Proverbele

Capitolul 16

[ AUDIO ]

1. Planurile pe cari le face inima atîrnă de om,dar răspunsul pe care-l dă gura vine dela Domnul. –
2. Toate căile omului sînt curate în ochii lui,dar celce cercetează duhurile este Domnul. –
3. Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului,şi îţi vor izbuti planurile. –
4. Domnul a făcut toate pentru o ţintă,chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5. Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului;hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. –
6. Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea,şi prin frica de Domnul se abate dela rău. –
7. Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva,îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. –
8. Mai bine puţin, cu dreptate,decît mari venituri, cu strîmbătate. –
9. Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă,dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
10. Hotărîri dumnezeieşti sînt pe buzele împăratului,gura lui nu trebuie să facă greşeli cînd judecă. –
11. Cîntarul şi cumpăna dreaptă vin dela Domnul;toate greutăţile de cîntărit sînt lucrarea Lui. –
12. Împăraţilor le este scîrbă să facă rău,căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. –
13. Buzele neprihănite sînt plăcute împăraţilor,şi ei iubesc pe celce vorbeşte cu neprihănire. –
14. Mînia împăratului este un vestitor al morţii,dar un om înţelept trebuie s’o potolească. –
15. Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară. –
16. Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului!Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! –
17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18. Mîndria merge înaintea pieirii,şi trufia merge înainte căderii. –
19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi,decît să împarţi prada cu cei mîndri. –
20. Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea,şi cine se încrede în Domnul este fericit. –
21. Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
22. Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are;dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23. Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte,şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. –
24. Cuvintele prietenoase sînt ca un fagur de miere,dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase. –
25. Multe căi i se par bune omului,dar la urmă duc la moarte. –
26. Cine munceşte, pentru el munceşte,căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27. Omul stricat pregăteşte nenorocirea,şi pe buzele lui este ca un foc aprins. –
28. Omul neastîmpărat stîrneşte certuri,şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. –
29. Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său,şi-l duce pe o cale, care nu este bună. –
30. Cine închide ochii, ca să se dedea la gînduri stricate,cine-şi muşcă buzele, a şi săvîrşit răul. –
31. Perii albi sînt o cunună de cinste,ea se găseşte pe calea neprihănirii. –
32. Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz,şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi. –
33. Se aruncă sorţul în poala hainei,dar orice hotărîre vine dela Domnul. –