4 Moseboken

Kapitel 26

[ AUDIO ]

1. Och skedde efter denna plågona, att Herren talade med Mose och Eleazar, Prestens Aarons son, och sade:
2. Tag summona af hela menighetene af Israels barn, ifrå tjugu år och derutöfver, efter deras fäders hus, alla de som förmå draga i här i Israel.
3. Och Mose, samt med Eleazar Prestenom, talade på de Moabiters mark, vid Jordan in mot Jericho,
4. Med dem, som tjugu åra gamle voro, och derutöfver, såsom Herren hade budit Mose och Israels barnom, som utur Egypti land dragne voro.
5. Ruben, den förstfödde Israels son. Rubens barn voro: Hanoch, af hvilkom de Hanochiters slägt kommer: Pallu, af hvilkom de Palliters slägt kommer:
6. Hezron, af hvilkom de Hezroniters slägt kommer: Charmi, af hvilkom de Charmiters slägt kommer.
7. Dessa äro Rubens slägter; och deras tal var tre och fyratio tusend, sjuhundrad och tretio.
8. Men Pallu barn voro: Eliab.
9. Och Eliabs barn voro: Remuel; och Dathan, och Abiram. Desse äro Dathan och Abiram, myndige män i den menighetene, som satte sig upp emot Mose och Aaron uti Korahs parti, då de satte sig upp emot Herran;
10. Och jorden öppnade sin mun, och uppsvalg dem med Korah, då det partiet blefvo döde, och elden förtärde tuhundrad och femtio män; och voro till ett tecken.
11. Men Korahs barn blefvo icke döde.
12. Simeons barn uti deras slägter voro: Nemuel, af honom kommer de Nemueliters slägt: Jamin, af honom kommer de Jaminiters slägt: Jachin, af honom kommer de Jachiniters slägt:
13. Serah, af honom kommer de Serahiters slägt: Saul, af honom kommer de Sauliters slägt.
14. Dessa äro Simeons slägter, tu och tjugu tusend, och tuhundrad.
15. Gads barn uti deras slägter voro: Zephon, af honom kommer de Zephoniters slägt: Haggi, af honom kommer de Haggiters slägt: Suni, af honom kommer de Suniters slägt:
16. Osni, af honom kommer de Osniters slägt: Eri, af honom kommer de Eriters slägt:
17. Arod, af honom kommer de Aroditers slägt: Areli, af honom kommer de Areliters slägt.
18. Dessa äro Gads barnas slägter: deras tal fyratiotusend och femhundrad.
19. Juda barn: Er och Onan, hvilke både blefvo döde i Canaans lande.
20. Och voro Juda barn i deras slägter: Sela, af honom kommer de Selaniters slägt: Perez, af honom kommer de Pereziters slägt: Serah, af honom kommer de Serahiters slägt.
21. Men Perez barn voro: Hezron, af honom kommer de Hezroniters slägt: Hamul, af honom kommer de Hamuliters slägt.
22. Dessa äro Juda slägter; deras tal sex och sjutio tusend, och femhundrad.
23. Isaschars barn i deras slägter voro: Thola, af honom kommer de Tholaiters slägt: Phuva, af honom kommer de Phuvaiters slägt:
24. Jasub, af honom kommer de Jasubiters slägt: Simron, af honom kommer de Simroniters slägt.
25. Dessa äro Isaschars slägter; deras tal fyra och sextio tusend, trehundrad.
26. Sebulons barn i deras slägter voro: Sered, af honom kommer de Sarditers slägt: Elon, af honom kommer de Eloniters slägt: Jahleel, af honom kommer de Jahleeliters slägt.
27. Dessa äro Sebulons slägter; deras tal sextiotusend, och femhundrad.
28. Josephs barn i deras slägter voro: Manasse och Ephraim.
29. Manasse barn voro: Machir, af honom kommer de Machiriters slägt: Machir födde Gilead, af honom kommer de Gileaditers slägt.
30. Gileads barn äro: Jeser, af honom kommer de Jeseriters slägt: Helek, af honom kommer de Helekiters slägt:
31. Asriel, af honom kommer de Asrieliters slägt: Sichem, af honom kommer de Sichemiters slägt.
32. Semida, af honom kommer de Semiditers slägt: Hepher, af honom kommer de Hepheriters slägt.
33. Men Zelaphehad var Hephers son, och hade inga söner, utan döttrar; de heto: Mahela, Noa, Hogla, Milca och Thirza.
