Markus

Kapitel 1

[ AUDIO ]

1. Detta är begynnelsen af Jesu Christi, Guds Sons, Evangelio;
2. Såsom skrifvet är i Propheterna: Si, jag sänder min Ängel framför ditt ansigte, hvilken bereda skall din väg för dig;
3. Ens ropandes röst är i öknene: Bereder Herrans väg; görer hans stigar rätta.
4. Johannes var i öknene, döpte, och predikade bättringenes döpelse, till syndernas förlåtelse.
5. Och till honom gingo ut hela Judiska landet, och de utaf Jerusalem; och läto sig alle döpa af honom i Jordans flod, och bekände sina synder.
6. Och Johannes var klädd med camelahår, och med en lädergjording om sina länder; och åt gräshoppor och vildhannog;
7. Och predikade, och sade: En kommer efter mig, som starkare är än jag, hvilkens skotvänger jag icke värdig är att nederfalla och upplösa.
8. Jag döper eder med vatten; men han skall döpa eder med dem Helga Anda.
9. Och det begaf sig i de dagar, att Jesus kom utaf Galileen ifrå Nazareth, och lät sig döpa af Johanne i Jordan.
10. Och straxt steg han upp utu vattnet, och såg himlarna öppnas, och Andan, såsom en dufvo, nederkomma öfver honom.
11. Och en röst kom af himmelen: Du äst min käre Son, i hvilkom mig väl behagar.
12. Och Anden dref honom straxt uti öknena;
13. Och han var i öknene i fyratio dagar, och frestades af Satana; och var med vilddjuren; och Änglarna tjente honom.
14. Men sedan Johannes vardt fången, kom Jesus uti Galileen, och predikade Evangelium om Guds rike,
15. Sägandes: Tiden är fullkomnad, och Guds rike är för handene; bättrer eder, och tror Evangelio.
16. När han gick utmed det Galileiska hafvet, såg han Simon, och Andream, hans broder, kasta sin nät i hafvet; ty de voro fiskare.
17. Och Jesus sade till dem: Följer mig, och jag vill göra eder till menniskofiskare.
18. Straxt gåfvo de sin nät öfver, och följde honom.
19. Och då han gick dädan litet fram bätter, såg han Jacobum, Zebedei son, och Johannem, hans broder, att de i båtenom byggde sin nät.
20. Och straxt kallade han dem; då öfvergåfvo de sin fader, Zebedeum, uti båten, med legodrängarna, och följde honom.
21. Och de gingo till Capernaum; och straxt, om Sabbatherna, gick han in i Synagogon och lärde.
22. Och de förundrade storliga på hans lärdom; förty han lärde väldeliga, och icke såsom de Skriftlärde.
23. Och i deras Synagogo var en menniska besatt med den orena andan; och han ropade,
24. Och sade: Ack! hvad hafve vi med dig beställa, Jesu Nazarene? Äst du kommen till att förderfva oss? Jag vet ho du äst, nämliga den Guds Helige.
25. Och Jesus näpste honom, sägandes: Tig, och gack ut af menniskone.
26. Då ref den orene anden honom, och ropade högt, och for ut af honom.
27. Och alle förundrade sig svårliga, så att de sporde hvarannan till, och sade: Hvad är detta? Hvad ny lärdom är detta? Ty han bjuder de orena andar med väldighet, och de lyda honom.
28. Och hans rykte gick straxt allt omkring i Galilee gränsor.
29. Och de gingo straxt utu Synagogon, och kommo uti Simons och Andree hus, med Jacobo och Johanne.
30. Och Simons svära låg sjuk i skälfvo; och straxt sade de honom om henne.
31. Då gick han till och reste henne upp, och tog henne vid handena; och i det samma öfvergaf skälfvosjukan henne, och hon gick sedan och tjente dem.
32. Om aftonen, då solen nedergången var, hade de till honom allahanda sjuka, och dem som qvaldes af djeflar;
33. Och hele staden var församlad för dörrena.
34. Och han gjorde många helbregda, som kranke voro af allahanda sjukdom; och dref ut många djeflar, och tillstadde icke djeflarna tala; ty de kände honom.
35. Och om morgonen, ganska bittida för dag, stod han upp och gick ut; och Jesus gick bort uti ett öde rum, och der bad han.
36. Och Simon kom efter farandes, och de med honom voro.
37. Och då de funno honom, sade de till honom: Alle söka dig.
38. Sade han dem: Låt oss gå uti nästa städerna, att jag ock der predikar; ty fördenskull är jag kommen.
39. Och han predikade i deras Synagogor, öfver hela Galileen, och utdref djeflar.
40. Och till honom kom en spitelsk man, och bad honom, föll på knä för honom, och sade till honom: Vill du, så kan du göra mig ren.
41. Då varkunnade sig Jesus öfver honom, och uträckte sina hand, och tog uppå honom, och sade: Jag vill, var ren.
42. Och när han det sagt hade, gick straxt spitelskan af honom, och han vardt ren.
43. Och Jesus hotade honom, och sänden straxt ifrå sig;
44. Och sade honom: Se till, att du säger ingom detta; utan gack bort, och visa dig Prestenom, och offra, för din rening, det Mose budit hafver, till ett vittnesbörd öfver dem.
45. Men då han utgången var, begynte han förkunna mycket, och berykta det som skedt var; så att han icke nu mer kunde uppenbarliga gå in uti staden, utan blef ute i öde rum; och de kommo till honom af alla ändar.