1 Korintierbrevet

Kapitel 16

[ AUDIO ]

1. Nu om den undsättning till de heliga, såsom jag i de församlingar uti Galatia befallt hafver, så görer ock I.
2. Ju på den ena Sabbathen lägge hvar och en af eder när sig sjelf, och samke tillhopa hvad han åstadkommer; på det, då jag kommer, icke skola då först samlas samma undsättningar.
3. Men då jag kommen är, de som I då med edart bref dertill hafva viljen, dem vill jag sända, att de framföra edra gåfvor till Jerusalem.
4. Om så behöfves, att jag ock far dit, då måga de följa mig.
5. Men jag vill komma till eder, när jag drager genom Macedonien; ty genom Macedonien skall jag draga.
6. Men när eder varder jag tilläfventyrs töfvandes, eller ock öfver vintren blifvandes, att I mig förfordra mågen ehvart jag resandes varder.
7. Jag vill intet nu se eder uti min framfärd; ty jag hoppas, att jag får någon tid dväljas när eder, om Herren det tillstädjer.
8. Men jag vill blifva i Epheso intill Pingsdaga;
9. Ty mig är öppnad en stor och kraftig dörr; och månge motståndare äro.
10. Om Timotheus kommer, så ser till, att han är utan fara när eder; ty han verkar ock Herrans verk, såsom ock jag.
11. Så förakte nu ingen honom; utan fordrer honom i frid, att han må komma till mig; ty jag väntar honom med bröderna.
12. Men om Apollo brodren veter, att jag ofta hafver förmanat honom, att han skulle komma till eder med bröderna; men hans vilje var ingalunda på denna tid komma: dock varder han likväl kommandes, då honom så belägligit varder.
13. Vaker, står i trone, bruker eder manliga, varer starke.
14. All edor ting låter ske i kärlekenom.
15. Jag förmanar eder, käre bröder, I kännen Stephane husfolk, att de äro förstlingen i Achaja, och att de hafva skickat sig sjelfva dem heligom till tjenst;
16. På det I ock sådana menniskor skolen underdånige vara, och hvarjom och enom, som medverkar och arbetar.
17. Jag fröjdar mig af Stephane tillkommelse, och Fortunati, och Achaici; ty hvad mig fattades i eder, det hafva de uppfyllt.
18. De hafva ock vederqvickt min och edar anda. Så kännens nu vid sådana.
19. Eder helsa de församlingar uti Asia; helsa eder mycket i Herranom Aqvila och Priscilla, med den församling som är i deras hus.
20. Helsa eder alle bröderne; helser eder inbördes med en helig kyss.
21. Jag Paulus helsar eder med mine hand.
22. Hvilken Herran Jesum Christum icke hafver kär, han vare Anathema, Maran Atha.
23. Herrans Jesu Christi nåd vare med eder.
24. Min kärlek vare med eder alla i Christo Jesu: Amen. Den förra Epistel till de Corinthier, sänd af Philippis genom Stephanas, och Fortunatus, och Achaicus, och Timotheus.