Osea

Capitolul 2

[ AUDIO ]

1. Ziceţi fraţilor voştri: „Ami“ {Sau Poporul meu}, şi surorilor voastre Ruhama {Sau Cea îndurată}!“
2. „Plîngeţi-vă, plîngeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea, şi Eu nu sînt bărbatul ei! Să-şi depărteze curviile dinaintea ei, şi preacurviile dela ţîţele ei!
3. Altfel, o desbrac în pielea goală, cum era în ziua naşterii ei, o fac ca o pustie, ca un pămînt uscat, şi o las să moară de sete!
4. Nu voi avea milă de copiii ei, căci sînt copii din curvie.
5. Mama lor a curvit; cea care i-a născut s’a necinstit; căci a zis: «Voi alerga după ibovnicii mei, cari îmi dau pînea şi apa mea, lîna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!»
6. Deaceea iată, îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.
7. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: «Hai să mă întorc iarăş la bărbatul meu cel dintîi, căci eram mai fericită atunci decît acum!»
8. N’a cunoscut că Eu îi dădeam grîul, mustul şi untdelemnul, şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam.
9. Deaceea Îmi voi lua iarăş înapoi grîul la vremea lui, şi mustul la vremea lui, şi îmi voi ridica iarăş dela ea lîna şi inul pe cari i le dădusem ca să-i acopere goliciunea.
10. Şi acum îi voi descoperi ruşinea înaintea ibovnicilor ei, şi niciunul n’o va scoate din mîna Mea.
11. Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei, şi toate praznicile ei.
12. Îi voi pustii şi viile şi smochinii, despre cari zicea: «Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!» Le voi preface într’o pădure, şi le vor mînca fiarele cîmpului.
13. O voi pedepsi pentru zilele cînd tămîia Baalilor, cînd se gătea cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga după ibovnicii ei, uitînd de Mine, zice Domnul.“
14. „Deaceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie, şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.
15. Acolo, îi voi da iarăş viile, şi valea Acor i-o voi preface într’o uşă de nădejde, şi acolo, va cînta ca în vremea tinereţii ei, şi ca în ziua cînd s’a suit din ţara Egiptului.
16. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: «Bărbatul meu!» şi nu-Mi vei mai zice: «Stăpînul meu!»
17. Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.
18. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legămînt cu fiarele cîmpului, cu păsările cerului şi cu tîrîtoarele pămîntului, voi sfărîma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război, şi-i voi face să locuiască în linişte.
19. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare;
20. te voi logodi cu Mine prin credincioşie, şi vei cunoaşte pe Domnul!
21. În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pămîntul;
22. pămîntul va asculta grîul, mustul şi untdelemnul, şi acestea vor asculta pe Izreel {Adică: Pe care o sădeşte Dumnezeu}.
23. Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară, şi-i voi da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: «Tu eşti poporul Meu!» Şi el va răspunde: «Dumnezeul meu!“