34. Dessa äro Manasse slägter; deras tal tu och femtio tusend, och sjuhundrad.
35. Ephraims barn i deras slägter voro: Suthelah, af honom kommer de Suthelahiters slägt: Becher, af honom kommer de Becheriters slägt: Thahan, af honom kommer de Thahaniters slägt.
36. Men Suthelahs barn voro: Eran, af honom kommer de Eraniters slägt.
37. Dessa äro Ephraims barnas slägter, deras tal tu och tretio tusend, och femhundrad. Dessa äro Josephs barn i deras slägter.
38. BenJamins barn i deras slägter voro: Bela, af honom kommer de Belaiters slägt: Asbel, af honom kommer de Asbeliters slägt: Ahiram, af honom kommer de Ahiramiters slägt:
39. Supham, af honom kommer de Suphamiters slägt: Hupham, af honom kommer de Huphamiters slägt.
40. Men Bela barn voro: Ard och Naaman, af dem kommer de Arditers och Naamiters slägt.
41. Dessa äro BenJamins barn i deras slägter; deras tal fem och fyratio tusend, och sexhundrad.
42. Dans barn i deras slägter voro: Suham, af honom kommer de Suhamiters slägt. Dessa äro Dans slägter i deras slägter.
43. Och alle de Suhamiters slägte i deras tal voro fyra och sextio tusend, och fyrahundrad.
44. Assers barn i deras slägter voro: Jimna, af honom kommer de Jimniters slägt: Jisvi, af honom kommer de Jisviters slägt: Beria, af honom kommer de Beriiters slägt.
45. Men Beria barn voro: Heber, af honom kommer de Heberiters slägt: Malchiel, af honom kommer de Malchieliters slägt.
46. Och Assers dotter het Sarah.
47. Dessa äro Assers barnas slägter; deras tal tre och femtio tusend, och fyrahundrad.
48. Naphthali barn i deras slägter voro: Jahzeel, af honom kommer de Jahzeeliters slägt: Guni, af honom kommer de Guniters slägt:
49. Jezer, af honom kommer de Jezeriters slägt: Sillem, af honom kommer de Sillemiters slägt.
50. Dessa äro Naphthali slägter i deras slägter: deras tal fem och fyratio tusend, och fyrahundrad.
51. Detta är summan af Israels barn, sex gånger hundradetusend, ett tusend, sjuhundrad och tretio.
52. Och Herren talade med Mose, och sade:
53. Dessom skall du utskifta landet till arfs, efter namnens tal.
54. Mångom skall du gifva mycket till arfs, och fåm litet; hvarjom och enom skall man gifva efter deras tal.
55. Dock skall man skifta landet med lott; efter deras faders slägters namn skola de arf taga.
56. Ty efter lotten skall du utskifta dem arfvet, emellan de många och de få.
57. Och detta är summan af de Leviter uti deras slägter: Gerson, af hvilkom de Gersoniters slägt: Kehat, af hvilkom de Kehatiters slägt: Merari, af hvilkom de Merariters slägt.
58. Dessa äro Levi slägter: De Libniters slägt, de Hebroniters slägt, de Maheliters slägt, de Musiters slägt, de Korahiters slägt; men Kehat födde Amram.
59. Och Amrams hustru het Jochebed, Levi dotter, den honom född var uti Egypten; och hon födde Amram, Aaron och Mose, och deras syster MirJam.
60. Men af Aaron vardt född Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar.
61. Men Nadab och Abihu blefvo döde, då de offrade främmande eld för Herranom.
62. Och deras tal var tre och tjugu tusend, allt mankön ifrå en månad och derutöfver; ty de vordo icke räknade ibland Israels barn; förty man gaf dem icke arf ibland Israels barn.
63. Detta är summan af Israels barn, som Mose och Presten Eleazar talde på de Moabiters mark vid Jordan, in mot Jericho;
64. Ibland hvilka var ingen utaf den summo, då Mose och Presten Aaron talde Israels barn uti Sinai öken.
65. Förty Herren hade sagt dem, att de skulle döden dö i öknene. Och ingen blef qvar, utan Caleb, Jephunne son, och Josua, Nuns son.