Ieremia

Capitolul 22

[ AUDIO ]

1. „Aşa vorbeşte Domnul: «Pogoară-te în casa împăratului lui Iuda, şi acolo rosteşte cuvintele acestea.
2. Să spui: «Ascultă Cuvîntul Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi, şi tot poporul, cari intraţi pe porţile acestea!
3. Aşa vorbeşte Domnul: «Faceţi dreptate şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din mînile asupritorului; nu chinuiţi pe străin, pe orfan şi pe văduvă; nu apăsaţi, şi nu vărsaţi sînge nevinovat în locul acesta!
4. Căci dacă lucraţi după cuvîntul acesta, vor intra pe porţile casei acesteia împăraţi cari stau pe scaunul de domnie al lui David, suiţi în cară şi călări pe cai, ei, slujitorii lor şi poporul lor.
5. Dar dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, pe Mine însumi jur, zice Domnul că această casă va ajunge o dărîmătură!
6. Căci aşa vorbeşte Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: «Tu eşti pentru Mine ca Galaadul, ca vîrful Libanului; dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori!
7. Pregătesc împotriva ta nişte nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoşi cedri ai tăi, şi-i vor arunca în foc.
8. Multe neamuri vor trece pe lîngă cetatea aceasta, şi vor zice unul altuia: «Pentruce a făcut Domnul aşa acestei cetăţi mari?»
9. Şi se va răspunde: «Pentrucă au părăsit legămîntul Domnului, Dumnezeului lor, pentrucă s’au închinat înaintea altor dumnezei şi le-au slujit!»
10. «Nu plîngeţi pe cel mort, şi nu vă bociţi pentru el; ci plîngeţi mai de grabă pe cel ce se duce, care nu se va mai întoarce, şi nu-şi va mai vedea ţara de naştere!
11. Căci aşa vorbeşte Domnul despre Şalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia, şi care a ieşit din locul acesta: «Nu se va mai întoarce în el;
12. ci va muri în locul unde este dus rob, şi nu va mai vedea ţara aceasta.»
13. «Vai de cel ce îşi zideşte casa cu nedreptate, şi odăile cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze de geaba, fără să-i dea plata;
14. care zice: «Îmi voi zidi o casă mare, şi odăi încăpătoare;» şi-i face ferestre multe, o căptuşeşte cu cedru, şi o văpseşte cu roş!»
15. «Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri?» Nu mînca tatăl tău, şi nu bea şi el?» Şi totuş el făcea dreptate şi judecată, şi era fericit!
16. Judeca pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice Domnul.
17. Dar tu n’ai ochi şi inimă decît ca să te dedai la lăcomie, ca să verşi sînge nevinovat, şi să întrebuinţezi asuprire şi sîlnicie.
18. De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor plînge, zicînd: «Vai, fratele meu! Vai, sora mea!» Nici nu-l vor plînge, zicînd: «Vai doamne! Vai, măria sa!»
19. Ci va fi înmormîntat ca un măgar, va fi tîrît şi aruncat afară din porţile Ierusalimului!“
20. „Suie-te pe Liban, şi strigă! Înalţă-ţi glasul de pe Basan! Şi strigă de pe înălţimea Abarim! Căci toţi cei ce te iubeau sînt zdrobiţi!
21. „Ţi-am vorbit cînd îţi mergea bine; dar tu ziceai: «Nu pot s’ascult!» Aşa ai lucrat din tinereţea ta, şi n’ai ascultat glasul Meu.
22. Pe toţi păstorii tăi îi va paşte vîntul, şi cei ce te iubesc vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de ruşine şi vei roşi, din pricina întregei tale răutăţi.
23. Tu, care locuieşti pe Liban acum, care îţi ai cuibul în cedri, cum vei geme cînd te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei în munci.“
24. „Pe viaţa Mea, zice Domnul, că, şi chiar dacă Ieconia {Sau Ioiachim} fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mîna Mea cea dreaptă, te-aş scoate şi de acolo.
25. Te voi da în mînile celor ce vor să-ţi ia viaţa, în mînile acelora înaintea cărora tremuri, în mînile lui Nebucadneţar, înpăratul Babilonului, în mînile Haldeilor.
26. Te voi arunca, pe tine şi pe mamă-ta care te-a născut, într’o altă ţară, unde nu v’aţi născut, şi acolo veţi muri!
27. Dar în ţara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce!
28. Este un vas dispreţuit, sfărîmat, acest Ieconia? Este el un lucru, căruia nu-i dai niciun preţ? Pentruce sînt aruncaţi oare, el şi sămînţa lui, şi asvîrliţi într’o ţară, pe care n’o cunosc?“ –
29. Ţară, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!
30. Aşa vorbeşte Domnul: „Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui; căci niciunul din urmaşii lui nu va izbuti să şadă pe scaunul de domnie a lui David şi să domnească peste Iuda.“