Hebreerbrevet

Kapitel 13

[ AUDIO ]

1. Blifver faste i broderlig kärlek.
2. Förgäter icke att herberga; ty dermed hafva somliga fått Änglar, ovetandes, till herberges.
3. Tänker på dem som bundne äro, såsom medbundne; och på dem som bedröfvelse lida, såsom de der ock af lekamenen äro.
4. Ägtenskapet skall hållas ärligit ibland alla, och ägtenskapets säng obesmittad; men bolare och horkarlar skall Gud döma.
5. Umgängelsen vare utan girighet; och låter eder nöja med det I hafven; ty han sade: Jag skall icke öfvergifva eller förlåta dig;
6. Så att vi dristeliga måga säga: Herren är min hjelpare, och jag vill icke frukta; hvad kan en menniska göra mig?
7. Tänker på edra lärare, de eder Guds ord sagt hafva, och efterföljer deras tro; skådande hvad ända deras umgängelse hade.
8. Jesus Christus i går och i dag, och han desslikes i evighet.
9. Låter eder icke omföras med mångahanda och främmande lärdom; ty det är godt att stadfästa hjertat med nådene; icke med maten; hvilken intet gagnat hafver dem, som dermed umgått hafva.
10. Vi hafve ett altare, af hvilko de hafva icke magt att äta, som tjena i tabernaklet.
11. Ty ehvad djurs blod, som öfverste Presten, för syndene, inbär uti det heliga, deras kroppar uppbrännas utom lägret.
12. Derföre ock Jesus, på det han skulle helga folket med sitt eget blod, hafver han lidit utom porten.
13. Så låt oss nu gå ut till honom utu lägret, och bära hans smälek.
14. Ty vi hafve här ingen varaktig stad, utan vi sökom efter den tillkommande.
15. Så låt oss nu genom honom alltid offra Gudi lofoffer, det är, läpparnas frukt, de hans Namn bekänna.
16. Förgäter icke göra väl, och meddela; ty sådana offer täckas Gudi.
17. Varer edra lärare lydige, och följer dem; ty de vaka öfver edra själar, såsom de der räkenskap göra skola; på det de måga det göra med fröjd, och icke med suckan; ty det är eder icke nyttigt.
18. Beder för oss; vår tröst är den att vi ett godt samvet hafve, och vinnlägge oss hafva en god umgängelse när alla;
19. Men aldramest beder jag eder, att I sådant gören, att jag med det snaresta måtte komma till eder.
20. Men fridsens Gud, som igenfört hafver ifrå de döda den stora Fåraherdan, genom dess eviga Testamentsens blod, vår Herra Jesum;
21. Han göre eder skickeliga uti allt godt verk, till att göra sin vilja, och skaffe uti eder hvad honom täckeligit är, genom Jesum Christum; hvilken vare ära af evighet i evighet. Amen.
22. Jag förmanar eder, käre bröder, tager förmanelsens ord till godo; ty jag hafver eder med få ord tillskrifvit.
23. Veter, att brodren Timotheus lös är; med hvilkom, om han snart kommer, vill jag se eder.
24. Helser alla edra lärare, och all helgon. Eder helsa bröderne uti Valland.
25. Nåd vare med eder allom. Amen. Till de Ebreer, skrifven af Valland, med Timotheo.