1 Krönikeboken

Kapitel 3

[ AUDIO ]

1. Desse äro Davids barn, som honom födde äro i Hebron: den förste, Ammon, af Ahinoam den Jisreelitiskone; den andre, Daniel, af Abigail den Carmelitiskone;
2. Den tredje, Absalom, Maachas son, Thalmai dotters, Konungens i Gesur; den fjerde, Adonia, Haggiths son;
3. Den femte, SephathJa, af Abital; den sjette, Jithream, af hans hustru Egla.
4. Desse sex äro honom födde i Hebron; förty han regerade der i sju år och sex månader; men i Jerusalem regerade han i tre och tretio år.
5. Och desse äro honom födde i Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan, Salomo, de fyra, af BathSua, Ammiels dotter;
6. Dertill Jibehar, Elisama, Eliphelet,
7. Noga, Nepheg, Japhia,
8. Elisama, Eljada, Eliphelet, de nio.
9. Desse äro alle Davids barn, förutan de som frillobarn voro. Och Thamar var deras syster.
10. Salomos son var Rehabeam. Hansson var Abia. Hans son var Asa. Hans son var Josaphat.
11. Hans son var Joram. Hans son var Ahasia. Hans son var Joas.
12. Hans son var Amazia. Hans son var Asaria. Hans son var Jotham.
13. Hans son var Ahas. Hans son var Hiskia. Hans son var Manasse.
14. Hans son var Amon. Hans son var Josia.
15. Men Josia söner voro: Den förste, Johanan; den andre, Jojakim; den tredje, Zedekia; den fjerde, Sallum.
16. Men Jojakims barn voro: Jechonia. Hans son var Zedekia.
17. Jechonia barn, den fången vardt, voro: Sealthiel,
18. Malkiram, Phedaja, Seneazar, Jekamia, Hosama, Nedabia.
19. Phedaja barn voro: Serubbabel och Simei. Serubbabels barn voro: Mesullam och Hanania, och deras syster Selomith;
20. Dertill Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia, JusabHesed, de fem.
21. Hanania barn voro: Pelatia och Jesaia. Hans son var Rephaja. Hans son var Arnan. Hans son var Obadja. Hans son var Sechania.
22. Men Sechania barn voro: Semaja, Semaja barn voro: Hattus, Jigeal, Bariah, Nearia, Saphat, de sex.
23. Nearia barn voro: Eljoenai, Hiskia, Asrikam, de tre.
24. Eljoenai barn voro: Hodaja, Eljasib, Phelaja, Akkub, Johanan, Delaja, Anani, de sju.