Proverbele

Capitolul 21

[ AUDIO ]

1. Inima împăratului este ca un rîu de apă în mîna Domnului,pe care îl îndreaptă încotro vrea. –
2. Omul socoteşte că toate căile lui sînt fără prihană,dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. –
3. A face dreptate şi judecată,este mai plăcut Domnului decît jertfele. –
4. Privirile trufaşe şi inima îngîmfată,această candelă a celor răi, nu este decît păcat. –
5. Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug,dar celce lucrează cu grabă n’ajunge de cît la lipsă. –
6. Comorile cîştigate cu o limbă mincinoasăsînt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. –
7. Silnicia celor răi îi mătură,pentrucă nu vor să facă ce este drept. –
8. Cel vinovat merge pe căi sucite,dar cel nevinovat face ce este bine.
9. Mai bine să locuieşti într’un colţ pe acoperiş,decît cu o nevastă gîlcevitoare într’o casă mare. –
10. Sufletul celui rău doreşte răul,semenul lui n’are nici o trecere înaintea lui. –
11. Cînd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept:şi cînd se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. –
12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău,şi vede ce repede sînt aruncaţi cei răi în nenorocire. –
13. Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului,nici el nu va căpăta răspuns, cînd va striga. –
14. Un dar făcut în taină potoleşte mînia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mînie. –
15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,dar pentru ceice fac răul este o groază. –
16. Omul care se abate dela calea înţelepciunii,se va odihni în adunarea celor morţi. –
17. Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă,şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. –
18. Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit,şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. –
19. Mai bine să locuieşti într’un pămînt pustiu,de cît cu o nevastă gîlcevitoare şi supărăcioasă. –
20. Comori de preţ şi untdedelemn sînt în locuinţa celui înţelept,dar omul fără minte le risipeşte. –
21. Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea,găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. –
22. Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor,şi doboară puterea în care se încredeau. –
23. Cine îşi păzeşte gura şi limba,îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. –
24. Cel mîndru şi trufaş se cheamă batjocoritor:el lucrează cu aprinderea îngîmfării.
25. Poftele leneşului îl omoară,pentrucă nu vrea să lucreze cu mînile. –
26. Toată ziua o duce numai în pofte:dar cel neprihănit dă fără zgîrcenie. –
27. Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului,cu cît mai mult cînd o aduc cu gînduri nelegiuite. –
28. Martorul mincinos va pieri,dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă. –
29. Cel rău ia o înfăţişare neruşinată,dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. –
30. Nici înţelepciunea, nici priceperea,nici sfatul n’ajută împotriva Domnului. –
31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei,dar biruinţa este a Domnului. –