2 Samuelsboken

Kapitel 23

[ AUDIO ]

1. Dessa äro de sista Davids ord; David, Isai son, sade: Den mannen sadet, som för en Jacobs Guds smord uppsätter är, och en lustig Israels diktare.
2. Herrans Ande hafver talat genom mig, och hans ord är skedt genom mina tungo.
3. Israels Gud hafver talat till mig; Israels tröst hafver mig tillsagt, den der råder öfver menniskorna, den rättvise rådanden i Guds fruktan;
4. Såsom ljuset är om morgonen, då solen uppgår bittida, utan moln; och af skenet efter regn växer gräs upp af jordene.
5. Ty ingen ting är för Gudi såsom mitt hus; ty han hafver gjort ett evigt förbund med mig, i alla måtto visst och fast; ty det är all min salighet, och all lust, att intet så växa skall.
6. Men den ogudaktige Belial skall varda alldeles utrotad såsom törne, så att man intet behåller deraf.
7. Och om någor antastar dem, skola de med jern och spets platt förderfva dem; och man skall uppbränna dem med eld i deras rum.
8. Desse äro namnen af Davids hjeltar: Jasabeam, Hachmoni son, den ypperste ibland tre; hvilken upphof sin spets, och slog ihjäl åttahundrad i ena reso.
9. Näst honom var Eleazar, Dodi son, Ahohi sons, ibland de tre hjeltar med David, då de förhädde de Philisteer, och voro der församlade till strid, och Israels män drogo upp.
10. Då stod han, och slog de Philisteer, tilldess hans hand dofnade, trött af svärdena. Och Herren gaf en stor salighet på den tiden, så att folket vände om igen efter honom till att röfva.
11. Efter honom var Samma, Age son, den Hararitens. Då de Philisteer församlade sig i en rota, och der var en åker full med linse, och folket flydde för de Philisteer;
12. Då trädde han midt uppå den åkren, och undsatte honom, och slog de Philisteer; och Herren gaf en stor salighet.
13. Och desse tre ypperste ibland tretio kommo neder i andene, till David uti kulona Adullam; och de Philisteers rote låg i Rephaims dal.
14. Men David var på den tiden på borgene; och de Philisteers folk låg i BethLehem.
15. Och David vardt lysten och sade: Ho vill hemta mig dricka af det vatten i BethLehems brunn, under portenom?
16. Då föllo de tre hjeltar in uti de Philisteers lägre, och hemtade vatten utu brunnenom i BethLehem, under porten, och båro till David; men han ville intet dricka det, utan utgöt det Herranom;
17. Och sade: Det låte Herren vara långt ifrå mig, att jag detta göra skulle; är det icke de mäns blod, som sitt lif vågade, och gingo dit? Och han ville icke drickat. Det gjorde nu de tre hjeltar.
18. Abisai, Joabs broder, ZeruJa son, var ock en ypperst ibland tre. Han hof sin spets upp, och slog trehundrad, och var också prisad ibland tre;
19. Och den härligaste ibland tre och var deras öfverste; men han kom icke intill de tre.
20. Och Benaja, Jojada son, IsHails sons af storom gerningom, af Kabzeel, han slog tu de Moabiters lejon, och gick ned, och slog ett lejon i brunnenom i snötiden;
21. Och slog desslikes en grufvelig Egyptisk man; den hade en spets i sine hand; men han gick neder till honom med en staf, och tog den Egyptien spetsen utu handene, och slog honom ihjäl med sin egen spets.
22. Detta gjorde Benaja, Jojada son, och var beprisad ibland de tre hjeltar;
23. Och härligare än de tretio; men han kom icke till de tre. Och David gjorde honom till sitt hemliga Råd.
24. Asahel, Joabs broder, är ibland de tretio; Elhanan, Dodo son, i BethLehem;
25. Samma den Haroditen; Elika den Haroditen;
26. Helez den Palthiten; Ira, Ikkes son, den Thekoitens;
27. Abieser den Annethothiten; Mebunnai den Husathiten;
28. Zalmon den Achothiten; Maharai den Netophathiten;
29. Heleb, Baena son, den Netophathiten; Itthai, Ribai son, af Gibea BenJamins barnas;
30. Benaja, den Pirgathoniten; Hiddai, af de bäcker Gaas;
31. AbiAlbon den Arbathiten; Asmaveth den Barhumiten;
32. Eliaheba den Saalboniten, Jasens och Jonathans barn;
33. Samma den Harariten; Ahiam, Sarars son, dens Araritens;
34. Eliphelet, Ahasbai son, Maachathi sons; Eliam, Achitophels son, dens Gilonitens;
35. Hezrai den Carmeliten; Paarai den Arbiten;
36. Jigeal, Nathans son, af Zoba; Bani den Gaditen;
37. Zelek den Ammoniten; Naharai den Beerothiten, Joabs vapnedragare, ZeruJa sons;
38. Ira den Jithriten; Gareb den Jithriten;
39. Uria den Hetheen. De äro alle tillhopa sju och tretio.