Titus

Kapitel 2

[ AUDIO ]

1. Men tala du, såsom tillbörligit är, efter en helsosam lärdom;
2. De gamla, att de äro nyktre, ärlige, tuktige, rätte i trone, i kärlekenom, i tålamod;
3. De gamla qvinnor desslikes, att de ställa sig såsom heligom höfves, icke förtalerskor, icke drinkerskor, goda lärerskor;
4. Att de unga qvinnor lära tukt af dem; älska sina män, hafva sin barn kär;
5. Vara sediga, kyska, husaktiga, fromma, sina män underdåniga; på det Guds ord icke skall försmädt varda.
6. Sammalunda förmana ock de unga män, att de äro tuktige.
7. Uti all ting ställ dig sjelf för en eftersyn till goda gerningar, med oförfalskad lärdom, med ärlighet;
8. Med helsosam och ostraffelig ord; på det han, som emotstår, må blygas, intet ondt hafvandes det han om oss säga kan;
9. Tjenarena, att de äro sinom herrom underdånige, och uti all ting behagelige, icke gensvarige;
10. Icke otrogne; utan alla goda trohet bevisande; på det de måga pryda Guds vår Frälsares lärdom i all stycke.
11. Ty Guds nåd, helsosam allom menniskom, är uppenbarad;
12. Och lärer oss, att vi skole försaka alla ogudaktighet och verldslig lusta, och lefva tukteliga, rättfärdeliga, och gudeliga i denna verlden;
13. Och vänta det saliga hoppet, och den stora Guds och vår Frälsares Jesu Christi härliga uppenbarelse;
14. Den sig sjelf gaf för oss; på det han skulle förlossa oss ifrån all orättfärdighet, och rena oss sig sjelfvom ett folk till egendom, det sig om goda gerningar beflitar.
15. Sådant tala, och förmana, och straffa med fullt allvar. Låt ingen förakta dig.