2 Moseboken

Kapitel 40

[ AUDIO ]

1. Och Herren talade med Mose, och sade:
2. På första dagen i den första månaden skall du uppsätta vittnesbördsens tabernakel;
3. Och skall deruti sätta vittnesbördsens ark, och hänga förlåten för arken;
4. Och skall bära bordet dit, och reda det till, och ställa der ljusastakan, och lamporna sätta deruppå;
5. Och skall sätta det gyldene rökaltaret för vittnesbördsens ark, och upphänga klädet i dörrene af tabernaklet.
6. Och bränneoffersaltaret skall du sätta inför dörrene af vittnesbördsens tabernakel;
7. Och tvättekaret emellan vittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der vatten in;
8. Och göra gården omkring, och upphänga klädet i ingången på gårdenom;
9. Och skall taga smörjooljo, och smörja tabernaklet, och allt det derinne är; och skall viga det med all dess redskap, att det skall vara heligt;
10. Och skall smörja bränneoffersaltaret med all sin redskap, och vigat, att det skall vara aldrahelgast.
11. Skall du också smörja och viga tvättekaret med dess fot.
12. Och du skall hafva Aaron och hans söner fram för dörrena af vittnesbördsens tabernakel, och två dem med vatten;
13. Och kläda på Aaron de helga kläden, och smörja och viga honom, att han skall vara min Prest;
14. Och hafva desslikes hans söner fram, och kläda uppå dem de trånga kjortlarna;
15. Och smörja dem, såsom du hafver smort deras fader, att de skola vara mine Prester. Och denna smörjelsen skola de hafva till ett evigt Presterskap när deras efterkommande.
16. Och Mose gjorde allt det Herren honom budit hade.
17. Så vardt tabernaklet uppsatt i de andra årena på första dagenom i den första månaden.
18. Och då Mose uppsatte det, satte han fötterna och bräden, och skottstängerna, och reste upp stolparna;
19. Och sträckte ut öfvertäckelset till ett tabernakel, och lade dess täckelse ofvanuppå, såsom Herren honom budit hade;
20. Och tog vittnesbördet, och lade det in i arken, och satte stängerna på arken, och satte nådastolen ofvanpå arken;
21. Och bar arken in i tabernaklet, och hängde förlåten för vittnesbördsens ark, såsom Herren honom budit hade;
22. Och satte bordet in uti vittnesbördsens tabernakel, på den sidon i tabernaklet norrut, utanför förlåten;
23. Och gjorde bröd redo deruppå för Herranom, såsom Herren honom budit hade;
24. Och satte desslikes ljusastakan derin tvärtöfver ifrå bordet, på den sidon i tabernaklet söderut;
25. Och lät komma lamporna deruppå för Herranom, såsom Herren honom budit hade;
26. Och satte gyldene altaret derin för förlåten;
27. Och rökte deruppå med godt rökverk, såsom Herren honom budit hade;
28. Och hängde klädet in i dörrena af tabernaklet.
29. Men bränneoffersaltaret satte han för dörrena af vittnesbördsens tabernakel, och offrade deruppå bränneoffer och spisoffer, såsom Herren honom budit hade.
30. Och tvättekaret satte han emellan vittnesbördsens tabernakel och altaret, och lät vatten derin, till att två sig med.
31. Och Mose, Aaron och hans söner tvådde deras händer och fötter derutur.
32. Förty de måste två sig, när de gingo in uti vittnesbördsens tabernakel, eller framträdde till altaret, såsom Herren dem budit hade.
33. Och gjorde han gården redo, kringom tabernaklet, och omkring altaret, och hängde klädet i ingången på gårdenom. Och alltså fullkomnade Mose det hela verket.
34. Och så öfvertäckte en molnsky vittnesbördsens tabernakel; och Herrans härlighet uppfyllde tabernaklet.
35. Och Mose kunde icke gå in uti vittnesbördsens tabernakel, så länge som molnskyn blef deröfver, och Herrans härlighet uppfyllde tabernaklet.
36. Och när molnskyn gaf sig upp ifrå tabernaklet, så foro Israels barn, så ofta som de reste.
37. När molnskyn icke gaf sig upp, då foro de intet, allt intill den dagen han sig uppgaf.
38. Förty Herrans molnsky var om dagen öfver tabernaklet, och om natten var eld derinne, för hela Israels hus ögon, så länge de reste.