Plângerile lui Ieremia

Capitolul 4

[ AUDIO ]

1. Vai! cum s’a înegrit aurul, şi cum s’a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfîntului Locaş pela toate colţurile uliţelor!
2. Cum sînt priviţi acum fiii Sionului, cei aleşi şi preţuiţi ca aurul curat altă dată,cum sînt priviţi acum, vai! Ca nişte vase de pămînt, şi ca o lucrare făcută de mînile olarului!
3. Chiar şi şacalii îşi apleacă ţîţa, şi dau să sugă puilor lor;dar fiica poporului meu a ajuns fără milă, ca struţii din pustie.
4. Limba sugătorului i se lipeşte de cerul gurii, uscată de sete;copiii cer pîne, dar nimeni nu le-o dă.
5. Ceice se hrăneau cu bucate alese, leşină pe uliţe.Ceice fuseseră crescuţi în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi!
6. Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decît păcatul Sodomei,care a fost nimicită într’o clipă, fără să fi pus cineva mîna pe ea.
7. Voivozii ei erau mai strălucitori decît zăpada, mai albi decît laptele;trupul le era mai roş decît mărgeanul; faţa le era ca safirul.
8. Dar acum înfăţişarea le este mai negricioasă decît funinginea; aşa că nu mai sînt cunoscuţi pe uliţe,pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul.
9. Ceice pier ucişi de sabie sînt mai fericiţi decît ceice pier de foame,cari cad sleiţi de puteri, din lipsa roadelor cîmpului!
10. Femeile, cu toată mila lor, îşi fierb copiii,cari le slujesc ca hrană, în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu.
11. Domnul Şi-a sleit urgia, Şi-a vărsat mînia aprinsă;a aprins în Sion un foc, care-i mistuie temeliile.
12. Împăraţii pămîntului n’ar fi crezut şi nici unul din locuitorii lumii n’ar fi crezutcă protivnicul, care-l împresura, are să intre pe porţile Ierusalimului.
13. Iată roada păcatelor proorocilor săi, a nelegiuirilor preoţilor săi,cari au vărsat în mijlocul lui sîngele celor neprihăniţi!
14. Rătăceau ca orbii pe uliţe, mînjiţi de sînge,aşa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor.
15. „Depărtaţi-vă, necuraţilor!“ li se striga, „la o parte, la o parte, nu vă atingeţi de noi!“Cînd fugeau pribegind încoace şi încolo, printre neamuri, se spunea: „Să nu mai locuiască aici!“
16. În mînia Lui Domnul i-a împrăştiat şi nu-Şi mai îndreaptă privirile spre ei!Vrăjmaşul n’a căutat la faţa preoţilor, nici n’a avut milă de cei bătrîni.
17. Şi acolo ni se sfîrşeau ochii, şi aşteptam zădarnic ajutor!Privirile ni se îndreptau cu nădejde spre un neam, care totuş nu ne-a izbăvit.
18. Ne pîndeau paşii, ca să ne împiedice să mergem pe uliţele noastre;ni se apropia sfîrşitul, ni se împliniseră zilele … Da, ne venise sfîrşitul!
19. Prigonitorii noştri erau mai iuţi de cît vulturii cerului.Ne-au fugărit pe munţi, şi ne-au pîndit în pustie.
20. Suflarea vieţii noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor, el,despre care ziceam: „Vom trăi supt umbra lui printre neamuri.“
21. „Bucură-te şi saltă de bucurie, fiica Edomului, care louieşte în ţara Uţ!Dar şi la tine va trece potirul, şi tu te vei îmbăta, şi te vei desgoli!
22. Fiica Sionului, nelegiuirea îţi este ispăşită:El nu te va mai trimete în robie. Dar ţie, fiica Edomului, îţi va pedepsi nelegiuirea;şi îţi va da pe faţă păcatele.“