4 Moseboken

Kapitel 2

[ AUDIO ]

1. Och Herren talade med Mose och Aaron, och sade:
2. Israels barn skola lägra sig allt omkring för vittnesbördsens tabernakel, hvar under sitt baner och tecken, efter deras fäders hus.
3. Österut skall sig lägra Juda med sitt baner och här; deras höfvitsman Nahesson, Amminadabs son;
4. Och hans här, de fyra och sjutio tusend, och sexhundrad.
5. Bredovid honom skall sig lägra Isaschars slägte; deras höfvitsman Nethaneel, Zuars son;
6. Och hans här, de fyra och femtio tusend, och fyrahundrad;
7. Dertill Sebulons slägte; deras höfvitsman Eliab, Helons son;
8. Med sin här, de sju och femtio tusend, och fyrahundrad;
9. Så att alle de, som höra till Juda lägre, skola vara i allo hundrade sex och åttatio tusend, och fyrahundrad, de som deras här tillhöra; och de skola draga främst.
10. Söderut skall ligga Rubens lägre och baner med deras här; deras höfvitsman Elizur, Sedeurs son;
11. Och hans här, de sex och fyratio tusend, femhundrad.
12. Bredovid honom skall sig lägra Simeons slägte; deras höfvitsman Selumiel, ZuriSadai son;
13. Och hans här, de nio och femtio tusend, trehundrad;
14. Dertill Gads slägte; deras höfvitsman Eliasaph, Reguels son;
15. Och hans här, de fem och fyratio tusend, sexhundrad och femtio;
16. Så att alle de, som höra till Rubens lägre, skola vara i allo hundrade ett och femtio tusend, fyrahundrad och femtio, de som deras här tillhöra; och skola vara de andre i utdragningene.
17. Sedan skall vittnesbördsens tabernakel draga fram med Leviternas lägre midt ibland lägren; och såsom de lägra sig, så skola de ock draga, hvar vid sitt rum under sitt baner.
18. Vesterut skall ligga Ephraims lägre och baner, med deras här; deras höfvitsman skall vara Elisama, Ammihuds son;
19. Och hans här, de fyratiotusend och femhundrad.
20. Bredovid honom skall sig lägra Manasse slägte; deras höfvitsman Gamliel, Pedahzurs son;
21. Hans här, de tu och tretio tusend, och tuhundrad;
22. Dertill BenJamins slägte; deras höfvitsman, Abidan, Gideoni son;
23. Hans här de fem och tretio tusend, och fyrahundrad;
24. Så att alle de som Ephraims lägre tillhöra, skola vara hundrade och åtta tusend, och etthundrad, de hans här tillhöra; och skola vara de tredje i utdragningene.
25. Norrut skall ligga Dans lägre och baner; deras höfvitsman Ahieser, AmmiSadai son;
26. Hans här, de tu och sextio tusend, och sjuhundrad.
27. Bredovid honom skall lägra sig Assers slägte; deras höfvitsman Pagiel, Ochrans son;
28. Hans här, de ett och fyratio tusend, och femhundrad:
29. Dertill Naphthali slägte; deras höfvitsman Ahira, Enans son;
30. Hans här, de tre och femtio tusend, och fyrahundrad;
31. Så att alle de, som höra till Dans lägre, skola vara hundrade sju och femtio tusend, och sexhundrad; och skola vara de ytterste i utdragningene med deras baner.
32. Detta är summan af Israels barn, efter deras fäders hus och lägre med deras härar: sexhundradtusend, och tretusend, femhundrad och femtio.
33. Men de Leviter vordo intet talde i summan med Israels barnom; såsom Herren hade budit Mose.
34. Och Israels barn gjorde allt det Herren hade budit Mose; och lägrade sig under deras baner, och drogo ut hvar i sine slägt efter deras fäders hus.