4 Moseboken

Kapitel 3

[ AUDIO ]

1. Detta är Aarons och Mose slägt, i den tiden, då Herren talade med Mose på Sinai berg.
2. Och detta är Aarons söners namn: Den förstfödde Nadab, dernäst Abihu, Eleazar och Ithamar.
3. Det äro namn till Aarons söner, som till Prester smorde voro, och deras händer fyllde till Presterskap.
4. Men Nadab och Abihu blefvo döde för Herranom, då de offrade främmande eld för Herranom, uti Sinai öken, och hade inga söner. Men Eleazar och Ithamar skötte Prestaämbetet under deras fader Aaron.
5. Och Herren talade med Mose, och sade:
6. Haf fram Levi slägte, och ställ dem inför Presten Aaron, att de skola tjena honom;
7. Och hålla hans och hela menighetenes vakt inför vittnesbördsens tabernakel, och tjena i tabernaklets tjenste;
8. Och vakta all tyg, som vittnesbördsens tabernakel tillhörer, och Israels barnas vakt, till att tjena i tabernaklets tjenste.
9. Och skall gifva Aaron och hans sönom Leviterna till gåfvo af Israels barnom;
10. Men Aaron och hans söner skall du sätta, att de vakta på deras Presterskap. Om någor främmande bjuder sig dertill, han skall dö.
11. Och Herren talade med Mose, och sade:
12. Si, jag hafver tagit de Leviter ibland Israels barn, för allt förstfödt, som moderlif öppnar ibland Israels barn, så att Leviterna skola vara mine.
13. Förty de förstfödingar äro mine, ifrå den tid jag slog all förstföding i Egypti land; då helgade jag mig all förstföding i Israel, ifrå mennisko allt intill boskapen, att de skola höra mig till: Jag Herren.
14. Och Herren talade med Mose uti Sinai öken, och sade:
15. Räkna Levi söner efter deras fäders hus och slägter, allt det mankön är, månade gammalt, och derutöfver.
16. Och så talde Mose dem efter Herrans ord, såsom han budit hade.
17. Och voro desse Levi barn vid namn: Gerson, Kehat, Merari.
18. Men Gersons barnas namn i deras slägter voro: Libni och Simei.
19. Kehats barn i deras slägter voro: Amram, Jizear, Hebron och Usiel.
20. Merari barn i deras slägter voro: Maheli och Musi. Det äro Levi slägter, efter deras fäders hus.
21. Desse äro Gersons slägter: De Libniter och Simeiter.
22. Summan af talet vardt funnen sjutusend och femhundrad, allt det som mankön var, och månade gammalt, och derutöfver.
23. Och de samma Gersoniters slägter skola lägra sig bakföre tabernaklet, vesterut.
24. Deras öfverste skall vara Eliasaph, Laels son.
25. Och de skola vakta på vittnesbördsens tabernakel, på boningena och täckelset, och dess öfvertäckelse, och på klädet i dörrene af vittnesbördsens tabernakel;
26. På bonaden åt gårdenom, och på klädet i gårdsens ingång, hvilken går omkring boningena och altaret, och på dess tåg, och allt det som till dess tjenste hörer.
27. Desse äro Kehats slägter: De Amramiter, de Jizeariter, de Hebroniter och Usieliter;
28. Allt det som mankön var, och månade gammalt, och derutöfver, vid tal åttatusend och sexhundrad, de som akta skola på helgedomens vakt;
29. Och skola lägra sig vid sidona af tabernaklet, söderut.
30. Deras öfverste skall vara Elizaphan, Usiels son.
31. Och de skola vakta arken, bordet, ljusastakan, altaren, och all helgedomens tyg, der de tjena med; och på förlåten, och hvad till dess tjenste tillhörer.
32. Men den öfverste öfver alla Leviternas öfverstar skall vara Eleazar, Prestens Aarons son, öfver dem som skickade äro till att taga vara på helgedomens vakt.
33. Desse äro Merari slägte: De Maheliter och Musiter;
34. Hvilke till talet voro sextusend och tuhundrad, allt det mankön var, månade gammalt, och derutöfver.
35. Deras öfverste skall vara Zuriel, Abihails son; och skola lägra sig vid sidona af tabernaklet, norrut.
36. Och deras ämbete skall vara, att vakta uppå bräden, skottstängerna, och stolparna, och fötterna åt tabernaklet, och all tyg, som till den tjensten tillhöra;
37. Så ock på stolparna kringom gården, med fötterna, och pålarna, och tågen.
38. Men framför boningena och vittnesbördsens tabernakel österut skola sig lägra Mose och Aaron, och hans söner, att de skola vakta på helgedomen, och på Israels barn. Om någor främmande bjuder sig dertill, han skall dö.
39. Alle Leviterna uti en summo, som Mose och Aaron talde efter deras slägter, efter Herrans ord, alltsammans mankön, månade gammalt, och derutöfver, voro tu och tjugu tusend.
40. Och Herren talade till Mose: Räkna all förstföding, det mankön är ibland Israels barn, månade gammalt, och derutöfver och tag talet på deras namn;
41. Och skall uttaga Leviterna mig Herranom för all Israels barnas förstföding; och Leviternas boskap, för all förstföding af Israels barnas boskap.
42. Och Mose talde, såsom Herren honom budit hade, all förstföding ibland Israels barn.
43. Och vardt funnet namnens tal, af all förstföding, det mankön var, månade gammalt, och derutöfver, i deras summo, tu och tjugu tusend, tuhundrad, och tre och sjutio.
44. Och Herren talade med Mose, och sade:
45. Tag de Leviter för all förstföding ibland Israels barn, och Leviternas boskap för deras boskap, att Leviterna skola vara mine, Herrans.
46. Men de lösepenningar för de tuhundrade tre och sjutio, som öfverlöpa i Israels barnas förstföding, utöfver Leviternas tal,
47. Skall du taga ju fem siklar ifrå hufvud till hufvud, efter helgedomens sikel; tjugu gera gäller en sikel;
48. Och skall de samma penningar, som öfverrisa utöfver deras tal, gifva Aaron och hans sönom.
49. Då tog Mose de lösepenningarna, som öfverriste utöfver Leviternas tal,
50. Af Israels barnas förstfödingar, tusende trehundrad, och fem och sextio siklar, efter helgedomens sikel;
51. Och fick dem Aaron och hans söner, efter Herrans ord, såsom Herren hade budit Mose.