Proverbele

Capitolul 12

[ AUDIO ]

1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa;dar cine urăşte mustrarea, este prost. –
2. Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului,dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate.
3. Omul nu se întăreşte prin răutate,dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. –
4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. –
5. Gîndurile celor neprihăniţi nu sînt decît dreptate,dar sfaturile celor răi nu sînt decît înşelăciune. –
6. Cuvintele celor răi sînt nişte curse ca să verse sînge,dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. –
7. Cei răi sînt răsturnaţi, şi nu mai sînt,dar casa celor neprihăniţi rămîne în picioare! –
8. Un om este preţuit după măsura priceperii lui,dar cel cu inima stricată este dispreţuit. –
9. Mai bine să fii într’o stare smerită şi să ai o slugă,decît să faci pe fudulul şi să n’ai ce mînca. –
10. Cel neprihănit se îndură de vite,dar inima celui rău este fără milă.
11. Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pîne,dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
12. Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi,dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. –
13. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă,dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi,şi fiecare primeşte după lucrul mînilor lui. –
15. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui,dar înţeleptul ascultă sfaturile. –
16. Nebunul îndată îşi dă pe faţă mînia,dar înţeleptul ascunde ocara. –
17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă,dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. –
18. Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii,dar limba înţelepţilor aduce vindecare. –
19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. –
20. Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul,dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. –
21. Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit,dar cei răi sînt năpădiţi de rele. –
22. Buzele mincinoase sînt urîte Domnului,dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuţi. –
23. Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa,dar inima nebunilor vesteşte nebunia. –
24. Mîna celor harnici va stăpîni,dar mîna leneşă va plăti bir. –
25. Neliniştea din inima omului îl doboară,dar o vorbă bună îl înveseleşte. –
26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,dar calea celor răi îi duce în rătăcire. –
27. Leneşul nu-şi frige vînatul,dar comoara de preţ a unui om este munca. –
28. Pe cărarea neprihănirii este viaţa,şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. –