Josua

Kapitel 19

[ AUDIO ]

1. Sedan föll den andre lotten Simeons barnas slägtes, efter deras ätter; och deras arfvedel var ibland Juda barnas arfvedel.
2. Och kom på deras arfvedel BerSeba, Seba, Molada,
3. HazarSual, Bala, Azem,
4. Eltolad, Bethul, Horma,
5. Ziklag, BethMarkaboth, HazarSusa,
6. BethLebaoth, Saruhen. Det äro tretton städer, och deras byar.
7. Ain, Rimmon, Ether, Asan. Det äro fyra städer och deras byar.
8. Dertill alla byar, som ligga omkring dessa städerna, allt intill BaalathBer, Ramath söderut. Detta är Simeons barnas arfvedel i deras ätter.
9. Ty Simeons barnas arfvedel är ibland Juda barnas snöre; efter Juda barnom var deras arfvedel för stor; derföre fingo Simeons barn del ibland deras arfvedel.
10. Tredje lotten föll på Sebulons barn efter deras ätter; och deras arfvedels gränsa var allt intill Sarid;
11. Och går uppåt vesterut till Marala, och stöter inpå Dabbaseth, och stöter inpå bäcken, som löper framom Jokneam;
12. Och vänder sig ifrå Sarid österut, allt intill den gränsan CislothThabor; och går ut till Dabberath, och räcker upp till Japhia;
13. Och löper dädan österåt igenom GittaHepher, IttaKazin, och kommer ut till Rimmon, Hammethoar, Hannea;
14. Och böjer sig omkring ifrå nordan inåt Nathon; och utgången är i den dalen JiphtaEl;
15. Kattath, Nahalal, Simron, Jideala och BethLehem. Det äro tolf städer, och deras byar.
16. Detta är nu Sebulons barnas arfvedel till deras ätter; och detta är deras städer och byar.
17. Fjerde lotten föll på Isaschars barn efter deras ätter.
18. Och deras gränsa var Jisreel, Chesulloth, Sunem,
19. Hapharaim, Sion, Anaharath,
20. Rabbith, Kisjon, Abez.
21. Remeth, EnGannim, EnHadda, BethPazzez;
22. Och stöter inpå Thabor, Sahazima, BethSemes, och utgången deraf var inuppå Jordan; sexton städer, och deras byar.
23. Detta är nu Isaschars barnas slägters arfvedel till deras ätter, städer och byar.
24. Femte lotten föll på Assers barnas slägte i deras ätter.
25. Och deras gränsa var Helkath, Hali, BetenAchsaph,
26. Alammelech, Amead, Miseal; och stöter inpå Carmel vid hafvet, och till SihorLibnath;
27. Och vänder sig österut till BethDagon, och stöter inpå Sebulon, och till den dalen JiphthahEl norrut, BethEmek, Negiel, och kommer ut vid Cabul på venstra sidone;
28. Ebron, Rehob, Hammon, Kana, allt intill det stora Zidon;
29. Och vänder sig inåt Rama, allt intill den fasta staden Zor; och vänder sig åt Hosa, och går ut vid hafvet efter snöret åt Achsib;
30. Umma, Aphek, Rehob; två och tjugu städer, och deras byar.
31. Detta är nu Assers barnas slägters arfvedel till deras ätter, städer och byar.
32. Sjette lotten föll på Naphthali barn i deras ätter.
33. Och deras gränsa var ifrå Heleph, Allon, igenom Zaanannim, Adami, Nekeb, JabneEl, allt intill Lakum, och går ut inpå Jordan;
34. Och vänder sig vesterut åt Asnoth Thabor; och kommer dädan ut och till Hukkob, och stöter inpå Sebulon söderut, och till Assur vesterut, och till Juda invid Jordan österut;
35. Och hafver fasta städer, Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Chinnareth,
36. Adama, Rama, Hazor,
37. Kedes, Edrei, EnHazor,
38. Jireon, MigdalEl, Horem, BethAnath, BethSames; nitton städer, och deras byar.
39. Detta är nu Naphthali barnas slägters arfvedel till deras ätter, städer och byar.
40. Sjunde lotten föll på Dans barnas slägte i deras ätter.
41. Och gränsan af deras arfvedel var: Zorga, Esthaol, IrSames,
42. Saalabbin, Ajalon, Jithla,
43. Elon, Timnatha, Ekron,
44. Eltheke, Gibbethon, Baalath,
45. Jehud, Benebarak, GathRimmon,
46. MeJarkon, Rakkon med den gränsona vid Japho:
47. Och der går Dans barnas gränsa ut. Och Dans barn drogo upp, och stridde emot Lesem och vunno det, och slogo det med svärdsegg; och togo det in, och bodde deruti, och kallade det Dan, efter deras faders namn.
48. Detta är nu Dans barnas slägtes arfvedel i deras ätter, städer och byar.
49. Och då de hade lyktat utskifta landet med dess gränsor, gåfvo Israels barn Josua, Nuns son, en arfvedel ibland sig;
50. Och gåfvo honom efter Herrans befallning den stad, som han begärade, som var ThimnathSerah uppå Ephraims berg; den staden byggde han, och bodde deruti.
51. Desse äro nu de arfvedelar, som Eleazar Presten, och Josua, Nuns son, och de öfverste af fäderna ibland slägterna, genom lott utskifte Israels barnom i Silo för Herranom, inför dörrene af vittnesbördsens tabernakel; och lyktade så landsens utskiftning.