Hebreerbrevet

Kapitel 7

[ AUDIO ]

1. Denne Melchisedek var Konung i Salem, högsta Guds Prest; den Abrahe mötte, då han igenkom ifrå den Konungaslagtning, och välsignade honom;
2. Hvilkom ock Abraham gaf tionde af all ting. Först uttolkas han, rättvisones Konung; men sedan är han ock Salems Konung, det är fredsens Konung;
3. Utan fader, utan moder, utan slägt; och hafver hvarken begynnelse på dagarna, eller ända på lifvet; men han är lik vorden vid Guds Son, och blifver Prest i evighet.
4. Men ser, huru stor den är, som ock Abraham Patriarchen gaf tionde af bytet.
5. Men Levi söner, då de Presterskapet anamma, hafva befallning taga tiond af folket, det är, af sina bröder, efter lagen; ändå de ock af Abrahams länder komne äro.
6. Men den, hvilkens slägte icke räknas ibland dem, han tog tiond af Abraham, och välsignade honom som löftet hade.
7. Nu nekar det ingen, att det som mindre är, tager välsignelse af det som större är.
8. Och här taga de menniskor tiond, som dödelige äro; men der han, som betygas om, att han lefver.
9. Och, om jag så säga skall: Levi, som tiondena plägar taga, vardt ock tiondad i Abraham;
10. Ty han var ändå i sins faders länder, då Melchisedek honom mötte.
11. Är nu fullkomlighet skedd genom det Levitiska Presterskapet, ty derunder fick folket lagen; hvad behöfde sägas, att en annar Prest uppkomma skulle, efter Melchisedeks sätt, och icke efter Aarons sätt?
12. Ty der Presterskapet förvandladt varder, der måste ock lagen förvandlas.
13. Ty den som detta sägs om, är af ett annat slägte, af hvilko aldrig någor skötte altaret.
14. Ty det är ju uppenbart, att vår Herre är kommen af Juda slägte; till hvilkens slägte Moses intet talat hafver om Presterskapet.
15. Och är det ännu klarare, medan en annar Prest efter Melchisedeks sätt uppkommer;
16. Hvilken icke är gjord efter köttslig budords lag, utan efter oändelig lifs kraft.
17. Ty han betygar: Du äst en Prest evinnerliga, efter Melchisedeks sätt.
18. Ty dermed sker, att den förra lag afkommer, för hennes svaghet och onyttos skull.
19. Ty lagen kunde intet göra fullkomligit; och varder ett bättre hopp infördt, genom hvilket vi nalkoms Gudi.
20. Och så mycket mer, att det icke skedde utan ed; ty de förre äro utan ed Prester vordne;
21. Men denne med ed, genom den som sade till honom: Herren svor, och det skall icke ångra honom: Du äst en Prest evinnerliga, efter Melchisedeks sätt.
22. Så mycket bättre Testament hafver Jesus uträttat.
23. Och de förre äro månge Prester vordne; derföre att döden lät dem icke blifva;
24. Men denne, efter han blifver evinnerliga, hafver ett oförgängeligit Presterskap.
25. Hvarföre han ock kan evinnerliga saliga göra dem, som genom honom komma till Gud, och lefver alltid, och beder alltid för dem.
26. Ty en sådana öfversta Prest höfdes oss hafva, den der helig vore, oskyldig, obesmittad, skild ifrå syndare, och högre än himmelen;
27. Hvilken icke dageliga behöfde, såsom de andre öfverste Prester, först för sina egna synder offra, och sedan för folkens synder; ty han gjorde det ena reso, då han sig sjelf offrade.
28. Ty lagen sätter menniskor till öfversta Prester, som svaghet hafva; men edsens ord, som efter lagen sagdt är, det sätter Sonen evig och fullkomlig.