Ezechiel

Capitolul 29

[ AUDIO ]

1. În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Faraon, împăratul Egiptului, şi prooroceşte împotriva lui şi împotriva întregului Egipt!
3. Vorbeşte, şi spune: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată că am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare, care te culci în mijlocul rîurilor tale, şi zici: «Rîul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!»
4. Îţi voi pune însă un cîrlig în fălci, voi lipi peştii rîurilor tale de solzii tăi, şi te voi scoate din mijlocul rîurilor tale, cu toţi peştii cari se află în ele, şi cari se vor lipi de solzii tăi.
5. Te voi arunca în pustie, pe tine şi pe toţi peştii din rîurile tale. Vei cădea pe faţa ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat; ci te voi da de mîncare fiarelor pămîntului şi păsărilor cerului.
6. Şi toţi locuitorii Egiptului vor şti că Eu sînt Domnul, pentrucă au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel.
7. Cînd au pus mîna pe tine, te-ai rupt, şi le-ai străpuns tot umărul; cînd s’au proptit de tine, te-ai sfărîmat, şi le-ai scrintit şoldurile.»
8. De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aduce sabia împotriva ta, şi voi nimici cu desăvîrşire din mijlocul tău oamenii şi vitele.
9. Ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu, şi vor şti că Eu sînt Domnul, pentru că a zis: «Nilul este al meu, eu l-am făcut!»
10. De aceea iată că am necaz pe tine şi pe rîurile tale,şi voi preface ţara Egiptului într’un pustiu şi într’o pustietate,de la Migdol pînă la Siena şi pînă la hotarele Etiopiei.
11. Nici picior de om nu va trece prin ea,nici picior de vită nu va trece prin ea,şi va rămînea patru zeci de ani fără să fie locuită.
12. Voi preface ţara Egiptului într-o pustietateîn mijlocul altor ţări pustiite,şi cetăţile ei vor fi pustii între alte cetăţi pustii, timp de patruzeci de ani.Iar pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, şi-i voi împrăştia în felurite ţări.
13. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu:«După patru zeci de ani, voi strînge pe Egiptenidin mijlocul popoarelor între cari îi voi risipi.
14. Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în ţara Patros, în ţara lor de baştină, şi vor alcătui acolo o împărăţie slabă.
15. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii, şi nu se va mai înălţa peste neamuri; îi voi împuţina, ca să nu stăpînească peste neamuri.
16. Împărăţia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere; ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, cînd se întorcea spre ei. Şi vor şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeu.»
17. În al douăzeci şi şaptelea an, în ziua întîi a lunii întîi, Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. «Fiul omului, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleşuve, toţi umerii sînt jupuiţi, şi n’a luat dela Tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui.
19. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată că dau lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ţara Egiptului; el îi va ridica bogăţiile, o va prăda, şi o va jăfui; aceasta va fi plata oastei lui!
20. Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau ţara Egiptului; căci pentru Mine s’au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.
21. «În ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel, şi-ţi voi deschide gura veselă în mijlocul lor; şi vor şti că Eu sînt Domnul.»