4 Moseboken

Kapitel 34

[ AUDIO ]

1. Och Herren talade med Mose, och sade:
2. Bjud Israels barnom, och säg till dem: När I uti Canaans land kommen, så skall det landet, som eder till arfvedel faller i Canaans lande, hafva sin landamär.
3. Den sidan söderut skall begynna af den öknene Zin vid Edom, så att edart landamäre söderut skall vara ifrån ändanom af salthafvet, det österut ligger;
4. Och att det landamäret skall sträcka sig ifrå sunnan uppåt intill Akrabbim, och gå igenom Zinna; och dess ända ifrå sunnan intill KadesBarnea, och räcka intill den byn Addar, och gå igenom Azmon;
5. Och skall sträcka sig ifrån Azmon allt intill Egypti bäck; och dess ände vare i hafvena.
6. Men det landamäret vesterut skall vara detta, nämliga det stora hafvet; det skall vara edart landamäre vesterut.
7. Det landamäret norrut skall vara detta: I skolen mäta ifrå stora hafvet allt intill berget Hor;
8. Och ifrå berget Hor mäta intilldess man kommer till Hamath; så att dess utgång skall vara det landamäret Zedada;
9. Och samma landamärens ände inåt Ziphron, och dess ände vare vid den byn Enan; det skall vara edart landamäre norrut;
10. Och skolen mäta eder landamäret österut, ifrå den byn Enan intill Sepham.
11. Och det landamäret gånge nederåt ifrå Sepham intill Ribla, till Ain östanefter; sedan gånge nederåt, och drage sig uppmed sidone af hafvet Cinnereth österut;
12. Och komme neder åt Jordan, så att dess ände blifver salthafvet; det skall vara edart land med sin landamäre allt omkring.
13. Och Mose böd Israels barnom, och sade: Detta är landet, som I skolen skifta emellan eder med lott, hvilket Herren budit hafver att gifva de nio slägter, och den halfva slägtene.
14. Ty Rubens barnas slägte efter deras fäders hus, och Gads barnas slägte efter deras fäders hus, och den halfva slägten Manasse, hafva allaredo tagit sin del.
15. Så hafva de två slägterna, och den halfva slägten, sin arfvedel på desso sidone Jordan in mot Jericho österut.
16. Och Herren talade med Mose, och sade:
17. Desse äro namnen af männerna, som landet skola skifta emellan eder: Presten Eleazar, och Josua, Nuns son.
18. Dertill skolen I taga Förstan af hvarjo slägtene, till att utskifta landet.
19. Och desse äro männernas namn: Caleb, Jephunne son, af Juda slägte.
20. Semuel, Ammihuds son, af Simeons slägte.
21. Elidad, Chislons son, af BenJamins slägte.
22. Bucki, Jogli son, Försten för Dans barnas slägte.
23. Hanniel, Ephods son, Försten för Manasse barnas slägte, af Josephs barnom.
24. Kemuel, Siphtans son, Försten för Ephraims barnas slägte.
25. Elizaphan, Parnachs son, Försten för Sebulons barnas slägte.
26. Palthiel, Assans son, Försten för Isaschars barnas slägte.
27. Ahihud, Selomi son, Försten för Assers barnas slägte.
28. Pedahel, Ammihuds son, Försten för Naphthali barnas slägte.
29. Desse äro de som Herren budit hafver, att de skulle utskifta Israels barnom arfvet i Canaans land.