt vecinic pentru Israel,
11. zicînd: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire,care v’a căzut la sorţ.“
12. Pe atunci ei erau puţini la număr,foarte puţini la număr, şi străini în ţară;
13. mergeau dela un neam la altul,şi de la o împărăţie la un alt popor;
14. dar n’a dat voie nimănui să-i asuprească,şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei, – a zis El – şi nu faceţi rău proorocilor Mei!“
16. A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.
17. Le-a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.
18. I-au strîns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,
19. pînă la vremea cînd s’a întîmplat ce vestise el,şi pînă cînd l-a încercat Cuvîntul Domnului.
20. Atunci împăratul a trimes să-i scoată lanţurile,şi stăpînitorul popoarelor l-a izbăvit.
21. L-a pus domn peste casa lui,şi dregătorul tuturor averilor lui,
22. ca să lege după plac pe domnitorii lui,şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea.
23. Atunci Israel a venit în Egipt,şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.
24. Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult,şi l-a făcut mai puternic decît protivnicii lui.
25. Acestora le-a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui,şi s’au purtat mişeleşte cu robii Săi.
26. A trimes pe robul Său Moise,şi pe Aaron, pe care-l alesese.
27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor,au făcut minuni în ţara lui Ham.
28. A trimes întunerec şi a adus negura,ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.
29. Le-a prefăcut apele în sînge,şi a făcut să le piară toţi peştii.
30. Ţara lor a forfotit de broaşte, pînă în odăile împăraţilor lor.
31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare,păduchi pe tot ţinutul lor.
32. În loc de ploaie le-a dat grindină,şi flăcări de foc în ţara lor.
33. Le-a bătut viile şi smochinii,şi a sfărîmat copacii din ţinutul lor.
34. El a zis, şi au venit lăcuste,lăcuste fără număr,
35. cari au mîncat toată iarba din ţară,şi au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.
36. A lovit pe toţi întîii născuţi din ţara lor,toată pîrga puterii lor.
37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur,şi niciunul n’a şovăit dintre seminţiile Lui.
38. Egiptenii s’au bucurat de plecarea lor,căci îi apucase groaza de ei.
39. A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
40. La cererea lor, a trimes prepeliţe,şi i-a săturat cu pîne din cer.
41. A deschis stînca, şi au curs ape,cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.
42. Căci Şi-a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt,şi de robul Său Avraam.
43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44. Le-a dat pămînturile neamurilor, şi au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,
45. ca să păzească poruncile Lui,şi să ţină legile Lui.Lăudaţi pe Domnul!