Josua

Kapitel 21

[ AUDIO ]

1. Då trädde de öfverste fäder ibland Leviterna fram för Presten Eleazar, och för Josua, Nuns son, och för de öfversta fäder ibland Israels barnas slägte;
2. Och talade med dem i Silo i Canaans land, och sade: Herren hafver budit genom Mose, att man skulle gifva oss städer till att bo uti, och deras förstäder till vår boskap.
3. Så gåfvo då Israels barn Leviterna utaf deras arfvedelar, efter Herrans befallning, dessa städer och deras förstäder.
4. Och lotten föll uppå de Kehathiters ätt; och kommo Aarons barnom Prestens af Leviterna tretton städer till, igenom lotten; af Juda slägte, af Simeons slägte, och af BenJamins slägte.
5. Men de andra Kehats barnom af samma ätt kommo tio städer till, igenom lotten; af Ephraims slägte, af Dans slägte, och af den halfva slägtene Manasse.
6. Men Gersons barnom af samma ätt kommo tretton städer till, igenom lotten; af Isaschars slägte, af Assers slägte, och af Naphthali slägte, och af den halfva slägtene Manasse i Basan.
7. Merari barnom till deras ätter kommo tolf städer till; af Rubens slägte, af Gads slägte, och af Sebulons slägte.
8. Alltså gåfvo Israels barn Leviterna igenom lotten dessa städer, och deras förstäder, såsom Herren genom Mose budit hade.
9. Af Juda barnas slägte, och af Simeons barnas slägte, gåfvo de dessa städerna, hvilka de nämnde efter deras namn;
10. Aarons barnom af de Kehathiters ätt, af Levi barnom; ty förste lotten var deras;
11. Så gåfvo de dem nu KiriathArba, den Enaks fader var, det är Hebron, på Juda berg, och dess förstäder allt omkring.
12. Men stadsens åker, och hans byar, gåfvo de Caleb, Jephunne son, till hans arf.
13. Så gåfvo de Prestens Aarons barnom den mandråpares fristad Hebron, och hans förstäder; Libna, och dess förstäder;
14. Jathir, och dess förstäder; Estemoa, och dess förstäder;
15. Holon, och dess förstäder; Debir, och dess förstäder;
16. Ain, och dess förstäder; Jutta, och dess förstäder; BethSemes, och dess förstäder; nio städer af dessa två slägterna.
17. Af BenJamins slägte gåfvo de fyra städer: Gibeon, och dess förstäder; Geba och dess förstäder;
18. Anathoth, och dess förstäder; Almon, och dess förstäder;
19. Så att alle Aarons Prestens barnas städer voro tretton, med deras förstäder.
20. Men de andra Kehats Levitens barnas ätter kommo fyra städer till, igenom deras lott, af Ephraims slägte.
21. Och de gåfvo dem den mandråpares fristaden Sechem, och hans förstäder på Ephraims berg; Geser, och dess förstäder;
22. Kibzaim, och dess förstäder; BethHoron, och dess förstäder.
23. Af Dans slägte fyra städer: Eltheke, och dess förstäder; Gibbethon, och dess förstäder;
24. Ajalon, och dess förstäder; GathRimmon, och dess förstäder;
25. Af den halfva slägtene Manasse två städer: Thaenach, och dess förstäder; GathRimmon, och dess förstäder;
26. Så att alla de andra Kehats ätts barnas städer voro tio, med deras förstäder.
27. Men Gersons barnom af de Leviters ätter vordo gifne af den halfva slägtene Manasse, två städer, den mandråpares fristaden Golan i Basan, med dess förstäder; Beestera, och dess förstäder.
28. Af Isaschars slägte fyra städer: Kision, och dess förstäder; Dabrath, och dess förstäder;
29. Jarmuth, och dess förstäder; EnGannim, och dess förstäder.
30. Af Assers slägte fyra städer: Miseal, och dess förstäder; Abdon, och dess förstäder;
31. Helkath, och dess förstäder; Rehob, och dess förstäder;
32. Af Naphthali slägte tre städer: den mandråpares fristaden Kedes i Galilea, och dess förstäder; HamothDor, och dess förstäder; Karthan, och dess förstäder;
33. Så att alle Gersoniters ätts städer voro tretton, med deras förstäder.
34. Men Merari barnom, de andra Leviterna vardt gifvet, af den slägten Sebulon, fyra städer: Jokneam, och dess förstäder; Kartha, och dess förstäder;
35. Dimna, och dess förstäder; Nahalal, och dess förstäder.
36. Af Rubens slägte fyra städer: Bezer, och dess förstäder; Jahza, och dess förstäder;
37. Kedemoth, och dess förstäder; Mephaath, och dess förstäder.
38. Af Gads slägte fyra städer: den mandråpares fristaden Ramoth i Gilead, och dess förstäder; Mahanaim, och dess förstäder;
39. Hesbon, och dess förstäder; Jaeser, och dess förstäder;
40. Så att alle Merari barnas, de andra Leviternas städer, ibland deras ätter, efter deras lott, voro tolf.
41. Alle Leviternas städer, ibland Israels barnas arf, voro åtta och fyratio, med deras förstäder.
42. Och hvar och en af dessa hade sin förstad om sig; den ene som den andre.
43. Alltså gaf Herren Israels barnom allt landet, som han svorit hade deras fäder att gifva; och de togo det in, och bodde deruti.
44. Och Herren lät dem hafva ro för allom omkring dem, såsom han deras fäder svorit hade. Och ingen af deras fiendar stod emot dem; utan alla deras fiendar gaf Herren i deras händer.
45. Och felade intet af det goda, som Herren Israels hus tillsagt hade; utan det skedde så allt.