Proverbele

Capitolul 28

[ AUDIO ]

1. Cel rău fuge fără să fie urmărit,dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tînăr. –
2. Cînd este răscoală într’o ţară, sînt mulţi capi,dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinueşte. –
3. Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi,este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pîne. –
4. Ceice părăsesc legea, laudă pe cel rău,dar ceice păzesc legea se mînie pe el. –
5. Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept,dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul. –
6. Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui,decît bogatul care umblă pe căi sucite. –
7. Celce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său. –
8. Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobîndă şi camătă,le strînge pentru celce are milă de săraci. –
9. Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n’asculte legea,chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă. –
10. Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea,cade în groapa pe care a săpat-o,dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. –
11. Omul bogat se crede înţelept,dar săracul care este priceput îl cercetează. –
12. Cînd biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă,dar cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. –
13. Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte,dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare. –
14. Ferice de omul care se teme necontenit,dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire. –
15. Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămînd,aşa este cel rău care stăpîneşte peste un popor sărac. –
16. Un voivod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire,dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. –
17. Un om al cărui cuget este încărcat cu sîngele altuia,fuge pînă la groapă: nimeni să nu-l oprească. –
18. Cine umblă în neprihănire, găseşte mîntuirea,dar cine umblă pe două căi strîmbe cade într’o groapă. –
19. Cine îşi lucrează cîmpul are belşug de pîne,dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. –
20. Un om credincios este năpădit de binecuvîntări,dar celce vrea să se îmbogăţească repede nu rămîne nepedepsit. –
21. Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor;chiar pentru o bucată de pîne poate un om să se dedea la păcat. –
22. Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească,şi nu ştie că lipsa va veni peste el. –
23. Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă,decît cel cu limba linguşitoare. –
24. Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa, şi zice că nu este un păcat,este tovarăş cu nimicitorul. –
25. Cel lacom stîrneşte certuri,dar celce se încrede în Domnul este săturat din belşug. –
26. Cine se încrede în inima lui este un nebun,dar cine umblă în înţelepciune va fi mîntuit. –
27. Cine dă săracului, nu duce lipsă,dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. –
28. Cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde,dar cînd pier ei, cei buni se înmulţesc. –