2 Moseboken

Kapitel 30

[ AUDIO ]

1. Du skall ock göra ett rökaltare till rökning, af furoträ;
2. En aln långt och bredt, rätt fyrakant, och två alnar högt, med sin horn;
3. Och skall öfverdraga det med klart guld, dess tak, och dess väggar allt omkring, och dess horn; och skall göra en krans af guld deromkring;
4. Och två gyldene ringar under kransen på båda sidor, att man må sätta der stänger uti, och bärat dermed.
5. Stängerna skall du ock göra af furoträ, och med guld öfverdraga dem;
6. Och skall sätta det inför förlåten, som hänger för vittnesbördsens ark, och för nådastolen, som är på vittnesbördet; dädan vill jag betyga dig.
7. Och Aaron skall derpå röka godt rökverk hvar morgon, när han reder lamporna till.
8. Sammalunda när han upptänder lamporna om aftonen, skall han ock röka sådana rök. Det skall vara den dageliga röken för Herranom när edra efterkommande.
9. I skolen ingen främmande rök göra deruppå, och intet bränneoffer, ej heller spisoffer, och intet drickoffer offra deruppå.
10. Och Aaron skall på dess horn försona en tid om året, med syndoffrens blod till försoning. Sådana försoning skall ske en gång årliga när edra efterkommande; ty det är Herranom det aldrahelgasta.
11. Och Herren talade med Mose, och sade:
12. När du räknar hufvuden af Israels barn, då skall hvar och en gifva Herranom försoning för sina själ, på det dem icke skall vederfaras en plåga, när de räknade varda.
13. Och skall hvar och en, som med är i talet, gifva en half sikel, efter helgedomsens sikel. En sikel gäller tjugu gera. Sådana half sikel skall vara Herrans häfoffer.
14. Den som i talet är ifrå tjugu år och derutöfver, han skall gifva Herranom häfoffer.
15. Den rike skall icke mer gifva, och den fattige icke mindre i dem halfva siklenom, som man gifver Herranom till ett häfoffer, för deras själars försoning.
16. Och du skall sådana försonings penningar taga af Israels barnom, och lägga dem till Guds tjenste i vittnesbördsens tabernakel, så att det är Israels barnom en åminnelse för Herranom, att han låter försona sig öfver deras själar.
17. Och Herren talade med Mose, och sade:
18. Du skall ock göra ett tvättekar af koppar med en kopparfot, till att två utaf; och skall sätta det emellan vittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der vatten uti;
19. Att Aaron och hans söner två deras händer och fötter derutur.
20. När de gå in uti vittnesbördsens tabernakel, skola de tvätta sig med vatten, att de icke måga dö; eller då de nalkas till altaret, till att tjena Herranom med rökoffer.
21. De skola tvätta sina händer och fötter, på det att de icke skola dö. Det skall dem ett evigt sätt vara, honom och hans säd i deras efterkommandom.
22. Och Herren talade med Mose, och sade:
23. Tag dig aldrabästa speceri, aldraädlesta myrrham, femhundrade siklar, och canel halft så mycket, femtio och tuhundrad, och calamus desslikes femtio och tuhundrad,
24. Och casia femhundrad, efter helgedomsens sikel; och oljo af oljoträ ett hin;
25. Och gör en helig smörjooljo efter apothekarekonst.
26. Och du skall dermed smörja vittnesbördsens tabernakel; vittnesbördsens ark;
27. Bordet med all sin tyg; ljusastakan med sin tyg; rökaltaret;
28. Bränneoffersaltaret med all sin tyg; och tvättekaret med sin fot;
29. Och skall alltså viga dem, att de blifva det aldrahelgasta; ty den som vill komma dervid, han måste vara vigd.
30. Aaron och hans söner skall du ock smörja, och viga dem mig till Prester.
31. Och du skall tala med Israels barn, och säga: Denna oljan skall vara mig en helig smörjelse när edra efterkommande.
32. På menniskokropp skall hon icke gjuten varda, och skall ej heller någon sådana göras; ty hon är helig, derföre skall hon vara eder helig.
33. Den som gör en sådana eller gifver enom androm deraf, han skall utrotad varda utu sitt folk.
34. Och Herren sade till Mose: Tag dig speceri, balsam, stacten, galban, och rent rökelse, så mycket af det ena som af det andra;
35. Och gör der rökverk af efter apothekarekonst bemängdt, så att det är klart till helighet.
36. Och stöt det till pulfver, och du skall lägga det inför vittnesbördet, in uti vittnesbördsens tabernakel; dädan jag dig betyga skall. Det skall vara eder det aldrahelgasta.
37. Och ett sådant rökverk skolen I icke göra eder; utan det skall vara dig heligt Herranom.
38. Den som ett sådant gör, till att röka dermed, den skall utrotad varda utu sitt folk.