1 Tessalonikebrevet

Kapitel 5

[ AUDIO ]

1. Men om tider och stunder, käre bröder, är icke behof att skrifva eder.
2. Ty I veten väl, att Herrans dag skall komma såsom en tjuf om nattena.
3. Derföre, när de varda sägande: Det är frid, och all ting utan fara; då skall dem hasteligit förderf öfverkomma, lika som födslopinan qvinnone påkommer, som hafvandes är; och de skola icke kunna undfly.
4. Men I, käre bröder, ären icke uti mörkret, att den dagen, såsom en tjuf, skall få eder fatt.
5. Alle I ären ljusens barn, och dagsens barn; vi hörom icke nattene till, icke heller mörkret.
6. Så låter oss nu icke sofva, såsom de andre; utan låter oss vaka och nyktre vara;
7. Ty de som sofva, de sofva om nattena; och de som druckne äro, de äro druckne om nattena.
8. Men vi, som dagen tillhöre, skole nyktre vara, iklädde trones och kärlekens kräfveto, och salighetenes hopp för en hjelm.
9. Ty Gud hafver icke satt oss till vrede, utan att äga salighet, genom vår Herra Jesum Christum;
10. Den för oss död är; på det, ehvad vi vake eller sofve, skole vi lefva samt med honom.
11. Derföre förmaner eder inbördes, och uppbygger hvar den andra, såsom I ock gören.
12. Men vi bedje eder, käre bröder, att I kännen dem som arbeta ibland eder, och stå eder före i Herranom, och förmana eder;
13. Håller dem dess kärare, för deras verks skull; och varer fridsamme med dem.
14. Men vi bedje eder, käre bröder, förmaner de osediga, tröster de klenmodiga, hjelper de svaga, varer långmodige vid hvar man.
15. Ser till, att ingen vedergäller någrom ondt för ondt; utan alltid farer efter det goda inbördes, och med hvar man.
16. Varer alltid glade.
17. Bedjer utan återvändo.
18. Varer tacksamme i all ting; ty det är Guds vilje om eder, genom Jesum Christum.
19. Utsläcker icke Andan.
20. Förakter icke Prophetier.
21. Men pröfver all ting, och behåller det godt är.
22. Flyr allt det som ondt synes.
23. Men sjelfver fridsens Gud helge eder öfver allt, att edar hele ande, och själ, och kropp, måtte vara behållen utan straff, i vårs Herras Jesu Christi tillkommelse.
24. Han är trofast, som eder kallat hafver; den det ock väl fullbordar.
25. Käre bröder, beder för oss.
26. Helser alla bröderna uti en helig kyss.
27. Jag besvär eder vid Herran, att I denna Epistelen läsa låten för alla heliga bröderna.
28. Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med eder. Amen. Till de Thessalonicer den förra, skrifven af Athen.