1 Krönikeboken

Kapitel 2

[ AUDIO ]

1. Desse äro Israels barn: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon,
2. Dan, Joseph, BenJamin, Naphthali, Gad, Asser.
3. Juda barn äro: Er, Onan, Sela; de tre vordo honom födde af Sua dotter den Cananeiskon. Men Er, den förste Juda son, var arg för Herranom, derföre drap han honom.
4. Men Thamar hans sonahustru födde honom Perez och Serah, så att all Juda barn voro fem.
5. Perez barn äro: Hezron och Hamul.
6. Men Serah barn äro: Simri, Ethan, Heman, Chalcol, Dara. Desse tillhopa äro fem.
7. Charmi barn äro: Achar, hvilken bedröfvade Israel, då han förtog sig på det tillspillogifvet var.
8. Ethans barn äro: Asaria.
9. Hezrons barn, som honom födde äro: Jerahmeel, Ram, Chelubai.
10. Ram födde Amminadab; Amminadab födde Nahesson, den Förstan för Juda barn.
11. Nahesson födde Salma; Salma födde Boas.
12. Boas födde Obed; Obed födde Isai;
13. Isai födde sin första son Eliab, AbiNadab den andre, Simea den tredje,
14. Nethaneel den fjerde, Raddai den femte,
15. Ozem den sjette, David den sjunde.
16. Och deras systrar voro: ZeruJa och Abigail. ZeruJa barn äro: Abisai, Joab, Asahel, de tre.
17. Men Abigail födde Amasa; och Amasa fader var Jether, en Ismaelit.
18. Caleb, Nezrons son, födde med den qvinnone Asuba och med Jerigoth; och desse äro hennes barn; Jeser, Sobab och Ardon.
19. Då Asuba blef död, tog Caleb Ephrath; hon födde honom Hur.
20. Hur födde Uri; Uri födde Bezaleel.
21. Derefter besof Hezron Machirs dotter, Gileads faders; och han tog henne, då han var sextio åra gammal; och hon födde honom Segub.
22. Segub födde Jair; han hade tre och tjugu städer i Gileads land.
23. Och han tog utaf de samma Gesur och Aram, Jairs byar; dertill Kenath med dess döttrar, sextio städer. Desse äro alle Machirs barn, Gileads faders.
24. Efter Hezrons död i CalebEphrata lefde Hezron sina hustru Abia; hon födde honom Ashur, Thekoa fader.
25. Jerahmeel, Hezrons förste son, hade barn; den förste Ram, Buna, Oren och Ozem, och Ahia.
26. Och Jerahmeel hade ännu ena andra hustru, som het Atarah; hon är Onams moder.
27. Rams barn, Jerahmeels första sons, äro: Maaz, Jamin och Eker.
28. Men Onam hade barn: Sammai och Jada. Sammai barn äro: Nadab och Abisur.
29. Men Abisurs hustru het Abihail; hon födde honom Ahban och Molid.
30. Nadabs barn äro: Seled och Appaim; och Seled blef död barnlös.
31. Appaims barn äro: Jisei. Jisei barn äro: Sesan. Sesans barn äro: Ahlai.
32. Jada barn, Sammai broders, äro: Jether och Jonathan; men Jether blef död barnlös.
33. Men Jonathans barn äro: Peleth och Sasa. Det äro Jerahmeels barn.
34. Men Sesan hade inga söner, utan döttrar. Och Sesan hade en Egyptisk tjenare, han het Jarha.
35. Och Sesan gaf Jarha, sinom tjenare, sina dotter till hustru; hon födde honom Attai.
36. Attai födde Nathan; Nathan födde Sabad.
37. Sabad födde Ephlal; Ephlal födde Obed;
38. Obed födde Jehu; Jehu födde Asaria;
39. Asaria födde Helez; Helez födde Elasa;
40. Elasa födde Sismai; Sismai födde Sallum;
41. Sallum födde Jekamia; Jekamia födde Elisama.
42. Calebs barn, Jerahmeels broders, äro: Mesa, hans förste son; han är Siphs fader, och Maresa barn, Hebrons faders.
43. Hebrons barn äro: Korah, Thappuah, Rekem och Serna.
44. Men Serna födde Raham, Jorkeams fader; Rekem födde Sammai.
45. Sammai son het Maon; och Maon var Bethzurs fader.
46. Men Epha, Calebs frilla, födde Haran, Moza och Gases. Haran födde Gases.
47. Men Jahdai barn äro: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha och Saaph.
48. Men Maacha, Calebs frilla, födde Seber och Thirhana;
49. Och födde desslikes Saaph, Madmanna foder, och Seva, Machbena fader, och Gibea fader. Achsa var Calebs dotter.
50. Desse voro Calebs barn, Hurs den förste sonens af Ephrata: Sobal, KiriathJearims fader,
51. Salma, BethLehems fader, Hareph, BethGaders fader.
52. Och Sobal, KiriathJearims fader, hade söner; han såg halfva Manuhoth.
53. Men de slägter i KiriathJearim voro: de Jithriter, Puthiter, Sumathiter och Misraiter. Utaf dessom äro utkomne de Zorgathiter och Esthaoliter.
54. Salma barn äro: BethLehem och de Netophathiter, kronorna till Joabs hus, och hälften af de Manathiter af den Zorgiten.
55. Och de skrifvares slägter, som i Jabez bodde, äro: de Thirathiter, Simathiter, Suchathiter. Det äro de Kiniter, som komne äro af Hamath, BethRechabs fader.