Matteus

Kapitel 14

[ AUDIO ]

1. I den tiden hörde Herodes Tetrarcha Jesu rykte;
2. Och sade till sina tjenare: Denne är Johannes Döparen; han är uppstånden ifrå de döda, derföre gör han sådana krafter.
3. Ty Herodes hade gripit Johannem, bundit och lagt honom i häktelse, för Herodias, sins broders Philippi hustrus, skull.
4. Förty Johannes hade sagt till honom: Dig är icke lofligit hafva henne.
5. Och han hade gerna dräpit honom; men han räddes för folket; ty de höllo honom för en Prophet.
6. När då Herodes begick sin födelsedag, dansade Herodias dotter för dem; och det behagade Herodi.
7. Derföre lofvade han henne vid en ed, att han ville gifva henne hvad hon begärade.
8. Då sade hon, såsom hennes moder hade lärt henne tillförene: Gif mig här på ett fat Johannis Döparens hufvud.
9. Och Konungen blef bedröfvad; dock för edens skull, och för deras skull, som såto öfver bord med honom, böd han att det skulle gifvas henne;
10. Och sände bort, och lät afhugga Johannis hufvud i häktelset.
11. Och hans hufvud vardt framburet på ett fat, och gifvet pigone; och hon bar det till sina moder.
12. Och hans Lärjungar kommo, och togo hans lekamen, och begrofvo honom; och gingo sedan bort, och förkunnade det Jesu.
13. När Jesus det hörde, for han dädan med skepp afsides bort uti en ödemark. När folket det hörde, kommo de efter honom till fot ifrå städerna.
14. Och Jesus gick ut, och såg det myckna folket, och varkunnade sig öfver dem, och gjorde deras kranka helbregda.
15. Och när det led åt aftonen, gingo hans Lärjungar till honom, och sade: Här är en ödemark, och tiden är förliden; låt folket gå ifrå dig, att de må gå bort i byarna, och köpa sig mat.
16. Då sade Jesus till dem: Det görs icke behof att de bortgå; gifver I dem äta.
17. Då sade de till honom: Vi hafve här icke mer än fem bröd och två fiskar.
18. Sade han: Tager mig dem hit.
19. Och han böd folket sätta sig ned på gräset; och tog de fem bröd och de två fiskar, såg upp i himmelen, och tackade; bröt det, och gaf Lärjungomen bröden, och Lärjungarna gåfvo så folken.
20. Och de åto alle, och vordo mätte. Och de togo upp det öfver var i styckom, tolf korgar fulla.
21. Och de som ätit hade voro vid femtusend män, förutan qvinnor och barn.
22. Och straxt dref Jesus sina Lärjungar, att de skulle stiga i skeppet, och fara framföre utöfver, så länge han skiljde folket ifrå sig.
23. Och när han hade skiljt folket ifrå sig, gick han upp på ett berg allena, till att bedja; och när aftonen kom, var han der allena.
24. Men skeppet var då allaredo midt på hafvet, och led plats i vågene; förty vädret var emot.
25. Men i den fjerde väktene om natten kom Jesus till dem, gångandes på hafvet.
26. Och när Lärjungarna sågo honom gå på hafvet, vordo de förfärade och sade: Det är ett spökelse; och ropade af räddhåga.
27. Men Jesus talade dem straxt till, och sade: Varer vid ett godt mod; det är jag, varer icke förfärade.
28. Då svarade honom Petrus, och sade: Herre, äret du, så bjud mig komma till dig uppå vattnet.
29. Då sade han: Kom. När Petrus då steg utaf skeppet, begynte han gå på vattnet, att han skulle komma till Jesum.
30. Men när han såg att vädret var starkt, vardt han förfärad; och som han begynte sjunka, ropade han, och sade: Herre, hjelp mig.
31. Och straxt räckte Jesus ut handena, och fattade uti honom, och sade till honom: O du klentrogne, hvi tviflade du?
32. Och när de voro inkomne i skeppet, stillade vädret sig.
33. Men de som voro i skeppet gingo fram, och tillbådo honom, och sade: Visserliga äst du Guds Son.
34. Och när de voro öfverfarne, kommo de uti det landet Genesaret.
35. Och när folket dersammastäds förnummo honom, sände de båd i hela landet deromkring, och hade alla sjuka till honom;
36. Och bådo honom, att de måtte allenast taga på hans klädafåll; och de, som togo deruppå, blefvo alle helbregda.