Ieremia

Capitolul 29

[ AUDIO ]

1. Iată cuprinsul epistolei, pe care a trimis-o proorocul Ieremia, din Ierusalim, către rămăşiţa bătrînilor din robie, preoţilor, proorocilor, şi întregului popor, pe cari-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon,
2. după ce împăratul Ieconia, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, lemnarii şi ferarii au părăsit Ierusalimul.
3. Le-a trimes-o prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimeşi la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele:
4. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinşii de război, pe cari i-am dus din Ierusalim la Babilon:
5. «Zidiţi case, şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi mîncaţi din roadele lor!
6. Luaţi-vă neveste, şi faceţi fii şi fiice; însuraţi-vă fiii, şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sînteţi, şi să nu vă împuţinaţi.
7. Urmăriţi binele cetăţii, în care v’am dus în robie, şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentrucă fericirea voastră atîrnă de fericirea ei!
8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri, cari sînt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; n’ascultaţi nici de visătorii voştri, ale căror visuri voi le pricinuiţi!
9. Căci ei vă proorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimes, zice Domnul.“
10. Dar iată ce zice Domnul: „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi, şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducîndu-vă înapoi în locul acesta.
11. Căci Eu ştiu gîndurile, pe cari le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
12. Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
13. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
14. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strînge din toate neamurile şi din toate locurile, în cari v’am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v’am dus în robie.“
15. „Totuş voi ziceţi: «Dumnezeu ne-a ridicat prooroci în Babilon!“
16. „Aşa vorbeşte Domnul asupra împăratului, care şade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor, care locuieşte în cetatea aceasta, asupra fraţilor voştri, cari n’au mers cu voi în robie:
17. aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iată, voi trimete între ei sabie, foamete şi ciumă, şi-i voi face ca nişte smochine grozave cari, de rele ce sînt, nu se pot mînca.
18. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pămîntului, de blestem, de pustiire, de batjocură şi de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni,
19. pentru că n’au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul, ei, cărora în nenumărate rînduri le-am trimes pe robii Mei proorocii; dar n’aţi vrut să ascultaţi, zice Domnul.“
20. „Voi însă, ascultaţi Cuvîntul Domnului, voi toţi, prinşii de război, pe cari v’am trimes din Ierusalim în Babilon!
21. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, cari vă proorocesc minciuni în Numele Meu: «Iată, îi dau în mînile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului; şi-i va omorî supt ochii voştri.
22. Vor sluji ca prilej de blestem, între toţi prinşii de război ai lui Iuda cari sînt la Babilon. Şi se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia şi ca lui Ahab, pe cari împăratul Babilonului i-a fript în foc!»
23. Şi lucrul acesta se va întîmpla pentru că au făcut o mişelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, şi pentru că au spus minciuni în Numele Meu, cînd Eu nu le dădusem nici o poruncă. Ştiu lucrul acesta, şi sînt martor, zice Domnul.“
24. „Iar lui Şemaia, Nehelamitul, să-i spui:
25. «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimes în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, şi tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins:
26. «Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi în Casa Domnului peste toţi nebunii şi peste toţi cei ce se dau drept prooroci, că să-i arunci în butuci şi în fiare.
27. Acum, pentruce nu pedepseşti pe Ieremia din Anatot, care prooroceşte printre voi?
28. Ba încă a trimes chiar să ne spună în Babilon: «Robia va fi lungă; zidiţi case, şi locuiţi-le; sădiţi grădini, şi mîncaţi din roadele lor!“ –
29. (Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa proorocului Ieremia.) –
30. Şi Cuvîntul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
31. „Trimete să spună tuturor celor din robie: «Aşa vorbeşte Domnul despre Şemaia, Nehelamitul: «Pentrucă Şemaia vă prooroceşte, fără să-l fi trimes Eu, şi vă însuflă o încredere mincinoasă,
32. iată ce zice Domnul: «Voi pedepsi pe Şemaia, Nehelamitul, şi sămînţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia, şi nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu, zice Domnul; căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.“