1 Timoteusbrevetet

Kapitel 3

[ AUDIO ]

1. Det är ju ett fast ord: Om någor begärar ett Biskopsämbete, han åstundar en god gerning.
2. Så skall nu en Biskop vara ostraffelig; ene hustrus man, vakande, nykter, sedig, gästgifvare, läraktig;
3. Ingen drinkare, icke bitter, icke sniken efter slem vinning; utan mild, icke trätosam, icke girig;
4. Den sitt hus väl förestår; den der lydig barn hafver, med alla ärlighet;
5. Hvar nu någor icke kan förestå sitt eget hus, huru skall han förestå Guds församling?
6. Icke Nychristen; på det han icke skall uppblåsas, och falla i lastarens dom.
7. Han måste ock hafva ett godt vittnesbörd af dem som utantill äro; på det han icke skall falla uti lastarens försmädelse och snaro.
8. Sammalunda ock tjenarena, skola ärlige vara, icke tvetalige, icke drinkare, icke snikne efter slem vinning;
9. Hållandes trones hemlighet med ett rent samvet.
10. Och de skola först försökas; och sedan skola de tjena, när ingen kan straffa dem.
11. Deras hustrur sammaledes, skola ock ärliga vara, icke förtalerskor; nyktra, trofasta i all ting.
12. Tjenarena skola vara ene hustrus män, de sin barn väl förestå, och sin egen hus.
13. Ty de der väl tjena, förvärfva sig ett godt uppsteg, och mycken tröst i trone, som är i Christo Jesu.
14. Detta skrifver jag dig, förhoppandes ske skola att jag kommer snart till dig;
15. Och om så hände att jag förtöfvar, att du må veta huruledes du umgå skall uti Guds hus, som är lefvandes Guds församling, en pelare, och sanningenes grundval.
16. Och utan tvifvel är Gudaktighetenes hemlighet stor: Gud är uppenbar vorden i köttet, rättfärdigad i Andanom, synt Änglomen, predikad Hedningomen, trodd i verldene, upptagen i härligheten.