4 Moseboken

Kapitel 33

[ AUDIO ]

1. Detta är Israels barnas resande, hvilke utur Egypti land dragne voro i deras härar, genom Mose och Aaron.
2. Och Mose beskref deras utresande, såsom de drogo efter Herrans befallning; och äro desse de resande som de reste:
3. De drogo ut ifrå Rameses på femtonde dagen i den första månadenom, på annandag Påska, genom höga hand, i alla de Egyptiers åsyn;
4. Då de Egyptier begrofvo sina förstfödingar, som Herren ibland dem slagit hade; ty Herren hade ock gjort dom öfver deras gudar.
5. När de dragne voro ifrå Rameses, lägrade de sig i Succoth.
6. Och de drogo ut ifrå Succoth, och lägrade sig i Etham, hvilket ligger vid ändan på öknene.
7. Ifrån Etham drogo de ut, och blefvo i den dalen Hyroth, hvilken ligger emot BaalZephon; och lägrade sig inför Migdol.
8. Ifrå Hyroth drogo de ut, och gingo midt igenom hafvet in uti öknena, och reste tre dagsresor in uti Ethams öken, och lägrade sig i Marah.
9. Ifrå Marah drogo de ut, och kommo till Elim; der voro tolf vattubrunnar och sjutio palmträd; och lägrade sig der.
10. Ifrån Elim drogo de ut, och lägrade sig invid röda hafvet.
11. Ifrå röda hafvet drogo de ut, och lägrade sig i den öknene Sin.
12. Ifrå den öknene Sin drogo de ut, och lägrade sig i Daphka.
13. Ifrå Daphka drogo de ut, och lägrade sig i Alus.
14. Ifrån Alus drogo de ut, och lägrade sig i Rephidim; der hade folket intet vatten att dricka.
15. Ifrå Rephidim drogo de ut, och lägrade sig uti den öknene Sinai.
16. Ifrå Sinai drogo de ut, och lägrade sig i de Lustgrifter.
17. Ifrå de Lustgrifter drogo de ut, och lägrade sig i Hazeroth.
18. Ifrå Hazeroth drogo de ut, och lägrade sig i Rithma.
19. Ifrå Rithma drogo de ut, och lägrade sig i RimmonParez.
20. Ifrå RimmonParez drogo de ut, och lägrade sig i Libna.
21. Ifrå Libna drogo de ut, och lägrade sig i Rissa.
22. Ifrå Rissa drogo de ut, och lägrade sig i Kehelatha.
23. Ifrå Kehelatha drogo de ut, och lägrade sig på berget Sapher.
24. Ifrå berget Sapher drogo de ut, och lägrade sig i Harada.
25. Ifrå Harada drogo de ut, och lägrade sig i Makheloth.
26. Ifrå Makheloth drogo de ut, och lägrade sig i Thahath.
27. Ifrå Thahath drogo de ut, och lägrade sig i Tharah.
28. Ifrå Tharah drogo de ut, och lägrade sig i Mitka.
29. Ifrå Mitka drogo de ut, och lägrade sig i Hasmona.
30. Ifrå Hasmona drogo de ut, och lägrade sig i Moseroth.
31. Ifrå Moseroth drogo de ut, och lägrade sig i BeneJaakan.
32. Ifrå BeneJaakan drogo de ut, och lägrade sig i HorGidgad.
33. Ifrå HorGidgad drogo de ut, och lägrade sig i Jotbatha.
34. Ifrå Jotbatha drogo de ut, och lägrade sig i Abrona.
35. Ifrån Abrona drogo de ut, och lägrade sig i EzionGaber.
36. Ifrån EzionGaber drogo de ut, och lägrade sig i den öknene Zin, det är Kades.
37. Ifrå Kades drogo de ut, och lägrade sig på det berget Hor, som är på gränsone vid Edoms land.
38. Der gick Presten Aaron upp på berget Hor, efter Herrans befallning, och blef der död på fyrationde årena, sedan Israels barn voro utdragne utur Egypti land, på första dagen i femte månadenom;
39. Då han var hundrade tre och tjugu åra gammal.
40. Och Arad, de Cananeers Konung, som bodde söderut i Canaans lande, hörde att Israels barn kommo.
41. Ifrå berget Hor drogo de ut, och lägrade sig i Zalmona.
42. Ifrå Zalmona drogo de ut, och lägrade sig i Punon.
43. Ifrå Punon drogo de ut, och lägrade sig i Oboth.
44. Ifrån Oboth drogo de ut, och lägrade sig i Ijim vid Abarim, i de Moabiters gränso.
45. Ifrån Ijim drogo de ut, och lägrade sig i DibonGad.
46. Ifrå DibonGad drogo de ut, och lägrade sig i AlmonDiblathaim.
47. Ifrån AlmonDiblathaim drogo de ut, och lägrade sig på berget Abarim emot Nebo.
48. Ifrå berget Abarim drogo de ut, och lägrade sig på de Moabiters mark, vid Jordan in mot Jericho.
49. Och de lägrade sig ifrå BethJesimoth allt intill den slättena Sittim, på de Moabiters mark.
50. Och Herren talade med Mose på de Moabiters mark, vid Jordan, in mot Jericho, och sade:
51. Tala med Israels barn, och säg till dem: När I öfver Jordan komne ären, in uti Canaans land;
52. Så skolen I fördrifva alla dess inbyggare för edart ansigte, och alla deras stodar, och alla deras gjutna beläten förgöra, och alla deras höjder förderfva;
53. Så att I tagen landet in, och bon deruti; förty eder hafver jag gifvit landet, att I skolen det intaga;
54. Och skolen utskifta landet genom lott ibland edra slägter; dem som månge äro, skolen I mer gifva, och dem som få äro, mindre; efter som lotten faller till hvar och en, så skall han hafva det, efter edra fäders slägter.
55. Om I landsens inbyggare icke fördrifven för edart ansigte, så skola de, som återlefde äro, vara eder som törne i edor ögon, och såsom spjut i edra sidor; och skola tränga eder på landena, der I uti bon.
56. Så skall då ske, att jag så varder görandes eder, som jag emot dem göra aktade.