Efesierbrevet

Kapitel 6

[ AUDIO ]

1. I barn, varer hörige edra föräldrar i Herranom; ty det är rättvist.
2. Hedra din fader och moder; hvilket är det första bud, som löfte med sig hafver:
3. På det dig skall väl gå, och du må blifva långlifvad på jordene.
4. I fäder, reter icke edor barn till vrede; utan uppföder dem i tukt och Herrans förmaning.
5. I tjenare, varer hörige edrom lekamligom herrom med räddhåga och bäfvan, i edor hjertas enfaldighet, såsom Christo;
6. Icke tjenande allena för ögonen, såsom menniskom till vilja; utan såsom Christi tjenare, görande det Gud vill utaf hjertat.
7. Med välviljoghet låter eder tycka, att I tjenen Herranom, och icke menniskom;
8. Vetande, att hvad godt hvar och en gör, det skall han igenfå af Herranom, ehvad han är tjenare eller fri.
9. Och I herrar, görer ock detsamma emot dem, och öfvergifver trug; vetande, att ock edar Herre är i himmelen, och för honom är intet anseende till personen.
10. På det sista, käre bröder, varer starke i Herranom, och i hans starkhets magt.
11. Ikläder eder allt Guds harnesk, på det I mågen stå emot djefvulens listiga anlopp.
12. Ty vi hafvom icke strid emot kött och blod; utan emot Förstar och väldiga, nämliga emot verldenes herrar, de som regera i denna verldenes mörker, emot de onda andar under himmelen.
13. Derföre, tager på eder allt Guds harnesk, att I mågen emotstå i den onda dagen, och all ting väl uträtta, och beståndande blifva.
14. Så står nu omgjordade kringom edra länder med sanningene, och iklädde rättfärdighetenes kräfveto;
15. Och fötterna skodde, att I mågen redo vara till fridsens Evangelium.
16. Men öfver all ting tager trones sköld, med hvilkom I kunnen utsläcka all hins ondas glödande skott.
17. Och tager på eder salighetenes hjelm, och Andans svärd, som är Guds ord;
18. I all bön och åkallan, alltid bedjande i Andanom; och vaker dertill, med all idkelighet, och bön för all helgon;
19. Och för mig, att mig måtte gifvet varda tala dristeliga med öppen mun, att jag måtte kunniga göra Evangelii hemlighet;
20. Hvilkets bådskap jag är i denna kedjon; på det jag deruti må fri tala, som mig bör tala.
21. Men på det I mågen ock veta, huru med oss tillstår, och hvad jag gör, skall Tychicus, min älskelige broder och trogne tjenare i Herranom, eder undervisa;
22. Hvilken jag derföre sände till eder, att I skolen få veta, huru med mig tillstår; och att han skulle trösta edor hjerta.
23. Frid vare bröderna, och kärlek med trone, af Gud Fader och Herranom Jesu Christo.
24. Nåd vare med allom, som vår Herra Jesum Christum rättsinneliga kär hafva. Amen. Sänd af Rom till de Epheser, med Tychico.